Prístup k informáciám, objednávky, zmluvy, faktúry

Zmluvy

Názov Popis Označenie Dátum Cena
Zmluva č. 26-PR/RDGaOP/4518/2024 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava Uzavreté:
10.06.2024
Zverejnené:
10.06.2024
1500,00 €
Zmluva o nájme pozemku Prenájom časti pozemku parc. č. 1647/1 v kat. úz. Sobotište vo výmere 1570 m2 Jozef Važan, Senica Uzavreté:
05.06.2024
Zverejnené:
07.06.2024
242,34 €
Dodatok č. 3 Dodatok č. 3 k zmluve č. 230373 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava (prvé zverejnenie v CRZ 29.05.2024) Uzavreté:
28.05.2024
Zverejnené:
31.05.2024
Zmluva č.2024/OBC/R/K/SE/0056 Poskytnutie účelovej dotácie Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava Uzavreté:
28.05.2024
Zverejnené:
28.05.2024
1000,00
Zmluva o nájme 0100612 Prenájom hrobového miesta č. 286/01 FO Uzavreté:
29.04.2024
Zverejnené:
21.05.2024
2€/rok
Zmluva o nájme 0100613 Prenájom hrobového miesta č. 242/01 FO Uzavreté:
17.05.2024
Zverejnené:
21.05.2024
4,00 €/rok
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo Prenájom pozemku parc. č. 31/2, v kat. úz. Sobotište za účelom umiestnenia Boxu balíkovo Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji Uzavreté:
21.05.2024
Zverejnené:
21.05.2024
1,00 €/rok
Zmluva o nájme pozemku Prenájom časti parc. č. 1 KNC a parc. č. 30/1 KNE za účelom rekonštrukcie chodníka Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sobotište Uzavreté:
17.05.2024
Zverejnené:
17.05.2024
1
Dohoda č. 24/07/010/3 Aplikácia § 10 zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v HN do praxe Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Senica, Vajanského 17, Senica Uzavreté:
25.04.2024
Zverejnené:
25.04.2024
Zmluva č. 524 021 Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického vybavenie DHZO Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava Uzavreté:
20.03.2024
Zverejnené:
24.04.2024
5000,00
Dodatok č. 23 Dodatok č. 23 k zmluve č. 17/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Technické Služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica Uzavreté:
04.04.2024
Zverejnené:
23.04.2024
cenník v dodatku
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na hrob. miesto č. 75, sekcia 01 FO Uzavreté:
15.04.2024
Zverejnené:
16.04.2024
0
Zmluva o nájme 0100610 Prenájom hrobového miesta č. 75, sekcia 1 FO Uzavreté:
15.04.2024
Zverejnené:
16.04.2024
4,00 €/rok
Zmluva o nájme nebytových priestorov Prenájom priestorov v budove č. 129 v celkovej výmere 57 m2 Jana Dobrucká, Sobotište 526 Uzavreté:
01.04.2024
Zverejnené:
12.04.2024
1368,00 €/rok
Dodatok č. 2 Dodatok č. 2 k Zmluve č. 230373 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond Nevädzová 806/5, Bratislava Uzavreté:
28.03.2024
Zverejnené:
08.04.2024
0,00
Zmluva o dielo 2/2024 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Hvezdáreň Sobotište APROREAL, s.r.o., Šajdíkove Humence 440 Uzavreté:
01.03.2024
Zverejnené:
04.03.2024
11760,00
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 230373 08U01 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 230373 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava (prvé zverejnenie v CRZ 26.02.2024) Uzavreté:
26.02.2024
Zverejnené:
01.03.2024
1790000,00
Zmluva o nájme Prenájom hr. č. 24/03 FO Uzavreté:
10.10.2023
Zverejnené:
23.02.2024
4,00 €/rok
Darovacia zmluva Hnuteľný majetok - počítačová zostava Slovenská republika zast. Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava Uzavreté:
17.10.2023
Zverejnené:
23.02.2024
Zmluva o dielo Aktualizácia projektovej dokumentácie stavby Senica - Holíč, Prepojenie vodovodu, 2. etapa, 2. časť, SO 04 Vodovod Sobotište ATELIER BUDO s.r.o., Trnovec 33 Uzavreté:
20.02.2024
Zverejnené:
23.02.2024
6600,00
Zmluva o bežnom účte Transformácia pôvodnej zmluvy o bežnom účte na Biznis účet VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava III Uzavreté:
21.02.2024
Zverejnené:
23.02.2024
Zmluva o bežnom účte Otvorenie a vedenie bežného účtu pre depozitné produkty VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava III Uzavreté:
21.02.2024
Zverejnené:
23.02.2024
Kúpna zmluva Kúpa novovytvoreného pozemku parc. č. 327/1, 327/2, stavba hosp. budova, zamerané GP č. 91/2023 Jozef Kubíček a manž. Daniela Kubíčková, r. Richterová Uzavreté:
23.02.2024
Zverejnené:
23.02.2024
7000,00 €
Dodatok č. 22 Dodatok č. 22 k zmluve č. 17/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Technické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica Uzavreté:
22.01.2024
Zverejnené:
23.01.2024
Zmluva o výpožičke č. 1/2024 Bezplatná výpožička 62 kusov predmetov zo zbierkového fondu ZM v Skalici Záhorské múzeum v Skalici, Nám. slobody 13, Skalica Uzavreté:
15.01.2024
Zverejnené:
19.01.2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Sobotište Mesto Senica Uzavreté:
09.01.2024
Zverejnené:
09.01.2024
765,00
Darovacia zmluva Nepeňažný dar vo výške 50 eur COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica Uzavreté:
02.01.2024
Zverejnené:
09.01.2024
nepeňažný dar
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o prefakturovaní spotreby vody uzavretej dňa 25.4.2023 Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu 754, Sobotište Uzavreté:
03.01.2024
Zverejnené:
08.01.2024
1,30 €/m3
Zmluva o poskytnutí služieb č. MKA27112301 Sowtvarové služby a tovarové príslušenstvo GX SOLUTIONS, a.s., Galvaniho 12, Bratislava Uzavreté:
20.12.2023
Zverejnené:
08.01.2024
Mandátna zmluva Služby verejného obstarávania na výber dodávateľa pre podlimitnú zákazku "Vybudovanie splaškovej kanalizácie I. etapa" EUqiusition s.r.o., Blementálska 2735/20, Bratislava Uzavreté:
04.01.2024
Zverejnené:
08.01.2024
3000,00
Zmluva o dodávke elektriny 4000/2023 Dodávka elektriny do odberných miest odberateľa MAGNA ENERGIA, a.s., Nitrianska 7555/18, Piešťany Uzavreté:
27.12.2023
Zverejnené:
28.12.2023
Darovacia zmluva - vecný dar Elektrická škrabka zemiakov nerezová Obec Podbranč, č. 219, IČO: 00309818 Uzavreté:
15.12.2023
Zverejnené:
22.12.2023
2077,92 €
Zmluva č. 230373 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie Poskytnutie dotácie Sobotište - splašková kanalizácia 1. etapa Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava (prvé zverejnenie v CRZ 22.11.2023) Uzavreté:
22.11.2023
Zverejnené:
27.11.2023
1 790 000
Zmluva o nájme 0100609 Prenájom hrobového miesta č. 1236/02 FO Uzavreté:
08.11.2023
Zverejnené:
08.11.2023
1,00 €/rok
Zmluva o spolupráci Realizácia projektu Nákup a vybavenie na organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí MAS Záhorie, o.z., Štefánikova 1408/56, Senica Uzavreté:
12.10.2023
Zverejnené:
08.11.2023
178,00
Dohoda č. 23/07/010/28 Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z.z. Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Senica, Vajanského 17, Senica Uzavreté:
23.10.2023
Zverejnené:
23.10.2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke SNM-HM-ZOV-2021/2878 (SNM-HM č. 18/2021) zo dňa 9.12.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.11.2022 Slovenské národné múzeum v Bratislave, Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13, Bratislava Uzavreté:
06.10.2023
Zverejnené:
23.10.2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov 7/2023 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Sobotište ALGOR, s.r.o., Márie Terézie 9, Holíč Uzavreté:
19.10.2023
Zverejnené:
19.10.2023
765,00 €
Zmluva o poskytnutí NFP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z302091DFL3-91-108 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, Bratislava Uzavreté:
17.10.2023
Zverejnené:
19.10.2023
23400,00 €
Licenčná zmluva Licenčná zmluva na používanie software Enex eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, Žilina Uzavreté:
17.10.2023
Zverejnené:
17.10.2023
Zmluva o bežnom účte na dotácie Zmluva o bežnom účte na dotácie VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, Bratislava 25 Uzavreté:
13.10.2023
Zverejnené:
16.10.2023
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov 6/2023 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Sobotište Vladimír Kajba, Senica Uzavreté:
12.10.2023
Zverejnené:
13.10.2023
1530,00 €
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia 2409236584 Skupinové úrazové poistenie - aktivačná činnosť evidovaných nezamestnaných Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, Bratislava Uzavreté:
04.10.2023
Zverejnené:
10.10.2023
17,03 €
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov 5/2023 Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Sobotište Ing. Renáta Van Cleven Uzavreté:
05.10.2023
Zverejnené:
09.10.2023
765,00 €
Dohoda č. 12/07/054/143 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Senica, Vajanského 17, Senica Uzavreté:
20.09.2023
Zverejnené:
02.10.2023
Zmluva o spolupráci 504/2024 Spolupráca pri usporiadaní divadelných predstavení RADOŠINSKÉHO NAIVNÉHO DIVADLA ČLOVEČINA, občianske združenie, Záhradnícka 95, Bratislava, IČO: 36090247 Uzavreté:
18.09.2023
Zverejnené:
25.09.2023
5000,00
Zmluva o nájme 0100606 Prenájom hrobového miesta 358/01 FO Uzavreté:
04.09.2023
Zverejnené:
21.09.2023
4,00/rok
Zmluva o nájme 0100607 Prenájom hrobového miesta 303/01 FO Uzavreté:
20.09.2023
Zverejnené:
21.09.2023
4,00 €/rok
Zmluva Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Sobotište Zlatica Obšajtová, Sobotište 347 Uzavreté:
19.09.2023
Zverejnené:
20.09.2023
1530,00
Zmluva Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Sobotište Georghe Furic, Antónia Furicová, Senica, Tehelná 2714/C Uzavreté:
20.09.2023
Zverejnené:
20.09.2023
3825,00
Zmluva Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Sobotište Milan Sekela, Senica, Sotinská 1474/13 Uzavreté:
20.09.2023
Zverejnené:
20.09.2023
765,00
Zmluva Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov spojených s obstaraním zmien a doplnkov č. 4 územného plánu obce Sobotište Viera Ilčíková, Rišňovce 52 Uzavreté:
20.09.2023
Zverejnené:
20.09.2023
765,00
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-806078231310 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
03.08.2023
Zverejnené:
17.08.2023
Dodatok č. 8 Dodatok č. 8 zo dňa 27.7.2023 k Poistnej zmluve č. 2405491331 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, Bratislava Uzavreté:
27.07.2023
Zverejnené:
03.08.2023
Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 31.5.2023 Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 31.5.2023 Ján Černek, Alžbeta Černeková, Martin Černek, Erika Černeková, Sobotište 327 Uzavreté:
31.07.2023
Zverejnené:
01.08.2023
Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov Vykonávanie zberu, výkupu, prepravy, triedenia a zhodnocovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, Senica Uzavreté:
23.06.2023
Zverejnené:
31.07.2023
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 537/01 FO Uzavreté:
02.06.2023
Zverejnené:
21.07.2023
1,00 €/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 538/01 FO Uzavreté:
14.07.2023
Zverejnené:
21.07.2023
2€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 519/01 FO Uzavreté:
26.06.2023
Zverejnené:
03.07.2023
1,00 €/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 518/01 FO Uzavreté:
26.06.2023
Zverejnené:
03.07.2023
2€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 536/01 FO Uzavreté:
26.06.2023
Zverejnené:
28.06.2023
1,00 €/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta č. 266/03 FO Uzavreté:
26.06.2023
Zverejnené:
27.06.2023
2€/rok
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 115/4, vo výmere 14 m2, kat. úz. Sobotište Ján Černek, Alžbeta Černeková, Martin Černek, Erika Černeková, Sobotište 327 Uzavreté:
31.05.2023
Zverejnené:
14.06.2023
280,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 Únia žien Slovenská - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
400,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
500,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
3500,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
500,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
2300,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
1500,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 Klub slovenských turistov Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
500,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Poskytnutie dotácie Nemocnica s poliklinikou Myjava, Hematologicko-transfúziologické oddelenie Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
300
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 Slovenský zväz chovateľov - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
500,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 Slovenský zväz záhradkárov - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
13.06.2023
400,00
Dohoda o poskytnutí dotácie Dotácia podľa VZN o dotáciách č. 1/2019 Telovýchovná jednota Sobotište Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
12.06.2023
5000,00
Zmluva o dielo Lektorovanie vzdelávania pre pedagogický a odborných zamestnancov MŠ Edusteps, Karpatská 754/8, Svidník Uzavreté:
10.05.2023
Zverejnené:
18.05.2023
210,00
Zmluva o nájme 0100599 Prenájom hrobového miesta 353/01 FO Uzavreté:
12.05.2023
Zverejnené:
12.05.2023
2€/rok
Zmluva o nájme 0100597 Prenájom hrobového miesta 309/01 FO Uzavreté:
12.05.2023
Zverejnené:
12.05.2023
1,00 €/rok
Zmluva o nájme 0100598 Prenájom hrobového miesta 355/01 FO Uzavreté:
12.05.2023
Zverejnené:
12.05.2023
2€/rok
Zmluva 25042023 Zmluva o užívaní niektorých vecí a zariadení vo vlastníctve obce (odplatné užívanie studne a zariadení) Okresné stavebné bytové družstvo Senica, Štefánikova 718, Senica Uzavreté:
25.04.2023
Zverejnené:
27.04.2023
1,20 €/m3
Zmluva č. 523 022 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Uzavreté:
27.04.2023
Zverejnené:
27.04.2023
5000,00
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb, č. 1-804525025930 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
17.04.2023
Zverejnené:
18.04.2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb, č. 1-804525025930 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
17.04.2023
Zverejnené:
18.04.2023
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta č. 258/01 FO Uzavreté:
17.04.2023
Zverejnené:
18.04.2023
2,00/rok
Nájomná zmluva na pozemok Prenájom pozemku za účelom umiestnenia žumpy a zriadenia prípojky z nehnuteľnosti na parc. č. 344, kat. úz. Sobotište Ing. arch. Patrik Krásný, Sobotište 88 Uzavreté:
12.04.2023
Zverejnené:
12.04.2023
66,00 €/rok
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí FP Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. príspevku neverejnému poskytovateľovi soc. služieb Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 Uzavreté:
30.03.2023
Zverejnené:
11.04.2023
2,24 €/hod. (odkázanosť), 3,36 €/hod. príspevok na prevádzku)
Zmluva o poskytovaní služieb Služby CUD Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava Uzavreté:
03.04.2023
Zverejnené:
11.04.2023
cenník
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka Postúpenie práv a povinností stavebníka - stavebné povolenie VH-H-63/857/2004-BRU zo dňa 14.10.2004 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul. č. 48, Bratislava 29 Uzavreté:
03.04.2023
Zverejnené:
03.04.2023
--
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Spracúvanie osobných údajov za účelom uchovávania a údržby informačných systémov aSc aSc Applied Software Consultansts, s.r.o, Svoradova 7, Bratislava Uzavreté:
29.03.2023
Zverejnené:
30.03.2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve ENVIROPOL SK, s.r.o., Lamačská cesta 45, Bratislava Uzavreté:
23.03.2023
Zverejnené:
24.03.2023
cenník v prílohe zmluvy
Zmluva o nájme 0100595 Prenájom hr. miesta č. 385/01 FO Uzavreté:
15.03.2023
Zverejnené:
15.03.2023
2€/rok
Dodatok k DIZ Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia aSc Applied Software Consultansts, s.r.o, Svoradova 7, Bratislava Uzavreté:
14.03.2023
Zverejnené:
15.03.2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-04-26vs3 Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-04-26vs3 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava Uzavreté:
15.02.2023
Zverejnené:
16.02.2023
48,00
Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/2164/12/2008 Dodatok č. 3 ku zmluve č. A/2164/12/2008 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, Stupava Uzavreté:
15.02.2023
Zverejnené:
16.02.2023
150,00
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-003 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-003 Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava Uzavreté:
09.02.2023
Zverejnené:
13.02.2023
28114,47 €
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 1138/02 FO Uzavreté:
09.02.2023
Zverejnené:
09.02.2023
0,50 €/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 322/01 FO Uzavreté:
31.01.2023
Zverejnené:
31.01.2023
1,00 €/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 113/02 FO Uzavreté:
31.01.2023
Zverejnené:
31.01.2023
2€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 270/02 FO Uzavreté:
31.01.2023
Zverejnené:
31.01.2023
2€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 148/02 FO Uzavreté:
31.01.2023
Zverejnené:
31.01.2023
1,00 €/rok
Dodatok č. 21 Ceny za vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu Technické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica Uzavreté:
23.01.2023
Zverejnené:
23.01.2023
Zmluva č. 1/2023 Likvidácia odpadových vôd ČOV Servis, s.r.o., Železničná 122/362, Senica Uzavreté:
19.01.2023
Zverejnené:
20.01.2023
1,40 € bez DPH /m3
Zmluva o dielo Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie - Zmeny a doplnky č. 4 obce Sobotište AŽ projekt, s.r.o., Bezručova 5, Bratislava Uzavreté:
19.01.2023
Zverejnené:
19.01.2023
18360,00
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 210/03 FO Uzavreté:
10.01.2023
Zverejnené:
11.01.2023
2€/rok
Zmluva o dielo Príprava a lektorovanie vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov MŠ Sobotište Edusteps, Karpatská 754/8, Svidník Uzavreté:
09.01.2023
Zverejnené:
09.01.2023
120,00
Zmluva č. 7/2022 Vývoz splaškových vôd zo žúmp z obce Sobotište do ČOV vozidlom poskytovateľa na základe telefonickej objednávky. Flyteam, s.r.o., Hlboké 116 Uzavreté:
01.12.2022
Zverejnené:
03.01.2023
65,00 €
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 342/02 FO Uzavreté:
12.12.2022
Zverejnené:
29.12.2022
1,00 €/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 455/01 FO Uzavreté:
09.12.2022
Zverejnené:
29.12.2022
1,00 €/rok
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb Poskytovanie fin. príspevku za opatrovateľskú službu (príspevok pri odkázanosti 2,24€/hod., príspevok na prevádzku 3,36 €/hod.) Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 Uzavreté:
15.12.2022
Zverejnené:
29.12.2022
2,24 €/hod. (odkázanosť), 3,36 €/hod. príspevok na prevádzku)
Zmluva na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2023111 Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 4/A, Pezinok Uzavreté:
14.12.2022
Zverejnené:
20.12.2022
podľa cenníka
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke SNM-HM-ZOV-2021/2878 zo dňa 9.12.2021 Slovenské národné múzeum v Bratislave, Vajanského nábr. 2, P.O.Box 13, Bratislava Uzavreté:
30.11.2022
Zverejnené:
09.12.2022
Dodatok č. 21 Dodatok č. 21 k zmluve č. 17/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Technické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica Uzavreté:
05.12.2022
Zverejnené:
07.12.2022
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 168/01 FO Uzavreté:
30.11.2022
Zverejnené:
30.11.2022
2,00 €/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 169/01 FO Uzavreté:
30.11.2022
Zverejnené:
30.11.2022
1,00 €/rok
Dodatok č. 6 Dodatok č. 6 zo dňa 29.11.2022 k Poistnej zmluve č. 2405491331 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu, Lamačská cesta 3/A, Bratislava Uzavreté:
29.11.2022
Zverejnené:
30.11.2022
4505,67 €
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 457/01 FO Uzavreté:
16.11.2022
Zverejnené:
16.11.2022
2€/rok
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu, číslo zmluvy: 20211056 Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu, číslo zmluvy: 20211056 encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, Bratislava Uzavreté:
13.10.2022
Zverejnené:
14.11.2022
126,00 EUR/MWh bez DPH
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 52/02 FO Uzavreté:
10.11.2022
Zverejnené:
10.11.2022
0,50 €/rok
Kúpna zmluva 07/2022 Kúpa pozemku - parc. č. 310, 8 m2, kat. úz. Sobotište Henrich Ravas, Senica Uzavreté:
26.10.2022
Zverejnené:
10.11.2022
48,16 €
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 277/01 FO Uzavreté:
07.11.2022
Zverejnené:
07.11.2022
2€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 23/03 FO Uzavreté:
07.11.2022
Zverejnené:
07.11.2022
2€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 70/01 FO Uzavreté:
04.11.2022
Zverejnené:
04.11.2022
2€/rok
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ukončenie zmluvy o nájme na hrobové miesto č. 142, sekcia 01 FO Uzavreté:
04.11.2022
Zverejnené:
04.11.2022
0
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta č. 143/01 FO Uzavreté:
04.11.2022
Zverejnené:
04.11.2022
0
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 634/02 FO Uzavreté:
27.10.2022
Zverejnené:
03.11.2022
1€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 274/01 FO Uzavreté:
26.10.2022
Zverejnené:
28.10.2022
2€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 124/01 FO Uzavreté:
26.10.2022
Zverejnené:
28.10.2022
2€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 449/01 FO Uzavreté:
21.10.2022
Zverejnené:
21.10.2022
2€/rok
Dohoda č. 22/07/010/34 Dohoda podľa § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Senica, Vajanského 17, Senica Uzavreté:
18.10.2022
Zverejnené:
21.10.2022
0
Dohoda č. 22/07/012/18 Dohoda podľa § 12 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Senica, Vajanského 17, Senica Uzavreté:
18.10.2022
Zverejnené:
21.10.2022
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 227/2 FO Uzavreté:
17.10.2022
Zverejnené:
18.10.2022
2€/rok
Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve Využívanie systému TENDERnet eSYST, s.r.o., M.R.Štefánika 836/33, Žilina Uzavreté:
10.10.2022
Zverejnené:
13.10.2022
275,00 € bez DPH/rok
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
05.10.2022
Zverejnené:
06.10.2022
33,69 €/mesačne + 1,94 €/mesačne
Kúpna zmluva Predaj pozemku novovytvorená parc. č. 293/49, 293/50, k.ú. Sobotište Henrich Ravas, Senica, Hviezdoslavova 742/34 Uzavreté:
05.10.2022
Zverejnené:
06.10.2022
1860,18
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 456/01 FO Uzavreté:
23.09.2022
Zverejnené:
26.09.2022
2,00/rok
Dodatok č. 6 Dodatok č. 6 k zmluve zo dňa 13.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s.r.o., licencia SKAU číslo: 302, M. Nešpora 925/8, Senica Uzavreté:
30.08.2022
Zverejnené:
13.09.2022
1270,00 (830 + 270 + 170)
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 1/2019 Poskytnutie dotácie Telovýchovná jednota Sobotište Uzavreté:
10.06.2022
Zverejnené:
17.08.2022
4900,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 1/2019 Poskytnutie dotácie Telovýchovná jednota Sobotište Uzavreté:
29.07.2022
Zverejnené:
17.08.2022
5978,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 1/2019 Poskytnutie dotácie Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
29.07.2022
Zverejnené:
17.08.2022
500,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 1/2019 Poskytnutie dotácie Klub slovenských turistov Sobotište Uzavreté:
29.07.2022
Zverejnené:
17.08.2022
450,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 1/2019 Poskytnutie dotácie Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište Uzavreté:
29.07.2022
Zverejnené:
17.08.2022
2200,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 1/2019 Poskytnutie dotácie Slovenský zväz záhradkárov - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
29.07.2022
Zverejnené:
17.08.2022
400,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie podľa platného VZN o dotáciách č. 1/2019 Poskytnutie dotácie Nemocnica s poliklinikou Myjava, Hematologicko-transfúziologické oddelenie Uzavreté:
29.07.2022
Zverejnené:
17.08.2022
150,00
Zmluva o nájme 0100572 Prenájom hrobového miesta 90/01 FO Uzavreté:
01.08.2022
Zverejnené:
01.08.2022
1,00€/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 8/03 FO Uzavreté:
25.07.2022
Zverejnené:
26.07.2022
2€/rok
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy Ukončenie zmluvy o nájme na hrobové miesto č. 90, sekcia 02 FO Uzavreté:
25.07.2022
Zverejnené:
26.07.2022
Zmluva o právnej pomoci Právna pomoc vo veci vypratania nehnuteľnosti - par. č. 611/6, kat. úz. Sobotište JUDr. Mária Trylčová, advokátka, J. Kráľa 738/12, Senica Uzavreté:
14.07.2022
Zverejnené:
14.07.2022
89,46 € bez DPH za jeden úkon právnej služby
Kúpna zmluva 5/2022 Kúpa pozemku - novovytvorená parc. č. 126/3, kat. úz. Sobotište Vladimír Šebesta, Sobotište 12 Uzavreté:
29.06.2022
Zverejnené:
12.07.2022
368,00
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete Pripojenie do distribučnej siete, OM Sobotište 1244/3 stavba Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, Bratislava Uzavreté:
07.07.2022
Zverejnené:
07.07.2022
273,02
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 206/1 FO Uzavreté:
17.05.2022
Zverejnené:
28.06.2022
1,00 €/rok
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 116/7, k.ú. Sobotište Ján Halabrín a manž. Jarmila Halabrínová, Sobotište 6 Uzavreté:
06.06.2022
Zverejnené:
14.06.2022
865,00
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 468/15, 468/16, kat. úz. Sobotište Pavol Švenda a manž. Eva Švendová, Sobotište 34 Uzavreté:
06.06.2022
Zverejnené:
14.06.2022
335,00
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 116/8, kat. úz. Sobotište Kvetoslav Halabrín, Sobotište 5 Uzavreté:
06.06.2022
Zverejnené:
14.06.2022
1550,00
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 468/17, 468/18, kat. úz. Sobotište Pavol Švenda a manž. Eva Švendová, Sobotište 34 Uzavreté:
11.06.2022
Zverejnené:
14.06.2022
114,00
Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E398 08U01 Dodatok č. 1 k ZMLUVE č. E398 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie zo dňa 15.12.2021 Dodatok k zmluve Uzavreté:
31.05.2022
Zverejnené:
03.06.2022
Zmluva o spolupráci a združení finančných prostriedkov Združenie fin. prostriedkov za účelom implementácie inovatívnych vzdelávacích prístupov pre materské školy Mestá: Senica, Šaštín Stáže, obce: Sobotište, Borský Sv. Jur, Moravský Sv. Ján, Sekule, Uzavreté:
26.05.2022
Zverejnené:
03.06.2022
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 360/01 FO Uzavreté:
04.11.2021
Zverejnené:
18.05.2022
1,00 €/rok
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 152/02 FO Uzavreté:
06.05.2022
Zverejnené:
17.05.2022
1,00 €/rok
Zmluva č. 522 013 Poskytnutie dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Uzavreté:
02.05.2022
Zverejnené:
02.05.2022
5000,00
Zmluva o dielo č. 1/2022 Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa Euro Consult Invest, s.r.o., Robotnícka 75, Senica Uzavreté:
12.04.2022
Zverejnené:
13.04.2022
526782,88
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku Zriadenie vecného bremena podľa GP 119/2020 za účelom uloženia NN prípojky Zmluvné strany: Trnavský samosprávny kraj; Západoslovenská distribučná, a.s.; Obec Sobotište Uzavreté:
07.03.2022
Zverejnené:
10.03.2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1-797811760421 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
19.01.2022
Zverejnené:
04.03.2022
19,90 €/mesačne
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 1-797812157157 Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
19.01.2022
Zverejnené:
04.03.2022
19,90 €/mesiac
Zmluva o poskytovaní odborných služieb v oblasti verejného obstarávania zabezpečenie verejného obstarávania súvisiaceho s projektom Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa AMIRE s.r.o., Južná 3079/18, Levice Uzavreté:
26.12.2021
Zverejnené:
28.01.2022
3800,00 € bez DPH
Nájomná zmluva Predmetom nájmu je časť pozemku parc. 1244/4, kat. úz. Sobotište za účelom rekonštrukcie chodníka FO Uzavreté:
21.12.2021
Zverejnené:
11.01.2022
--
Zmluva č. E398 08U01 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt: Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava Uzavreté:
15.12.2021
Zverejnené:
20.12.2021
500 000,00
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na soc. službu Vykonávanie posudkovej činnosti Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica Uzavreté:
14.12.2021
Zverejnené:
20.12.2021
80,00 € / 1 konanie
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Výpožička - barokový stôl (múzeum S. Jurkoviča) Slovenské národné múzeum v Bratislave, Vajanského nábr. 2, Bratislava Uzavreté:
09.12.2021
Zverejnené:
17.12.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 395/01 FO Uzavreté:
15.12.2021
Zverejnené:
16.12.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 566/01 FO Uzavreté:
15.12.2021
Zverejnené:
16.12.2021
Zmluva o poskytnutí služieb č. 21/041 Poradenské a konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania ISA projekta, s.r.o., Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, Brezová od Bradlom Uzavreté:
15.11.2021
Zverejnené:
15.12.2021
300,00
Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníka pri futbalovom ihrisku Mgr. Matej Zahumenský, Škodáčkova 5334/2, Senica Uzavreté:
14.12.2021
Zverejnené:
15.12.2021
28114,47
Dodatok č. 3 k zmluve Poskytovanie fin. príspevku za opatrovateľskú službu (príspevok pri odkázanosti, príspevok na prevádzku) Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 Uzavreté:
29.11.2021
Zverejnené:
06.12.2021
Dodatok č. 20 Dodatok k zmluve č. 17/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Technické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica Uzavreté:
03.11.2021
Zverejnené:
03.12.2021
Kúpna zmluva Predmetom kúpy je novovytvorená parc. č. 118/7 vo výmere 24 m2, kat. úz. Sobotište FO Uzavreté:
01.12.2021
Zverejnené:
01.12.2021
5,00/m2
Nájomná zmluva Predmetom nájmu je časť pozemku parc. č. 118/3 vo výmere 24 m2, kat. úz. Sobotište FO Uzavreté:
01.01.2021
Zverejnené:
01.12.2021
bezplatne
Dohoda u ukončení Zmluvy č. 2021180KAOS Ukončenie zmluvy o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, Pezinok Uzavreté:
25.10.2021
Zverejnené:
26.11.2021
Zmluvy na odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku č. 2021180 Odchyt a umiestnenie túlavých zvierat do karanténnej stanice alebo útulku OZ Pomoc psíkom, Moyzesova 4/A, Pezinok Uzavreté:
25.10.2021
Zverejnené:
26.11.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 360/01 FO Uzavreté:
04.11.2021
Zverejnené:
10.11.2021
Zmluva o združenej dodávke plynu 20211056 Združená dodávka dohodnutého množstva zemného plynu pre odberateľa encare, s.r.o., Rusovská cesta 20, Bratislava Uzavreté:
08.10.2021
Zverejnené:
19.10.2021
66,00 €/MWh bez DPH
Zmluva o poskytnutí NFP z fondu malých projektov Astronómia bez hraníc Žilinský samosprávny kraj Uzavreté:
18.10.2021
Zverejnené:
18.10.2021
23 489,00 €
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 10/03 FO Uzavreté:
15.09.2021
Zverejnené:
04.10.2021
Dohoda č. 21/07/010/42 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi do praxe Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Senica, Vajanského 17, Senica Uzavreté:
28.09.2021
Zverejnené:
04.10.2021
Dohoda č. 21/07/012/11 Realizácia aktivačnej činnosti (§ 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi) Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Senica, Vajanského 17, Senica Uzavreté:
28.09.2021
Zverejnené:
04.10.2021
Zmluva o odbere pitnej vody Dodávka pitnej vody pre bytový dom č. 754 PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, Nové Zámky Uzavreté:
04.10.2021
Zverejnené:
04.10.2021
1,02€/m3
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 69/03 FO Uzavreté:
27.09.2021
Zverejnené:
28.09.2021
Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve Dodatok č. 2 k Úverovej zmluve č. 309630-2019 zo dňa 18.09.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2020 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava Uzavreté:
27.09.2021
Zverejnené:
27.09.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 16/03 FO Uzavreté:
21.09.2021
Zverejnené:
23.09.2021
Dodatok č. 2 k zmluve Príspevok pri odkázanosti /opatrovateľská služba Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 Uzavreté:
10.09.2021
Zverejnené:
21.09.2021
Ukončenie Nájomnej zmluvy dohodou Ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 20.3.2018, predmetom ktorej bol nájom pozemku parc. č. 102/22, kat. úz. Sobotište PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, Nové Zámky Uzavreté:
27.08.2021
Zverejnené:
14.09.2021
Zmluva o dielo Rekonštrukcia cesty k ZŠ Sobotište Mgr. Matej Zahumenský, Škodáčkova 5334/2, Senica Uzavreté:
07.09.2021
Zverejnené:
14.09.2021
15431,66
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
20.08.2021
Zverejnené:
08.09.2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
16.08.2021
Zverejnené:
08.09.2021
Poistná zmluva 2408163704 Povinné zmluvné poistenie - prívesný vozík Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava Uzavreté:
14.08.2021
Zverejnené:
08.09.2021
28,50
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 73/01 FO Uzavreté:
02.09.2021
Zverejnené:
07.09.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 172/03 FO Uzavreté:
02.08.2021
Zverejnené:
02.09.2021
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 293/42, parc. č. 293/41 v k. ú. Sobotište na základe GP 11/2020 Oľga Černeková, Sobotište Uzavreté:
15.06.2021
Zverejnené:
30.07.2021
705,00
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 158/01 FO Uzavreté:
12.07.2021
Zverejnené:
27.07.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 152/01 FO Uzavreté:
20.07.2021
Zverejnené:
27.07.2021
Zmluva o dielo Montáž a dodanie bezúdržbových prvkov detského ihriska pre materskú školu Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, Trenčín Uzavreté:
08.07.2021
Zverejnené:
12.07.2021
9660,00
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 178/03 FO Uzavreté:
23.06.2021
Zverejnené:
08.07.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 378/1 FO Uzavreté:
17.05.2021
Zverejnené:
23.06.2021
Zmluva o dielo Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Euro Consult Invest, s.r.o., Štefánikova 696, Senica Uzavreté:
17.06.2021
Zverejnené:
17.06.2021
67225,24
Dodatok zámennej zmluvy zo dňa 30.12.2021 - V-1128/2021 Dodatok zámennej zmluvy zo dňa 30.12.2021 - V-1128/2021 Ľubomír Havel, Sobotište, Zdenka Svíteková, Sobotište Uzavreté:
14.06.2021
Zverejnené:
14.06.2021
Zmluva č. 2021180KAOS o odchyte a umiestnení túlavých zvierat Umiestnenie túlavých a zabehnutých zvierat do karanténnej stanice Defense Pro, s.r.o., Moyzesova 4/A, Pezinok Uzavreté:
02.05.2021
Zverejnené:
24.05.2021
Zmluva č. 521 021 Poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, OOPP, servisu hasičskej techniky a odbornej prípravy členov DHZO. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Uzavreté:
11.05.2021
Zverejnené:
12.05.2021
5000,00
Poistná zmluva 11-318362 Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (MOM) Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Uzavreté:
28.04.2021
Zverejnené:
29.04.2021
120,00
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 21170041 Poskytnutie fin. príspevku vo výške 700,00 € na projekt Škôlkari na ceste Nadácia ZSE, Čulenova ž, Bratislava Uzavreté:
22.04.2021
Zverejnené:
23.04.2021
700,00
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 350/01 FO Uzavreté:
20.03.2021
Zverejnené:
31.03.2021
2€/rok
Kúpna zmluva Predaj pozemkov parc. č. 102/4, 102/19, 102/20 v k. ú. Sobotište Vlastníci bytového domu č. 316 Uzavreté:
12.9.2019
Zverejnené:
19.03.2021
6,00/m2
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke Dodatok k Zmluve o výpožičke Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3 Uzavreté:
15.03.2021
Zverejnené:
15.03.2021
Zámenná zmluva Zámena pozemkov v kat. úz. Sobotište na základe GP č. 21/2020, overeného pod č. 359/2020 Ľubomír Havel, Sobotište 410 Uzavreté:
30.12.2020
Zverejnené:
11.03.2021
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 293/47 v k. ú. Sobotište na základe GP 122/2020 Ľubomír Havel, Sobotište 410 Uzavreté:
30.12.2020
Zverejnené:
11.03.2021
765,00
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 142/03 FO Uzavreté:
14.12.2020
Zverejnené:
08.03.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 208/03 FO Uzavreté:
14.12.2020
Zverejnené:
08.03.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 404/01 FO Uzavreté:
22.02.2021
Zverejnené:
08.03.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Rybky Obec Rybky, č. 110 Uzavreté:
27.02.2021
Zverejnené:
27.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Rybky Obec Rybky, č. 110 Uzavreté:
13.02.2021
Zverejnené:
27.02.2021
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 125/1 FO Uzavreté:
24.02.2021
Zverejnené:
25.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Moravský Svätý Ján Obec Moravský Svätý Ján, č. 803 Uzavreté:
23.02.2021
Zverejnené:
24.02.2021
Poistná zmluva 11-318116 Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (MOM) Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Uzavreté:
24.02.2021
Zverejnené:
24.02.2021
170,00
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Hlboké Obec Hlboké, č. 114 Uzavreté:
22.02.2021
Zverejnené:
22.02.2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Rohov Obec Rohov, č. 75 Uzavreté:
19.02.2021
Zverejnené:
19.02.2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Rovensko Obec Rovensko, č. 146 Uzavreté:
18.02.2021
Zverejnené:
19.02.2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Podbranč Obec Podbranč, č. 219 Uzavreté:
18.02.2021
Zverejnené:
19.02.2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie verejných služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
05.02.2021
Zverejnené:
05.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Rohov Obec Rohov, č. 75 Uzavreté:
29.01.2021
Zverejnené:
29.01.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Rybky Obec Rybky, č. 110 Uzavreté:
28.01.2021
Zverejnené:
29.01.2021
Poistná zmluva č. 11-317923 Poistenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (činnosť MOM, prevádzkovanie mobilného odberového miesta) Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Uzavreté:
21.01.2021
Zverejnené:
21.01.2021
600,00
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Častkov Obec Častkov, č. 35 Uzavreté:
20.01.2021
Zverejnené:
21.01.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Hlboké Obec Hlboké, č. 114 Uzavreté:
21.01.2021
Zverejnené:
21.01.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Podbranč Obec Podbranč, č. 219 Uzavreté:
20.01.2021
Zverejnené:
21.01.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Rohov Obec Rohov, č. 75 Uzavreté:
20.01.2021
Zverejnené:
21.01.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Rovensko Obec Rovensko, č. 146 Uzavreté:
20.01.2021
Zverejnené:
21.01.2021
Zmluva o poskytovaní služieb (MOM) Zabezpečenie testovania na COVID - MOM Rybky Obec Rybky, č. 110 Uzavreté:
20.01.2021
Zverejnené:
21.01.2021
Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb - balík služieb Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
29.12.2020
Zverejnené:
30.12.2020
55,60/mesačne
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi soc. služieb Poskytovanie fin. príspevku za opatrovateľskú službu (príspevok pri odkázanosti, príspevok na prevádzku) Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 Uzavreté:
28.12.2020
Zverejnené:
30.12.2020
2,24/hodina; 1,96/hodina
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
08.12.2020
Zverejnené:
22.12.2020
29,00/mesačne, 180,00/jednorazovo
Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb - balík služieb Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
08.12.2020
Zverejnené:
22.12.2020
40,00/mesačne; 180,00/jednorazovo
Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb - balík služieb Dodatok k Zmluve poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
08.12.2020
Zverejnené:
22.12.2020
14,00/mesačne; 90,00/jednorazovo
Dodatok č. 19 Ceny za vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu platné od 1.1.2021 - 31.12.2021 Technické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica Uzavreté:
21.12.2020
Zverejnené:
22.12.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 195/03 FO Uzavreté:
16.12.2020
Zverejnené:
16.12.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 196/03 FO Uzavreté:
16.12.2020
Zverejnené:
16.12.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 324/03 FO Uzavreté:
16.12.2020
Zverejnené:
16.12.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 18/03 FO Uzavreté:
16.12.2020
Zverejnené:
16.12.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 197/03 FO Uzavreté:
16.12.2020
Zverejnené:
16.12.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 97/02 FO Uzavreté:
07.12.2020
Zverejnené:
10.12.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 249/01 FO Uzavreté:
09.12.2020
Zverejnené:
10.12.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 484/01 FO Uzavreté:
09.12.2020
Zverejnené:
10.12.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 212/01 FO Uzavreté:
10.12.2020
Zverejnené:
10.12.2020
Zmluva o výpožičke Mobilný asistent sčítania a SIM karta Slovenská republika - Štatistický úrad SR, Miletičova 3 Uzavreté:
01.12.2020
Zverejnené:
01.12.2020
bezplatne
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 167/02 FO Uzavreté:
28.08.2020
Zverejnené:
25.11.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta FO Uzavreté:
28.09.2020
Zverejnené:
25.11.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 256/02 FO Uzavreté:
23.08.2020
Zverejnené:
20.11.2020
Zmluva o návratnej fin. výpomoci Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych fin. aktív Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, Bratislava Uzavreté:
28.10.2020
Zverejnené:
10.11.2020
30424,00
Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy jedálne Základnej školy Sobotište Jozef Cintula, Na vŕšku 327/12, Borský Mikuláš Uzavreté:
23.10.2020
Zverejnené:
26.10.2020
24981,73
Zmluva o výpožičke 03/2020 Predmetom výpožičky je notebook ASUS X509JA-EJ062T Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, M.R.Štefánika 560/4, Myjava - ako požičiavateľ Uzavreté:
15.10.2020
Zverejnené:
19.10.2020
bezodplatne
Zmluva o dielo Rekonštrukcia zázemia futbalového ihriska TJ Sobotište Areka plus, s.r.o., Okružná 1190/14, Senica Uzavreté:
05.10.2020
Zverejnené:
13.10.2020
119066,61
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 95/01 FO Uzavreté:
13.09.2020
Zverejnené:
02.10.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 342/01 FO Uzavreté:
05.09.2020
Zverejnené:
25.09.2020
Zmluva č. 146565 08U02 Poskytnutie finančnej dotácie na realizáciu projektu Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, Bratislava Uzavreté:
25.08.2020
Zverejnené:
09.09.2020
140000,00
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 100/2 FO Uzavreté:
27.08.2020
Zverejnené:
27.08.2020
Zámenná zmluva Zámena pozemkov v kat. úz. Sobotište na základe GP č. 42/2019, overeného pod č. 843/2019 Iveta Hyžová, Sobotište 480 Uzavreté:
21.07.2020
Zverejnené:
13.08.2020
320,00
Zmluva o vykonaní stavebnej úpravy elektroenergetického zariadenia Posunutie podperného bodu distribučného rozvodu NN Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Uzavreté:
13.07.2020
Zverejnené:
11.08.2020
Zmluva č. 206-PRcov/OAaVP/4518/2020 o poskytnutí účelovej dotácie Poskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu: Bojujeme s koronavírusom Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava Uzavreté:
06.07.2020
Zverejnené:
07.07.2020
1000,00
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 3283/1 v k. ú. Sobotište na základe GP 116/2019 Ivan Černek, Ing. Dana Černeková, Sobotište 75 Uzavreté:
18.06.2020
Zverejnené:
29.06.2020
2007,00 €
Zmluva o úvere č. 44/001/20 Poskytnutie úveru Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina Uzavreté:
18.06.2020
Zverejnené:
19.06.2020
limit úveru 150000,00
Zmluva o nájme 0100534 Prenájom hrobového miesta 30/01 FO Uzavreté:
27.05.2020
Zverejnené:
27.05.2020
2 €/rok
Zmluva INDZD12 2020 0520023001 Výkon zdravotného dohľadu podľa z. č. 355/2017 Z.z. MG PZS, s.r.o., Okružná 788/14, Poprad Uzavreté:
20.05.2020
Zverejnené:
21.05.2020
648,00
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie projektu Zmluva o spolupráci a úprava práv a povinnosti pri financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 - 2021 v obci Sobotište Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava Uzavreté:
20.01.2020
Zverejnené:
21.05.2020
10000
Zmluva o dielo Stavebné práce: Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ Euro Consult Invest, Štefánikova 696, Senica Uzavreté:
07.05.2020
Zverejnené:
07.05.2020
147421,56
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 1139/02 FO Uzavreté:
15.04.2020
Zverejnené:
30.04.2020
Dodatok č. 1 k ÚZ 309630-2019 zo dňa 18.09.2019 Dodatok k úverovej zmluve Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava Uzavreté:
25.03.2020
Zverejnené:
25.03.2020
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 141/3 FO Uzavreté:
20.03.2020
Zverejnené:
23.03.2020
Licenční smlouva o poskytnutí a použití dokumentu ze sbírkových fondu NÚLK Poskytnutie 159 fotografií v digitálnej forme a 9 fotografií zbierkových predmetov NÚLK, projekt habáni/304021D18 Národní ústav lidové kultury, Zámek 672, Strážnice, Česká republika Uzavreté:
19.03.2020
Zverejnené:
23.03.2020
--
Zmluva o dielo Stavebné práce: Sobotište - splašková kanalizácia I. ETAPA Jaroslav Saibel, Tehelná 426/14, Senica Uzavreté:
27.12.2019
Zverejnené:
23.03.2020
211407,46
Zmluva o dielo Dodávka a montáž technologickej časti - Sobotište splašková kanalizácia I. etapa, technologická časť ČS1 Jaroslav Saibel, Tehelná 426/14, Senica Uzavreté:
27.12.2019
Zverejnené:
23.03.2020
17200,00
Zmluva 520082 Poskytnutie finančnej dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Uzavreté:
13.03.2020
Zverejnené:
13.03.2020
5000,00
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 20/2020 Prenájom pozemkov za účelom vykonávania poľnohospodárskej činnosti Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča, Sobotište 70 Uzavreté:
27.02.2020
Zverejnené:
28.02.2020
781,40 €/rok
Zmluva o dielo Reprodukcia knižnej väzby zo Sobotišťa v správe Štátneho archívu Bratislava sign. Hab. 5 /projekt Habáni, kód 304021D188 MgA. Radka Benžová, Pelíšková 32, Skalica Uzavreté:
13.02.2020
Zverejnené:
28.02.2020
300,00
Zmluva o dielo Reprodukcia 8 listov habánskych kníh zo Sobotišťa v správe Štátneho archívu Bratislava sign. Hab. 1, 5, 11, 16, 20 /projekt Habáni, kód 304021D188 MgA. Marianna Rievaj, Kremnická 2547/1, Zvolen Uzavreté:
13.02.2020
Zverejnené:
28.02.2020
400,00
Zmluva o dielo Maketa habánskeho dvora z konca 19. st. pozostávajúca z min. 60 objektov v mierke 1:100 a maketu habánskeho domu v reze v mierke 1:30 /projekt Habáni, kód 304021D188 Jozef Kuruc, Kollárova 1689/16, Holíč Uzavreté:
14.02.2020
Zverejnené:
28.02.2020
5000,00
Zmluva o dielo Realizácia Muzeálnej expozície o habánoch, vrátane webovej stránky a tlače propagačných materiálov /projekt Habáni, kód 304021D188 ghstudio s.r.o., Kasárenská 1504/51, Senica Uzavreté:
14.02.2020
Zverejnené:
28.02.2020
19980,00
Zmluva o dielo Stolárske práce /projekt Habáni, kód 304021D188 Pavol Repta - STOLÁRSTVO, č. 208, Prietrž Uzavreté:
17.02.2020
Zverejnené:
28.02.2020
3020,00
Zmluva o dielo Repliky habánskej keramiky /projekt Habáni, kód 304021D188 Karel Hanák, č. 85, Násedlovice, ČR Uzavreté:
17.02.2020
Zverejnené:
28.02.2020
2500,00
Zmluva o dielo Replika habánskej strechy /projekt Habáni, kód 304021D188 František Pavlica, č. 281, Hroznová Lhota, ČR Uzavreté:
17.02.2020
Zverejnené:
28.02.2020
200,00
Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu a pozemku č. 1/2020 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva bytového domu - 15 b.j. a pozemku PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, Nové Zámky Uzavreté:
27.02.2020
Zverejnené:
27.02.2020
Dodatok č. 2 Dodatok k nájomnej zmluve uzavretej 20.03.2018 PROSPECT, spol. s.r.o., Nové Zámky Uzavreté:
04.02.2020
Zverejnené:
12.02.2020
Dodatok č. 1/2020 Predmetom dodatku je predĺženie doby výpožičky zbierkových predmetov do 15.1.2022 Záhorské múzeum v Skalici, Nám. slobody 13. Skalica Uzavreté:
12.02.2020
Zverejnené:
12.02.2020
Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb, príprave projektu a príprave žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB a dotácie Konzultačné a poradenské služby STUDNICA, n.o., Košická 56, Bratislava Uzavreté:
10.02.2020
Zverejnené:
12.02.2020
4500,00
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí fin. príspevku neverejnému poskytovateľovi podľa zákona o sociálnych službách Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 Uzavreté:
31.01.2020
Zverejnené:
31.01.2020
Kúpna zmluva Predaj vozidla ŠKODA FÁBIA EČ SE865AL Peter Važan, Senica - Kunov 91 Uzavreté:
20.01.2020
Zverejnené:
20.01.2020
360
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi soc. služieb Poskytnutie finančného príspevku Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 Uzavreté:
17.12.2019
Zverejnené:
27.12.2019
Dodatok č. 1/2019 Zmena doby výpožičky zbierkových predmetov Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava 1 Uzavreté:
18.12.2019
Zverejnené:
27.12.2019
Dohoda o zabezpečení odborných služieb Odber vzoriek, analýza vzoriek, doručenie protokolu o skúške vzoriek vody odobratej z vodného zdroja na MŠ Sobotište a KD Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Uzavreté:
21.10.2019
Zverejnené:
20.12.2019
251,00
Zmluva č. 9059802320 o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou mot. vozidiel Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava Uzavreté:
16.12.2019
Zverejnené:
20.12.2019
Dodatok k zámennej zmluve Dodatok k zámennej zmluve zo dňa 23.8.2019 zaevidovanej pod V-3346/2019-1 Peter Kopecký, Jabloňova 1278/22, Senica Uzavreté:
26.11.2019
Zverejnené:
13.12.2019
Dohoda o poskytnutí príspevku 2020/1 Príspevok na údržbu múzea a odmenu správkyni Družstevného múzea S. Jurkoviča v Sobotišti Družstevná únia SR, Bajkalská 1496/25, Bratislava Uzavreté:
03.12.2019
Zverejnené:
12.12.2019
2100,00
Dodatok č. 5 k zmluve zo dňa 13.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb Dodatok č. 5 k zmluve zo dňa 13.3.2009 o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica, s.r.o., M. Nešpora 925/8, Senica Uzavreté:
04.11.2019
Zverejnené:
13.11.2019
Zmluva o finančnom vklade do projektu č. 1/2019 Poskytnutie príspevku na realizáciu projektu: Podpora predaja regionálnych produktov a vytvorenie nového predajného miesta v NKP Nyaryovský kaštieľ v obci Sobotište Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina, M.R.Štefánika 560/4, Myjava Uzavreté:
04.11.2019
Zverejnené:
12.11.2019
3749,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Cirkvený zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Sobotišti Uzavreté:
27.08.2019
Zverejnené:
07.11.2019
2000,00 €
Zmluva o nájme 0100532 Prenájom hrobového miesta FO Uzavreté:
04.11.2019
Zverejnené:
05.11.2019
Zmluva o nájme 0100530 Prenájom hrobového miesta FO Uzavreté:
15.10.2019
Zverejnené:
30.10.2019
Zmluva o nájme 0100531 Prenájom hrobového miesta FO Uzavreté:
15.10.2019
Zverejnené:
30.10.2019
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov č. AF3-162/2019 Reprodukčné práva k digitálnym záznamom zbierkových predmetov MMB; Pozn. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle MMB 14.10.2019 Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava Uzavreté:
13.10.2019
Zverejnené:
29.10.2019
408,00
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 2405491331 Dodatkom sa dopĺňajú / menia články a body poistnej zmluvy č. 2405491331 Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava Uzavreté:
25.10.2019
Zverejnené:
28.10.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Mobilný internet Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
29.07.2019
Zverejnené:
25.10.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb SIM karta a Sony Xperia L3 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
29.07.2019
Zverejnené:
25.10.2019
Zámenná zmluva na pozemok Zámena pozemkov v kat. úz. Sobotište, parc. č. 7440 a parc. č. 6963, (register KN-E) Peter Kopecký, Jabloňova 1278/22, Senica Uzavreté:
02.10.2019
Zverejnené:
15.10.2019
7,00
Kúpna zmluva Predaj pozemku - parc. č. 468/12, k. ú. Sobotište Pavol Karkaš, Budatínska 3100/63, Bratislava, Helena Jánošová, Bancíkovej 3110/3, Bratislava Uzavreté:
02.10.2019
Zverejnené:
15.10.2019
522,00
Kúpna zmluva Predaj pozemku - parc. č. 293/39, k. ú. Sobotište Ladislav Čenteš, Sobotište 36 Uzavreté:
02.10.2019
Zverejnené:
15.10.2019
63,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Slovenský zväz chovateľov - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
17.06.2019
Zverejnené:
15.10.2019
600,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Telovýchovná jednota Sobotište Uzavreté:
17.06.2019
Zverejnené:
15.10.2019
6444,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Únia žien Slovenska - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
17.06.2019
Zverejnené:
15.10.2019
400,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
17.06.2019
Zverejnené:
15.10.2019
400,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište Uzavreté:
17.06.2019
Zverejnené:
15.10.2019
1800,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie SRRZ - Rodičovské združenie pri ZŠ Sobotište Uzavreté:
17.06.2019
Zverejnené:
15.10.2019
1000,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie MO Slovenského zväzu astronómov amatérov, Sobotište Uzavreté:
17.06.2019
Zverejnené:
15.10.2019
600,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Slovenský zväz záhradkárov - základná organizácia Sobotište Uzavreté:
17.06.2019
Zverejnené:
15.10.2019
400,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Klub slovenských turistov Sobotište Uzavreté:
17.06.2019
Zverejnené:
15.10.2019
400,00
Zmluva č. 140492 08U02 Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt: Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ. Pozn. Zmluva bola zverejnená v CRZ dňa 20.9.2019 a nadobudla účinnosť dňa 21.9.2019. Enfironmentálny fond, Martinská 49, Bratislava Uzavreté:
20.09.2019
Zverejnené:
26.09.2019
60000,00
Úverová zmluva č. 309630-2019 Poskytnutie peňažných prostriedkov ako úver v sume 252752,34 € na predfinancovanie projektu Po stopách habánov Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava Uzavreté:
18.09.2019
Zverejnené:
18.09.2019
252752,34
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 309630-2019 Zriadenie záložného práva Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava Uzavreté:
18.09.2019
Zverejnené:
18.09.2019
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 309630-2019 Dohoda o vystavení a odovzdaní blankozmenky na zabezpečenie úveru Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava Uzavreté:
18.09.2019
Zverejnené:
18.09.2019
Dodatok kúpnej zmluvy V-2375 z 28.6.2019 Dodatok kúpnej zmluvy V-2375 z 28.6.2019 Ján Zajac, Myjava, Čsl. armády 247/1 Uzavreté:
10.09.2019
Zverejnené:
11.09.2019
Dodatok kúpnej zmluvy V-2374 z 28.6.2019 Dodatok kúpnej zmluvy V-2374 z 28.6.2019 Ľubica Reháková, Senica, Kolónia 614/73 Uzavreté:
10.09.2019
Zverejnené:
11.09.2019
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 280/2 FO Uzavreté:
27.06.2019
Zverejnené:
09.09.2019
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 275/3 FO Uzavreté:
01.07.2019
Zverejnené:
09.09.2019
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta 43/2 FO Uzavreté:
28.08.2019
Zverejnené:
09.09.2019
Zmluva o vykonávaní úloh Mestskej polície Senica na území obce Sobotište Zabezpečovanie úloh mestskej polície v rekreačnej oblasti Kunovská priehrada Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica Uzavreté:
13.08.2019
Zverejnené:
06.09.2019
Kúpna zmluva Predaj nehnuteľností - stavba súp. č. 563, pozemok parc. č. 4406/2, kat. úz. Sobotište ULART, s.r.o., so sídlom Sobotište 124 Uzavreté:
29.06.2019
Zverejnené:
03.09.2019
16307,44
Zmluva o dielo Stavebné práce: Zvýšenie kapacít infraštruktúry MŠ ArtMont B.K., s.r.o., RO Gazárka 1721/84, Šaštín-Stráže Uzavreté:
27.08.2019
Zverejnené:
27.08.2019
63289,93
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby č. BA/2019/330/46 Záväzok zmluvných strán uzatvoriť za podmienok stanovených v tejto zmluve zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby; budúca zaťažená nehnuteľnosť parc. reg. E KN č. 779/1, kat. úz. Sobotište, stavba: SA_Sobotište škola, NNK Zmluvné strany: SR, Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné námestie 8, Banská Štiavnica; Obec Sobotište, č. 11, Sobotište; Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Uzavreté:
05.08.2019
Zverejnené:
05.08.2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku Zriadenie vecného bremena na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti (parc. reg. "C" č. 111, k.ú. Sobotište) a záväzok uhradiť jednorazovú náhradu za zriadenie VB; stavba: SA - Sobotište škola, NNK, stav. objekt: SO 01 - distribučný rozvod NN Zmluvné strany: TTSK, Starohájska 10, Trnava, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, Obec Sobotište Uzavreté:
26.07.2019
Zverejnené:
02.08.2019
Kúpna zmluva Predaj pozemku - parc. č. 5155/30, kat. úz. Sobotište Ján Zajac, Myjava, Čsl. armády 247/1 Uzavreté:
28.06.2019
Zverejnené:
29.07.2019
537,00 €
Kúpna zmluva Predaj pozemku - parc. č. 5155/29, kat. úz. Sobotište Ľubica Reháková, Senica, Kolónia 614/73 Uzavreté:
28.06.2019
Zverejnené:
29.07.2019
2574,00 €
Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 2405491331 Doplnenie poistnej zmluvy Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava Uzavreté:
25.04.2019
Zverejnené:
24.07.2019
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácácie Poskytnutie účelovej dotácie na projekt: Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa; Pozn. Zmluva bola zverejnená v CRZ dňa 19.06.2019 a nadobudla účinnosť dňa 20.06.2019. Enfironmentálny fond, Martinská 49, Bratislava Uzavreté:
19.06.2019
Zverejnené:
01.07.2019
200000,00 €
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu Dodávka zemného plynu CYEB s.r.o., Záhradnícka 10, 945 01 Komárno Uzavreté:
31.05.2019
Zverejnené:
17.06.2019
Dodatok č. 1/DZ SKCZ304021D188-01 Dodatok č. 1/DZ SKCZ304021D188 k zmluve o poskytnutí NFP. Dodatok bol zverejnený v Centrálnom registri zmlúv. Dátum platnosti: 13.05.2019. Dátum účinnosti 06.06.2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, Bratislava Uzavreté:
13.05.2019
Zverejnené:
05.06.2019
Zmluva o dielo Realizácia stavby: Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa, úsek V41 - V28 Jaroslav Saibel, Tehelná 426/14, Senica Uzavreté:
29.04.2019
Zverejnené:
29.04.2019
210837,12
Zmluva o dielo Stavebné práce: Celková obnova Habánskeho mlyna v Sobotišti; Projekt: KANGO, spol. s.r.o., Hlavná 45, Vozokany Uzavreté:
12.04.2019
Zverejnené:
12.04.2019
193727,67 €
Mandátna zmluva Administratívne a koordinačné aktivity spojené s obstarávaním el. energie a zemného plynu Mgr. Juraj Lobotka, Veľká Hradná 98, Svinná Uzavreté:
27.03.2019
Zverejnené:
09.04.2019
Zmluva o dodávke plynu Dodávka plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava Uzavreté:
02.04.2019
Zverejnené:
09.04.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien v prospech tretej osoby Zriadenie vecných bremien pre stavbu SA_Sobotište škola, NNK Jarmila Nečasová, Sobotište 158; Obec Sobotište; Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Uzavreté:
27.03.2019
Zverejnené:
01.04.2019
Zmluva o zriadení vecných bremien Zriadenie vecných bremien pre stavbu SA_Sobotište škola, NNK Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Uzavreté:
27.03.2019
Zverejnené:
01.04.2019
Zmluva č. 59 036 Poskytnutie dotácie na matriálno-technické vybavenie DHZO, OOPP, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Uzavreté:
01.04.2019
Zverejnené:
01.04.2019
5000,00
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Poskytovanie služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
01.04.2019
Zverejnené:
01.04.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Poskytovanie služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
01.04.2019
Zverejnené:
01.04.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Poskytovanie služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
01.04.2019
Zverejnené:
01.04.2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Poskytovanie služieb Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
11.02.2019
Zverejnené:
12.02.2019
9,00 €
Darovacia zmluva Darovanie peňažných prostriedkov vo výške 1000,00 € Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka, Hodžovo námestie 3, Bratislava Uzavreté:
08.11.2018
Zverejnené:
25.01.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - verejná telefónna služba, internet Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava Uzavreté:
31.12.2018
Zverejnené:
09.01.2019
Kúpna zmluva Predaj motocyklu zn. BABETA Viliam Matúš, Myjava, Dolná štvrť 363 Uzavreté:
18.12.2018
Zverejnené:
07.01.2019
50,00
Dohoda o poskytnutí príspevku Príspevok na údržbu múzea a odmenu správkyni Družstevného múzea S. Jurkoviča v Sobotišti Družstevná únia SR, Bajkalská 1496/25, Bratislava Uzavreté:
12.12.2018
Zverejnené:
20.12.2018
2100,00
Zmluva o udelení súhlasu na použitie fotografií zbierkových predmetov Podmienky udelenia súhlasu k reprodukčným právam vzťahujúcim sa k digitálnym záznamom zbierkových predmetov MMB Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, Bratislava Uzavreté:
20.12.2018
Zverejnené:
20.12.2018
168,00
Dohoda o použití materiálov z fondov SNM Použitie reprografického materiálu z fondov SNM v Martine Slovenské národné múzeum v Martine, Malá hora 2, Martin Uzavreté:
10.12.2018
Zverejnené:
19.12.2018
97,94
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi soc. služieb Poskytnutie príspevku z rozpočtu obce na úhradu bežných výdavkov za opatrovateľskú službu Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 Uzavreté:
13.12.2018
Zverejnené:
19.12.2018
Kúpna zmluva Predaj časti parc. č. 293/6, k.ú. Sobotište Ladislav Čenteš, Sobotište 36 Uzavreté:
25.10.2018
Zverejnené:
30.11.2018
160,00
Kúpna zmluva Predaj časti parc. č. 563, k. ú. Sobotište Martin Krček, Sobotište 180 Uzavreté:
31.10.2018
Zverejnené:
30.11.2018
1802,00
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 187/14, k.ú. Sobotište Mgr. Libuša Orgoníková, Sobotište 73 Uzavreté:
30.11.2018
Zverejnené:
30.11.2018
652,00
Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty II/500 (od RD č. 23 - po RD č. 39) Mgr. Matej Zahumenský, Čáčov 383 Uzavreté:
14.09.2018
Zverejnené:
30.11.2018
48850,00
Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 13.3.2009 Dodatok k zmluve o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica, s.r.o., M. Nešpora 925/8, Senica Uzavreté:
03.08.2018
Zverejnené:
02.11.2018
Dodatok č. 1 Dodávka ovocia LUNYS, s.r.o, Most pri Bratislave 812, Most pri Bratislave Uzavreté:
24.10.2018
Zverejnené:
24.10.2018
Dodatok č. 2/2008 Dodatok č. 2/2018 k Zmluve o výpožičke č. 1/2016 Záhorské múzeum v Skalici, Nám. slobody 13. Skalica Uzavreté:
08.10.2018
Zverejnené:
11.10.2018
Dodatok kúpnej zmluvy Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 9.8.2018 evidovanej pod V - 2934/2018 Ladislav Košinár, Senica, Sotinská 1474 Uzavreté:
05.10.2018
Zverejnené:
08.10.2018
Zmluva č. 127809 08U01 Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa (úsek 2,6860km - 3,2355km) - dotácia Environmentálny fond, Martinská 49, Bratislava Uzavreté:
24.10.2018
Zverejnené:
08.10.2018
154.000,00
Licenčná zmluva Licencia na použitie softwara: TENDERnet TENDERnet s.r.o., M. R. Štefánika 836/33, Žilina Uzavreté:
12.09.2018
Zverejnené:
12.09.2018
250,00 bez DPH
Dodatok č. 17 Ceny za vývoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu Technické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica Uzavreté:
07.09.2018
Zverejnené:
07.09.2018
Kúpna zmluva Predaj pozemku parc. č. 9094/5, kat. úz. Sobotište Ladislav Košinár, Senica, Sotinská 1474 Uzavreté:
09.08.2018
Zverejnené:
30.08.2018
1000,00
Zmluva o dielo Sobotište - splašková kanalizácia I. etapa Jaroslav Saibel, Tehelná 426/14, Senica Uzavreté:
17.08.2018
Zverejnené:
17.08.2018
162131,10
Zmluva o bežnom účte Otvorenie a vedenie bežného účtu VÚB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25 Uzavreté:
15.08.2018
Zverejnené:
15.08.2018
Zmluva o dielo Stavebné práce: Prístavba požiarnej zbrojnice obce Sobotište Fondstav s.r.o., Betliarska 12, Bratislava - Petržalka Uzavreté:
10.08.2018
Zverejnené:
13.08.2018
59089,34
Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-000681-003 Poskytnutie finančnej dotácie na projekt: Prístavba požiarnej zbrojnice obce Sobotište Ministerstvo vnútra SR, Pribinova ul. č. 2, Bratislava Uzavreté:
24.07.2018
Zverejnené:
03.08.2018
30 000,00 €
Dohoda o zabezpečení odborných služieb Odber vzoriek, analýza vzoriek a vypracovanie protokolu o skúške vzoriek vody z vodného zdroja MŠ Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici, Kolónia 557, Senica Uzavreté:
14.06.2018
Zverejnené:
23.07.2018
251,00
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov dotknutých FO TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Uzavreté:
12.07.2018
Zverejnené:
17.07.2018
Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 nájomnej zmluvy uzavretej dňa 20.3.2018 PROSPECT, spol. s.r.o., J. Simora 5, Nové Zámky Uzavreté:
29.06.2018
Zverejnené:
29.6.2018
3363,00
Zmluva č. 58 026 Poskytnutie finančnej dotácie Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 3 Uzavreté:
07.06.2018
Zverejnené:
07.06.2018
5000,00
Zmluva o kontrolnej činnosti Povinná každoročná kontrola detských ihrísk na verejných priestranstvách EKOTEC, spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, Bratislava Uzavreté:
29.05.2018
Zverejnené:
01.06.2018
161,00 bez DPH
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprosredkovateľom Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov v informačnom systéme "Virtuálna knižnica" KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, Košice Uzavreté:
25.05.2018
Zverejnené:
01.06.2018
Zmluva č. ZO/2018A13028-1 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, Košice Uzavreté:
28.05.2018
Zverejnené:
29.05.2018
58,80€/mesačne
Zmluva o nájme 0100519 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba Uzavreté:
24.05.2018
Zverejnené:
24.05.2018
Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníka pozdĺž cesty II/500 (od RD č. 14 - po RD č. 23) Mgr. Matej Zahumenský, Čáčov 383 Uzavreté:
15.04.2018
Zverejnené:
22.05.2018
29379,13
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie v Senici Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica Uzavreté:
07.03.2018
Zverejnené:
17.05.2018
Kúpna zmluva Predaj motora z vozidla MULTIKAR M M 2501 Milan Roža, Častkov 115 Uzavreté:
02.05.2018
Zverejnené:
15.05.2018
500,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Slovenský zväz záhradkárov, ZO Sobotište Uzavreté:
07.05.2018
Zverejnené:
15.05.2018
400,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Klub slovenských turistov Sobotište Uzavreté:
07.05.2018
Zverejnené:
15.05.2018
400,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Jednota dôchodcov na Slovensku - ZO Sobotište Uzavreté:
07.05.2018
Zverejnené:
15.05.2018
400,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Miestna organizácia Slovenského zväzu astronómov amatérov Uzavreté:
07.05.2018
Zverejnené:
15.05.2018
600,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole v Sobotišti Uzavreté:
07.05.2018
Zverejnené:
15.05.2018
1000,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Dobrovoľný hasičský zbor Sobotište Uzavreté:
07.05.2018
Zverejnené:
15.05.2018
1700,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Telovýchovná jednota Sobotište Uzavreté:
07.05.2018
Zverejnené:
15.05.2018
4591,00
Dohoda o poskytnutí finančnej dotácie Poskytnutie finančnej dotácie Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sobotište Uzavreté:
07.05.2018
Zverejnené:
15.05.2018
1400,00
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 18170030 Finančný príspevok na projekt v MŠ "byť lenivý sa nepatrí" Nadácia ZSE, Čulenova 6, Bratislava Uzavreté:
09.03.2018
Zverejnené:
15.05.2018
300,00
Nájomná zmluva Prenájom časti pozemku parc. č. 102/1 v kat. úz. Sobotište PROSPECT, spol. s r.o., J. Simora 5, Nové Zámky Uzavreté:
23.05.2018
Zverejnené:
03.05.2018
Zmluva o poskytnutí NFP Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu "Po stopách habánov" Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, Bratislava Uzavreté:
20.03.2018
Zverejnené:
03.05.2018
422917,58
Zámenná zmluva na pozemok Zámena novovytvorených parciel č. 776/12 a 773/3 v kat. úz. Sobotište podľa GP č. 141/2017 Ing. Andrej Orgoník, Sobotište 73 Uzavreté:
19.03.2018
Zverejnené:
02.05.2018
Zmluva o aktualizácii programov Aktualizácie počítačových programov TOPSET Solutions s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava Uzavreté:
30.04.2018
Zverejnené:
30.04.2018
Zmluva o spolupráci a združení fin. prostriedkov Združenie fin. prostriedkov a spolupráca pri realizácii projektu Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT/BIG SK-AT Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica + ďalšie zmluvné strany Uzavreté:
16.03.2018
Zverejnené:
21.03.2018
Zmluva o spolupráci a združení fin. prostriedkov Združenie fin. prostriedkov a spolupráca pri realizácii projektu Kooperácia v oblasti vzdelávania v pohraničnom regióne SK-AT/BIG SK-AT Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica + ďalšie zmluvné strany Uzavreté:
16.03.2018
Zverejnené:
21.03.2018
Dohoda o umiestnení, rekonštrukcii, obnove a prevádzky objektu štátnej hydrologickej siete Súhlas s používaním pozemku 129/4 v kat. úz. Sobotište z a účelom umiestnenia objektu štátnej hydrologickej siete Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava Uzavreté:
26.01.2018
Zverejnené:
21.03.2018
Kúpna zmluva uzatvorená 23.2.2018 Predmetom je predaj nehnuteľností - parc. č. 102/7 a stavby prvého pavilónu ZŠ, súp. č. 317 PROSPECT, spol. s.r.o., J. Simora 5, Nové Zámky Uzavreté:
23.02.2018
Zverejnené:
26.02.2018
30 000,00 €
Zmluva o poskytovaní služieb č. SKP18/02/048 Služba - "Škôlka KOMENSKY Plus" KOMENSKY, s.r.o., Park Mládeže 1/360, Košice Uzavreté:
12.02.2018
Zverejnené:
20.02.2018
Rámcová kúpna zmluva Tovar zo sortimentu dodávateľa Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., Plynárenská 6, Banská Bystrica Uzavreté:
13.02.2018
Zverejnené:
20.02.2018
Rámcová kúpna zmluva č. 764 Predaj a kúpa zo sortimentu predávajúceho a služieb s tým spojených Bytservis - UM, spol. s r.o., Robotnícka 56, Senica Uzavreté:
25.01.2018
Zverejnené:
20.02.2018
Zmluva o nájme 0100517 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba Uzavreté:
08.02.2018
Zverejnené:
19.02.2018
Zmluva o nájme 0100518 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba Uzavreté:
08.02.2018
Zverejnené:
19.02.2018
Dodatok č. 1/2018 Cenník služieb (čistenie - pranie) Flowery plus, s.r.o., Robotnícka 110/14, Senica Uzavreté:
19.02.2018
Zverejnené:
19.02.2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi soc. služieb Poskytovanie finančného príspevku na výdavky za sociálne služby Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 Uzavreté:
29.12.2017
Zverejnené:
02.01.2018
Dodatok č. 1/2017 Dodatok č. 1/2017 k Zmluve o výpožičke zo dňa 23.1.2015 Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava Uzavreté:
19.12.2017
Zverejnené:
02.01.2018

 

Faktúry

# Popis Obdobie Súbor
1. Faktúry podnikateľskej činnosti 2024-03 Stiahnuť
2. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2024-03 Stiahnuť
3. Investične faktúry 2024-03 Stiahnuť
4. Neinvestíčne faktúry 2024-03 Stiahnuť
5. Neinvestíčne faktúry 2024-02 Stiahnuť
6. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2024-02 Stiahnuť
7. Faktúry podnikateľskej činnosti 2024-02 Stiahnuť
8. Neinvestíčne faktúry 2024-01 Stiahnuť
9. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2024-01 Stiahnuť
10. Faktúry podnikateľskej činnosti 2024-01 Stiahnuť
11. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-12 Stiahnuť
12. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-12 Stiahnuť
13. Investične faktúry 2023-12 Stiahnuť
14. Neinvestíčne faktúry 2023-12 Stiahnuť
15. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-11 Stiahnuť
16. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-11 Stiahnuť
17. Neinvestíčne faktúry 2023-11 Stiahnuť
18. Investične faktúry 2023-11 Stiahnuť
19. Neinvestíčne faktúry 2023-10 Stiahnuť
20. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-10 Stiahnuť
21. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-10 Stiahnuť
22. Investične faktúry 2023-10 Stiahnuť
23. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-09 Stiahnuť
24. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-09 Stiahnuť
25. Neinvestíčne faktúry 2023-09 Stiahnuť
26. Investične faktúry 2023-09 Stiahnuť
27. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-08 Stiahnuť
28. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-08 Stiahnuť
29. Neinvestíčne faktúry 2023-08 Stiahnuť
30. Investične faktúry 2023-08 Stiahnuť
31. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-07 Stiahnuť
32. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-07 Stiahnuť
33. Investične faktúry 2023-07 Stiahnuť
34. Neinvestíčne faktúry 2023-06 Stiahnuť
35. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-06 Stiahnuť
36. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-06 Stiahnuť
37. Neinvestíčne faktúry 2023-05 Stiahnuť
38. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-05 Stiahnuť
39. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-05 Stiahnuť
40. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-04 Stiahnuť
41. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-04 Stiahnuť
42. Neinvestíčne faktúry 2023-04 Stiahnuť
43. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-03 Stiahnuť
44. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-03 Stiahnuť
45. Neinvestíčne faktúry 2023-03 Stiahnuť
46. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-02 Stiahnuť
47. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-02 Stiahnuť
48. Neinvestíčne faktúry 2023-02 Stiahnuť
49. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2023-01 Stiahnuť
50. Faktúry podnikateľskej činnosti 2023-01 Stiahnuť
51. Neinvestíčne faktúry 2023-01 Stiahnuť
52. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-12 Stiahnuť
53. Neinvestíčne faktúry 2022-12 Stiahnuť
54. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-12 Stiahnuť
55. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-11 Stiahnuť
56. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-11 Stiahnuť
57. Neinvestíčne faktúry 2022-11 Stiahnuť
58. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-10 Stiahnuť
59. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-10 Stiahnuť
60. Neinvestíčne faktúry 2022-10 Stiahnuť
61. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-09 Stiahnuť
62. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-09 Stiahnuť
63. Neinvestíčne faktúry 2022-09 Stiahnuť
64. Investične faktúry 2022-09 Stiahnuť
65. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-08 Stiahnuť
66. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-08 Stiahnuť
67. Neinvestíčne faktúry 2022-08 Stiahnuť
68. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-07 Stiahnuť
69. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-07 Stiahnuť
70. Investične faktúry 2022-07 Stiahnuť
71. Neinvestíčne faktúry 2022-07 Stiahnuť
72. Neinvestíčne faktúry 2022-06 Stiahnuť
73. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-06 Stiahnuť
74. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-06 Stiahnuť
75. Investične faktúry 2022-05 Stiahnuť
76. Neinvestíčne faktúry 2022-05 Stiahnuť
77. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-05 Stiahnuť
78. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-05 Stiahnuť
79. Neinvestíčne faktúry 2022-04 Stiahnuť
80. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-04 Stiahnuť
81. Neinvestíčne faktúry 2022-03 Stiahnuť
82. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-03 Stiahnuť
83. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-03 Stiahnuť
84. Investične faktúry 2022-03 Stiahnuť
85. Investične faktúry 2022-02 Stiahnuť
86. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-02 Stiahnuť
87. Faktúry podnikateľskej činnosti 2022-02 Stiahnuť
88. Neinvestíčne faktúry 2022-02 Stiahnuť
89. Neinvestíčne faktúry 2022-01 Stiahnuť
90. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2022-01 Stiahnuť
91. Investične faktúry 2022-01 Stiahnuť
92. Faktúry investične 2021-12 Stiahnuť
93. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-12 Stiahnuť
94. Faktúry hospodárska činnosť 2021-12 Stiahnuť
95. Faktúry neinvestičné 2021-12 Stiahnuť
96. Faktúry neinvestičné 2021-11 Stiahnuť
97. Faktúry investične 2021-11 Stiahnuť
98. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-11 Stiahnuť
99. Faktúry hospodárska činnosť 2021-11 Stiahnuť
100. Faktúry neinvestičné 2021-10 Stiahnuť
101. Faktúry investične 2021-10 Stiahnuť
102. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-10 Stiahnuť
103. Faktúry hospodárska činnosť 2021-10 Stiahnuť
104. Faktúry investične 2021-09 Stiahnuť
105. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-09 Stiahnuť
106. Faktúry hospodárska činnosť 2021-09 Stiahnuť
107. Faktúry neinvestičné 2021-09 Stiahnuť
108. Faktúry investične 2021-08 Stiahnuť
109. Faktúry neinvestičné 2021-08 Stiahnuť
110. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-08 Stiahnuť
111. Faktúry hospodárska činnosť 2021-08 Stiahnuť
112. Faktúry investične 2021-07 Stiahnuť
113. Faktúry neinvestičné 2021-07 Stiahnuť
114. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-07 Stiahnuť
115. Faktúry hospodárska činnosť 2021-07 Stiahnuť
116. Faktúry neinvestičné 2021-06 Stiahnuť
117. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-06 Stiahnuť
118. Faktúry hospodárska činnosť 2021-06 Stiahnuť
119. Faktúry investične 2021-06 Stiahnuť
120. Faktúry neinvestičné 2021-05 Stiahnuť
121. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-05 Stiahnuť
122. Faktúry hospodárska činnosť 2021-05 Stiahnuť
123. Faktúry investične 2021-05 Stiahnuť
124. Faktúry neinvestičné 2021-04 Stiahnuť
125. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-04 Stiahnuť
126. Faktúry hospodárska činnosť 2021-04 Stiahnuť
127. Faktúry investične 2021-04 Stiahnuť
128. Faktúry neinvestičné 2021-03 Stiahnuť
129. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2021-03 Stiahnuť
130. Faktúry hospodárska činnosť 2021-03 Stiahnuť
131. Faktúry investične 2021-03 Stiahnuť
132. Faktúry neinvestičné 2021-02 Stiahnuť
133. Faktúry investične 2021-02 Stiahnuť
134. Faktúry neinvestičné 2021-01 Stiahnuť
135. Faktúry investične 2021-01 Stiahnuť
136. Faktúry hospodárska činnosť 2021-01 Stiahnuť
137. Faktúry neinvestičné 2020-12 Stiahnuť
138. Faktúry investične 2020-12 Stiahnuť
139. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-12 Stiahnuť
140. Faktúry hospodárska činnosť 2020-12 Stiahnuť
141. Faktúry neinvestičné 2020-11 Stiahnuť
142. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-11 Stiahnuť
143. Faktúry hospodárska činnosť 2020-11 Stiahnuť
144. Faktúry investične 2020-11 Stiahnuť
145. Faktúry neinvestičné 2020-10 Stiahnuť
146. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-10 Stiahnuť
147. Faktúry hospodárska činnosť 2020-10 Stiahnuť
148. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-09 Stiahnuť
149. Faktúry hospodárska činnosť 2020-09 Stiahnuť
150. Faktúry neinvestičné 2020-09 Stiahnuť
151. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-08 Stiahnuť
152. Faktúry neinvestičné 2020-08 Stiahnuť
153. Faktúry hospodárska činnosť 2020-08 Stiahnuť
154. Faktúry hospodárska činnosť 2020-07 Stiahnuť
155. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-07 Stiahnuť
156. Faktúry neinvestičné 2020-07 Stiahnuť
157. Faktúry neinvestičné 2020-06 Stiahnuť
158. Faktúry hospodárska činnosť 2020-06 Stiahnuť
159. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-06 Stiahnuť
160. Faktúry neinvestičné 2020-05 Stiahnuť
161. Faktúry hospodárska činnosť 2020-05 Stiahnuť
162. Faktúry neinvestičné 2020-04 Stiahnuť
163. Faktúry investične 2020-04 Stiahnuť
164. Faktúry neinvestičné 2020-03 Stiahnuť
165. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-03 Stiahnuť
166. Faktúry investične 2020-03 Stiahnuť
167. Faktúry neinvestičné 2020-02 Stiahnuť
168. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-02 Stiahnuť
169. Faktúry hospodárska činnosť 2020-02 Stiahnuť
170. Faktúry hospodárska činnosť 2020-01 Stiahnuť
171. Faktúry neinvestičné 2020-01 Stiahnuť
172. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2020-01 Stiahnuť
173. Faktúry neinvestičné 2019-12 Stiahnuť
174. Faktúry investične 2019-12 Stiahnuť
175. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-12 Stiahnuť
176. Faktúry hospodárska činnosť 2019-12 Stiahnuť
177. Faktúry neinvestičné 2019-11 Stiahnuť
178. Faktúry investične 2019-11 Stiahnuť
179. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-11 Stiahnuť
180. Faktúry hospodárska činnosť 2019-11 Stiahnuť
181. Faktúry neinvestičné 2019-10 Stiahnuť
182. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-10 Stiahnuť
183. Faktúry hospodárska činnosť 2019-10 Stiahnuť
184. Faktúry investične 2019-10 Stiahnuť
185. Faktúry neinvestičné 2019-09 Stiahnuť
186. Faktúry investične 2019-09 Stiahnuť
187. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-09 Stiahnuť
188. Faktúry hospodárska činnosť 2019-09 Stiahnuť
189. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-08 Stiahnuť
190. Faktúry hospodárska činnosť 2019-08 Stiahnuť
191. Faktúry neinvestičné 2019-08 Stiahnuť
192. Faktúry investične 2019-08 Stiahnuť
193. Faktúry neinvestičné 2019-07 Stiahnuť
194. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-07 Stiahnuť
195. Faktúry investične 2019-07 Stiahnuť
196. Faktúry hospodárska činnosť 2019-07 Stiahnuť
197. Faktúry neinvestičné 2019-06 Stiahnuť
198. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-06 Stiahnuť
199. Faktúry investične 2019-06 Stiahnuť
200. Faktúry neinvestičné 2019-05 Stiahnuť
201. Faktúry hospodárska činnosť 2019-05 Stiahnuť
202. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-05 Stiahnuť
203. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-04 Stiahnuť
204. Faktúry hospodárska činnosť 2019-04 Stiahnuť
205. Faktúry neinvestičné 2019-04 Stiahnuť
206. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-03 Stiahnuť
207. Faktúry hospodárska činnosť 2019-03 Stiahnuť
208. Faktúry investične 2019-03 Stiahnuť
209. Faktúry neinvestičné 2019-03 Stiahnuť
210. Faktúry neinvestičné 2019-02 Stiahnuť
211. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-02 Stiahnuť
212. Faktúry hospodárska činnosť 2019-02 Stiahnuť
213. Faktúry investične 2019-02 Stiahnuť
214. Faktúry neinvestičné 2019-01 Stiahnuť
215. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2019-01 Stiahnuť
216. Faktúry hospodárska činnosť 2019-01 Stiahnuť
217. Faktúry hospodárska činnosť 2018-12 Stiahnuť
218. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-12 Stiahnuť
219. Faktúry neinvestičné 2018-12 Stiahnuť
220. Faktúry neinvestičné 2018-12 Stiahnuť
221. Faktúry neinvestičné 2018-11 Stiahnuť
222. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-11 Stiahnuť
223. Faktúry hospodárska činnosť 2018-11 Stiahnuť
224. Faktúry investične 2018-11 Stiahnuť
225. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-10 Stiahnuť
226. Faktúry hospodárska činnosť 2018-10 Stiahnuť
227. Faktúry investične 2018-10 Stiahnuť
228. Faktúry neinvestičné 2018-10 Stiahnuť
229. Faktúry neinvestičné 2018-09 Stiahnuť
230. Faktúry investične 2018-09 Stiahnuť
231. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-09 Stiahnuť
232. Faktúry hospodárska činnosť 2018-09 Stiahnuť
233. Faktúry neinvestičné 2018-08 Stiahnuť
234. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-08 Stiahnuť
235. Faktúry hospodárska činnosť 2018-08 Stiahnuť
236. Faktúry investične 2018-08 Stiahnuť
237. Faktúry neinvestičné 2018-07 Stiahnuť
238. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-07 Stiahnuť
239. Faktúry hospodárska činnosť 2018-07 Stiahnuť
240. Faktúry investíčne 2018-07 Stiahnuť
241. Faktúry neinvestičné 2018-06 Stiahnuť
242. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-06 Stiahnuť
243. Faktúry hospodárska činnosť 2018-06 Stiahnuť
244. Faktúry investične 2018-06 Stiahnuť
245. Faktúry neinvestičné 2018-05 Stiahnuť
246. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-05 Stiahnuť
247. Faktúry hospodárska činnosť 2018-05 Stiahnuť
248. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-04 Stiahnuť
249. Faktúry hospodárska činnosť 2018-04 Stiahnuť
250. Faktúry neinvestičné 2018-04 Stiahnuť
251. Faktúry investične 2018-04 Stiahnuť
252. Faktúry neinvestičné 2018-03 Stiahnuť
253. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-03 Stiahnuť
254. Faktúry hospodárska činnosť 2018-03 Stiahnuť
255. Faktúry neinvestičné 2018-02 Stiahnuť
256. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-02 Stiahnuť
257. Faktúry hospodárska činnosť 2018-02 Stiahnuť
258. Faktúry neinvestičné 2018-01 Stiahnuť
259. Faktúry za potraviny ŠJ MŠ 2018-01 Stiahnuť
260. Faktúry hospodárska činnosť 2018-01 Stiahnuť

 

Objednávky

Január 2024 – objednávky_pdf

Číslo Predmet Cena s DPH Dátum Dodávateľ Podpísal
149/2023 Potraviny pre ŠJ ZŠ Sobotište 559,00 21.12.2023 Alena Vaculová SLOVEX
IČO: 37170040
Rovensko 37
PhDr. Vladimír Jan Kružík
98/2023 Nálepky WC a iné informačné nálepky 39,15 06.09.2023 FORK, s.r.o.
IČO: 44311061
Pribinova 274/4 036 01 Martin
PhDr. Vladimír Jan Kružík
121/2023/1 Oprava zámk. dlažby od ZŠ po LUX 3354,00 02.11.2023 Mgr. Matej Zahumenský
IČO: 41401093
Čáčov, Škodáčkova 5334/2, Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
140/2023/1 Vrecká a čist. prostriedky pre MŠ 43,58 11.12.2023 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12 905 47 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
148/023 Vian. darčeky - čokoláda mliečna 35 ks 210,00 20.12.2023 MMKA group s.r.o.
IČO: 47075171
Kátovská 3002/25, 908 51 Holíč
PhDr. Vladimír Jan Kružík
147/2023 Svietidlo LED LENA 16 ks, rám montáž. 16 ks, svietidlo BOSA 4ks, el. práce 1796,30 19.12.2023 ELLS s.r.o.
IČO: 51488205
Košútovec 2910/13, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
146/2023 Kuch. potreby, predlžovačky, mixér, práčka elektrolux 1000,00 19.12.2023 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o.
IČO: 36275824
Hviezdoslavova 1444/59 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
145/2023/2 Oprava verejného osvetlenia 298,80 15.12.2023 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
PhDr. Vladimír Jan Kružík
145/2023/1 Verejné obstarávanie - dodávky el. energie 300,00 15.12.2023 eSYST s.r.o.
IČO: 50139088
Fraňa Mráza 289/2 010 01 Žilina
PhDr. Vladimír Jan Kružík
145/2023 Čistenie odpad. vôd 4.9. - 14.12.2023, 410 m3 984,00 . Obec Častkov
IČO: 00309494
Častkov 35
PhDr. Vladimír Jan Kružík
144/2023 Aktualizácia PD kanalizácia I. etapa - stoka A1 1050,00 15.12.2023 ATELIÉR BUDO s.r.o.
IČO: 47989017
Trnovec 33, 908 51 Trnovec
PhDr. Vladimír Jan Kružík
143/2023/6 Stol. kalendár Sobotište 2024 - 200 ks, PF 2024 - 100 ks, vstupenky ples - 200 ks 807,48 14.12.2023 KON - PRESS, s.r.o.
IČO: 36247081
Pekárska 29 917 01 Trnava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
143/2023/5 Kanc. a čist. potreby pre ŠJ MŠ 238,09 14.12.2023 Dana Tomečková
IČO: 34739548
Sobotište 96
PhDr. Vladimír Jan Kružík
143/2023/4 Pletivo, drôt, úchytky, napinák 543,23 14.12.2023 PLOTY SKALA, s. r. o.
IČO: 46614478
Dlhá 3122/43A, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
143/2023/3 Mixer ručný, kotúč, kotúč sada, gastronádoba, kotúč 1286,06 14.12.2023 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom
PhDr. Vladimír Jan Kružík
143/2023/2 Krájač zeleniny 1648,08 14.12.2023 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom
PhDr. Vladimír Jan Kružík
143/2023/1 Čistiace prostriedky, hygien. prostriedky, papierový tovar 209,69 14.12.2023 Dana Tomečková
IČO: 34739548
Sobotište 96
PhDr. Vladimír Jan Kružík
143/2023 Pneumatiky na traktorek 2ks 156,24 13.12.2023 CZECHMASTER Servis s.r.o.
IČO: 28417089
Chotíkovská 119/12, Plzeň, ČR
PhDr. Vladimír Jan Kružík
142/2023 Magn. húsenica 2ks, puzzle 2ks, košíky s loptičkou, dlaždice 2ks, autá 9ks, kostičky 2ks, magnt. sady - 5ks, matem. sada, hmyz 2ks, oceán 2ks, mikroskop 1976,00 . STIEFEL EUROCART s.r.o.
IČO: 31360513
Ružinovská 1/a 821 02 Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
141/2023 Objednávame si u Vás hračky podľa vlastného výberu 1031,00 . Kibosport s. r. o.
IČO: 54369690
Športová 567/11 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
PhDr. Vladimír Jan Kružík
140/2023 Kominárske práce, kontrola, čistenie - OÚ, MŠ, KD 81,90 11.12.2023 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 44267134
Stráže, Domky 1379, 90841 Šaštín-Stráže
PhDr. Vladimír Jan Kružík
139/2023 Odborná prehliadka a skúška elektro - budova TJ (stará) 100,00 08.12.2023 Ladislav Špánik REVEL
IČO: 11736208
L.Svobodu 34, 90901 Skalica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
138/2023 Svietidlá IISPMTL01 639,50 08.12.2023 OMS, a.s.
IČO: 34132333
Dojč 419
PhDr. Vladimír Jan Kružík
137/2023/2 Hračky pre MŠ 808,14 07.12.2023 Dráčik DIVI, s. r. o.
IČO: 46118985
Gajova 13 811 09 Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
137/2023/1 Truhly pre pohr. službu (4ks) 627,30 07.12.2023 Zaklad stolarski Kataryna Wawrzyniak
IČO: .
Wydrzynów 14, Poľsko
PhDr. Vladimír Jan Kružík
137/2023 Priemyselný tovar 307,92 07.12.2023 Jaroslav Čenteš TILIA - ZÁHRADNÉ CENTRUM
IČO: 41404122
Sobotište
PhDr. Vladimír Jan Kružík
136/2023 Slovenka, Záhorák, Včielka 124,41 05.12.2023 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
135/2023 Toner 3ks, oprava 90,00 . Václav Bureš - STORM
IČO: 35295775
Senica, Senica 588/64
PhDr. Vladimír Jan Kružík
132/2023/1 Čistiace prostriedky - RENO 10l, MAX 5l, tek. mydlo 5l, prostriedok na okná 97,05 28.11.2023 ANEX Slovakia, s.r.o.
IČO: 51708515
Zavarská 11/C 917 01 Trnava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
134/2023/2 Osobné ochr. pomôcky pre prac. MŠ 58,00 30.11.2023 Alena Vaculová SLOVEX
IČO: 37170040
Rovensko 37
PhDr. Vladimír Jan Kružík
134/2023/1 Posypový štrk - 5,2 t 65,52 30.11.2023 ALAS SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 35825286
Polianky 3357/23 841 01 Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
134/2023 Páska, špagát 2ks, plachta, značkovač 24,58 30.11.2023 ULART s.r.o.
IČO: 45467170
Sobotište 184
PhDr. Vladimír Jan Kružík
133/2023/1 Autolekárnička - 2ks, refl. vesta - 2ks, samolepka refl. 1x 33,00 29.11.2023 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
133/2023 Posyp. soľ 2125 kg 324,00 29.11.2023 Agrocambio s.r.o.
IČO: 50338285
SNP 1450 909 01 Skalica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
132/2023 Matica, led lampa, podložka, čerpadlo, ventil, závesný hák, samon. trojuholník 1393,30 29.11.2023 Pavol Podmajerský – Traktordiely
IČO: 54000386
Hurbanova 623/24, 90701 Myjava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
131/2023 Ubytovanie - konferencia (p. Skoková) 149,00 04.12.2023 Property holding, a.s.
IČO: 36358606
Panenská 13, Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
130/2023/1 Farby - 3ks 26,00 22.11.2023 Kibosport s. r. o.
IČO: 54369690
Športová 567/11 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
PhDr. Vladimír Jan Kružík
130/2023 Oprava rozvodov vody ZŠ, MŠ, OcÚ, oprava kanalizácie, oprava kúrenia, prečistenie kanalizácie 1210,80 21.11.2023 Vladimír Nečas
IČO: 30090105
Sobotište 170
PhDr. Vladimír Jan Kružík
129/2023 Kombin. sporák - kuchyňa ZŠ 2992,68 21.11.2023 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1 915 01 Nové Mesto nad Váhom
PhDr. Vladimír Jan Kružík
128/2023/1 Geometrický plán, odd. pozemku, kolok 327,00 20.11.2023 Tomáš Holič - GeoTime
IČO: 46284753
Prievaly 352
PhDr. Vladimír Jan Kružík
128/2023 Odborná prehliadka a skúška elektro - KD 250,00 14.11.2023 Ladislav Špánik REVEL
IČO: 11736208
L.Svobodu 34, 90901 Skalica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
127/2023 Plot. panel 43 ks, doprava 12 km, vykládka, betón 1,2 m3 981,00 14.11.2023 REHUŠ s.r.o.
IČO: 45249113
Železničná 1524, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
126/2023 Denník SME ročné predplatné 270,00 14.11.2023 Petit Press, a.s.
IČO: 35790253
Lazaretská 12 811 08 Bratislava 1
PhDr. Vladimír Jan Kružík
125/2023/1 Tlač vstupeniek (Radošinci) - 350ks 50,00 13.11.2023 BOKER SK s. r. o.
IČO: 47519584
Kolónia 9 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
125/2023 Výroba a montáž zábradlia 458,00 13.11.2023 Cmetal s. r. o.
IČO: 54807875
Sobotište 659
PhDr. Vladimír Jan Kružík
124/2023 Oprava lávky 1680,00 13.11.2023 Cmetal s. r. o.
IČO: 54807875
Sobotište 659
PhDr. Vladimír Jan Kružík
123/2023/4 Oprava chodníka, zámk. dlažby 338,96 08.11.2023 Mgr. Matej Zahumenský
IČO: 41401093
Čáčov 383, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
123/2023/3 Sieť na zabezp. nákladu (doprava) 67,85 08.11.2023 add. Pavlínek s.r.o.
IČO: 35920068
Rastislavova 79 040 01 Košice
PhDr. Vladimír Jan Kružík
123/2023/2 Farby, štetce, kefy, riedidlá 296,58 08.11.2023 MGS PLUS SK, s.r.o.
IČO: 50639153
Priemyselná 285 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
123/2023/1 Rukavice - 12ks, prac. bunda, prac. obuv, zat. prac. rukavice - 5ks, prac. nohavice 2ks, prac. minika 2 ks 243,00 10.11.2023 Pavol Jurkovič - CAMMINO
IČO: 34474951
Kolónia 1483/80, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
123/2023 Zákl. príprava členov HJ + záv. skúšky 165,00 08.11.2023 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
IČO: 00177474
Kutuzovova 253/17 83103 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PhDr. Vladimír Jan Kružík
122/2023 Odborná prehliadka a skúška elektro + bleskozvod (MŠ) 250,00 07.11.2023 REVEL - Ladislav Špánik
IČO: 11736208
Skalica, L.Svobodu 34
PhDr. Vladimír Jan Kružík
121/2023 Žalúzie do MŠ, nož odlamovací, brity 57,68 31.10.2023 ULART s.r.o.
IČO: 45467170
Sobotište 184
PhDr. Vladimír Jan Kružík
120/2023 Tiahlo proxima 2 ks, šponovák 244,00 31.10.2023 Pavol Podmajerský – Traktordiely
IČO: 54000386
Hurbanova 623/24, 90701 Myjava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
119/2023/1 Skrinka, polica, doprava (MŠ) 250,00 27.10.2023 Baribal s.r.o.
IČO: 44984740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
PhDr. Vladimír Jan Kružík
119/2023 Hydrogeologická skúška v areáli školy 480,00 26.10.2023 HYDRANT s.r.o.
IČO: 36657531
Stupavská 34, 831 06 Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
118/2023/1 Pozičné tykadlo svetla pre kosačku 15,40 25.10.2023 Autonar czech s.r.o.
IČO: .
Mštěnovice 30, Lešná - ČR
PhDr. Vladimír Jan Kružík
118/2023 Tlačiareň RICON MP6 306 714,00 24.10.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
117/2023 Toner - 2 ks 36,00 24.10.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
116/2023/2 LED trubica - 4 bal. 167,96 16.10.2023 LEDart s.r.o.
IČO: 50020552
Vajnorska 127E, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové
PhDr. Vladimír Jan Kružík
116/2023 Skrine - 4 ks 940,00 16.10.2023 Michal Zajac
IČO: 46447695
Sobotište 716
PhDr. Vladimír Jan Kružík
115/2023 Doprava pivných setov 43,99 12.10.2023 DOMSTAV Senica, s.r.o.
IČO: 362337302
Priemyselná 284, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
114/2023 Cartrige HP 200 68,88 11.10.2023 Damedis s.r.o.
IČO: 26931664
Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, ČR
PhDr. Vladimír Jan Kružík
113/2023 Hosting doména Sobotiste.sk / rok 93,95 06.10.2023 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
IČO: 36485161
Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava -
PhDr. Vladimír Jan Kružík
112/2023 Kancelársky papier 50 bal. 336,00 02.10.2023 Dana Tomečková
IČO: 34739548
Sobotište 96
PhDr. Vladimír Jan Kružík
111/2023 Správa IT, príprava PC pre voľby 300,00 02.10.2023 Pinf Digital s. r. o.
IČO: 55345662
Sobotište 393
PhDr. Vladimír Jan Kružík
110/2023 Strun. hlava, žacia hlava, tuk mazací, filter, lankom 3mm, nôž L, nôž P 220,01 29.09.2023 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
109/2023 OSB dosky - 2ks, oceľ betonárska 48m, klince 1 bal 101,76 29.09.2023 ULART s.r.o.
IČO: 45467170
Sobotište 184
PhDr. Vladimír Jan Kružík
108/2023 Brus. plátno - 4ks, štetec 3k, farby 4ks, riedidlo 50,81 28.09.2023 MGS PLUS SK, s.r.o.
IČO: 50639153
Priemyselná 285, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
107/2023 Myš, oprava tlačiarne, cartrige canon, toner brother 198,00 27.09.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
106/2023 Betón, doprava 1,5m3 232,50 02.10.2023 REHUŠ s.r.o.
IČO: 45249113
Železničná 1524, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
105/2023 Batéria do traktoru 219,00 29.09.2023 Pavol Dobiaš - DD Autotechna
IČO: 30974976
Hviezdoslavova 1563, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
104/2023 Pečiatky 108,76 28.09.2023 pandrlak advertising, s. r. o.
IČO: 52394476
Pezinská 5104 901 01 Malacky
PhDr. Vladimír Jan Kružík
103/2023 Filtre, riadiaca tyč, tesnenie, olej, manometer, fek. konc., riad. kotúč, závlačka, majáky - 2ks 358,10 28.09.2023 Pavol Podmajerský – Traktordiely
IČO: 54000386
Hurbanova 623/24, 90701 Myjava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
102/2023 Vlhkomer, meradlá 6ks 150,00 26.09.2023 Slovenská legálna metrológia, n. o.
IČO: 37954521
Hviezdoslavova 1124/31 97401 Banská Bystrica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
101/2023 Žalúzie pre MŠ, siete proti hmyzu, náradie, skrutky, rukavice, stav. materiál 467,00 21.09.2023 ULART s.r.o.
IČO: 45467170
Sobotište 184
PhDr. Vladimír Jan Kružík
100/2023 Patologické vrecia - 10 ks 109,07 19.09.2023 HomeGym s.r.o.
IČO: 27708144
Na Zahradách 3517/2A, 690 02 Břeclav, ČR
PhDr. Vladimír Jan Kružík
99/2023 Čistenie odpad. vôd za 8/2023 900,00 . Obec Častkov
IČO: 00309494
č. 35, Častkov
PhDr. Vladimír Jan Kružík
98/2023 Rakvy - 12 ks 2215,00 06.09.2023 ZAKLAD STOLARSKI
IČO: 5741751328
Katarzyna Wawrzyniak, Poľsko
PhDr. Vladimír Jan Kružík
97/2023 Polica pnk 236,59 31.08.2023 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
PhDr. Vladimír Jan Kružík
96/2023 Štetce - 5ks, disky - 6ks, kefa dr, riedidlá -2 ks, flex skorp. - 2 ks, farby - 2 ks, unášač brús. papiera - 1 ks 87,87 30.08.2023 MGS PLUS SK, s.r.o.
IČO: 50639153
Priemyselná 285, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
95/2023/2 Objednávame si u Vás hutný materiál - rošty a príchytky podľa ponuky cca 5000,00 25.09.2023 SEKOV, spol. s r.o.
IČO: 34138901
Štefánikova 715 905 34 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
95/2023 Latex. rukvacie 2 bal. 15,46 30.08.2023 pre Vás, s. r. o.
IČO: 53123727
Fučíkova 460 925 21 Sládkovičovo
PhDr. Vladimír Jan Kružík
94/2023 Rukavice - 14 ks, kardan, matica -6 ks, svorka 6 ks, prep. smeru, žiarovka - 8ks, poistka . 6ks, , kolíkk s krúž. - 6ks, trojuholník . 30.08.2023 Pavol Podmajerský – Traktordiely
IČO: 54000386
Hurbanova 623/24, 90701 Myjava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
93/2023 Matica, šróby, podložky, hrable, klince, visací zámok, reťaz, priemyselný a záhr. tovar 290,31 25.08.2023 Jaroslav Čenteš TILIA - ZÁHRADNÉ CENTRUM
IČO: 41404122
906 05 Sobotište
PhDr. Vladimír Jan Kružík
92/2023 Projektová dokumentácia - multifunkčné ihrisko 1440,00 25.08.2023 Ing. Pavol Pálka
IČO: 34735526
Agátová 117115, 90501 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
91/2023 Trodat print - 4ks 76,03 25.08.2023 pandrlak advertising, s. r. o.
IČO: 52394476
Pezinská 5104, 901 01 Malacky
PhDr. Vladimír Jan Kružík
90/2023/2 Oprava defektov traktor + kosačka, prenájom vibr. dosky 655,00 24.08.2023 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
Sobotište 180
PhDr. Vladimír Jan Kružík
90/2023 Zváracie práce na vlečke 247,80 16.08.2023 DENILU s.r.o.
IČO: 54506671
Kukučínova 952/7, 908 85 Brodské
PhDr. Vladimír Jan Kružík
89/2023 Chladiaca skriňa 1300 l 2190,00 16.08.2023 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
PhDr. Vladimír Jan Kružík
88/2023 Savica apollo superflex 2,5 m 203,00 14.08.2023 Milan Fidrich TOP FIRE
IČO: 44445148
Rudník 367
PhDr. Vladimír Jan Kružík
87/2023 Hygienické a kancelárske potreby 192,50 09.08.2023 Dana Tomečková
IČO: 34739548
Sobotište 96
PhDr. Vladimír Jan Kružík
86/2023 Čistenie odpad. vôd za 6-7/2023 600,00 07.08.2023 Obec Častkov
IČO: 00309494
č. 35, Častkov
PhDr. Vladimír Jan Kružík
85/2023 Ev. dochádzky MŠ, list s vodotlačou 18,35 01.08.2023 ŠEVT a.s
IČO: 31331131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
84/2023 Rámcová objednávka - tovar v cene do 1000,00 € do 1000,00 31.07.2023 33039551
IČO: 33039551
ŠTEFÁNIKOVA 1470/50C, Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
83/2023 Olej motor., remeň 3x 70,00 31.07.2023 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
82/2023 Prepínač svetiel, lampa, rýchlospojka, poistka, kábel, spínač, hlava, pružina 230,00 31.07.2023 Pavol Podmajerský – Traktordiely
IČO: 54000386
.
PhDr. Vladimír Jan Kružík
81/2023 Inventarizácia drevín parc. č. 70, aktualizácia PD pomník padlým 522,00 27.07.2023 Ing. Iveta Polesňáková - ZAAR - Záhradná architektúra a služby
IČO: 35294361
Sotinská 1345/27, 90501 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
80/2023 Kladivo, lopata, stierka, násada, zmeták, vidly pre DHZO 132,90 27.07.2023 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 90501 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
79/2023 Sviečky - do strojov 127,40 26.07.2023 Pavol Dobiaš - DD Autotechna
IČO: 30974976
Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
78/2023 Rádiostanice pre DHZ Sobotište, vrátane programovania 525,00 19.07.2023 Vysielačky.com
IČO: .
.
PhDr. Vladimír Jan Kružík
77/2023 Zásahový oblek - 3 komplety, viacúčelové penidlo, terč, požiarna pevná spojka - 2 ks, autonabíjačka, košeľa biela - 1 ks 1647,10 12.07.2023 LITTLE CARPATHIANS, s.r.o.
IČO: 52 030 814
Modranská 7027/1, Trnava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
76/2023 Sponkovačka - 1 ks, spinky 1ks, práca hydraulic. rukou 1 hod. 67,13 11.07.2023 ULART s.r.o.
IČO: 45467170
Sobotište 184
PhDr. Vladimír Jan Kružík
75/2023 Ev. dochádzky MŠ - 3 ks, list vodotlač - 20 ks 18,35 11.07.2023 ŠEVT a.s
IČO: 31331131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
74/2023 Bunda softtsh. - 28 ks 1564,00 07.07.2023 Firesystem, s. r. o.
IČO: 44543697
Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
PhDr. Vladimír Jan Kružík
73/2023 Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu 568,20 04.07.2023 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
PhDr. Vladimír Jan Kružík
72/2023 Odborné stanovisko k splaškovej kanalizácii 50,00 04.07.2023 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO: 17058520
Tajovského 14440/28B, 97409 Banská Bystrica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
71/2023 Regulátor tlaku - 1ks, maznica - 2ks, hlava - 4ks, redukcia 1 ks, spona 6 ks, pasta 2 ks, páska 7 ks, striekač 1 ks 208,00 28.06.2023 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
Turá Lúka 630
PhDr. Vladimír Jan Kružík
70/2023 Toner Ricom - 4 ks, toner HP - 3 ks . 28.06.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
69/2023 Kontrola a čistenie komínov MŠ, OcÚ, KD 81,90 28.06.2023 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 44267134
Stráže, Domky 1379, 90841 Šaštín-Stráže
PhDr. Vladimír Jan Kružík
68/2023 Predplatné časopisu predškolská výchova na 1 rok 10,80 21.06.2023 L. K. Permanent, spol. s r.o.
IČO: 31352782
Hattalova 12 831 03 Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
67/2023 Váhy do 100 kg - overenie 58,20 19.06.2023 Slovenská legálna metrológia n.o
IČO: 0037954521
Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
66/2023 Skartovačka, Motorola, kryt na mobil 382,51 19.06.2023 Alza.sk s. r. o.
IČO: 36562939
Sliačska 1D 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PhDr. Vladimír Jan Kružík
65/2023 Jed proti hlodavcom 22,90 19.06.2023 Miroslav Kameník
IČO: 520102315
Sobieskiego 7, Jablonka, Poľská republika
PhDr. Vladimír Jan Kružík
64/2023 Kontrola bezpečnosti detských ihrísk 346,20 19.06.2023 E K O T E C spol. s r.o.
IČO: 00687022
Lamačská cesta 20 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
PhDr. Vladimír Jan Kružík
63/2023 Servis Škoda Fabia 109,50 05.06.2023 Ján Obšajt
IČO: 44706138
Sobotište č. 16
PhDr. Vladimír Jan Kružík
62/2023 Čistenie odpad. vôd za 4 - 5/2023, 180 m3 432,00 08.06.2023 Obec Častkov
IČO: 00309494
Častkov 35
PhDr. Vladimír Jan Kružík
61/2023 Policový regál M25 1264,58 08.06.2023 REGAZ SK, s.r.o.
IČO: 36346527
Ul. Piešťanská 14/2507 915 01 Nové Mesto nad Váhom
PhDr. Vladimír Jan Kružík
60/2023 Odborný posudok a rozpočet - telocvičňa ZŠ Sobotište 300,00 06.06.2023 DA JMM, s.r.o.
IČO: 46388010
Bernolákova 210/22, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
59/2/2023 Kávovar, odvápň. prostriedok, doprava 517,34 05.06.2023 Kamody Slovensko s. r. o.
IČO: 47608544
Grösslingova 4 811 09 Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
59/2023 Prilby 3 ks, hadica 5ks, nákrčník 20 ks, zásobník + ventily, rozdeľovač, mikina - 20 ks, doprava 2361,83 05.06.2023 Firesystem, s. r. o.
IČO: 44543697
Nižná Korňa, 501 023 21 Korňa
PhDr. Vladimír Jan Kružík
58/2023 Sklo zrkadla, olej, hadica, žiarovka 111,50 02.06.2023 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266455
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
57/2023 Verejné obstarávanie - ročný prístup 204,00 02.06.2023 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31592503
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
PhDr. Vladimír Jan Kružík
56/2023 Výuč. program, 100 lekcií pesničiek, PDF knižka, licencia 67,00 01.06.2023 SMILLINGO s. r. o.
IČO: 51112655
Černyševského 10 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
PhDr. Vladimír Jan Kružík
55/2023 Odber vzoriek vody 2x 26,00 01.06.2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
IČO: 00611034
Kolónia 557, 90501 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
54/2023 Oprava kotla, regulácia 655,56 31.05.2023 Jozef Sláma
IČO: 22739017
Petrova Ves 334
PhDr. Vladimír Jan Kružík
53/2023 Makita píla, nabíjačka, vysávač 662,90 31.05.2023 Jozef Čecho
IČO: 40336514
Kamenická 850/4, 02901 Námestovo
PhDr. Vladimír Jan Kružík
52/2023 Posýpacia soľ 85,96 31.05.2023 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
PhDr. Vladimír Jan Kružík
51/2023 Olej, brzdová kvapalina, poloos pravá 40 cm, tyč riadiaca, nit, hadica 519,70 31.05.2023 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
Turá Lúka 630
PhDr. Vladimír Jan Kružík
50/2023 . . . .
IČO: .
.
PhDr. Vladimír Jan Kružík
49/2023 El. mag. spojka pre záhr. traktor 208,00 17.05.2023 Zatechservis, s.r.o.
IČO: 032783263
Brno - ČR
PhDr. Vladimír Jan Kružík
48/2023 Prac. obuv - 3ks, prac. bunda - 3ks, prac. nohavice 3 ks 249,74 17.05.2023 CAMMINO - Pavol Jurčkovič
IČO: 34474951
Kolónia 1483/80, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
47/2/2023 Obálky C5 doručenkové 77,41 10.05.2023 KRPA Slovakia spol. s r.o.
IČO: 30229138
Hrabové 299, 014 01 Bytča
PhDr. Vladimír Jan Kružík
47/2023 Úprava a doplnenie zmluvy o poskyt. služieb - studňa 150,00 10.05.2023 Advokátska kancelária LEGALION s. r. o.
IČO: 55070396
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
46/2023 Výmena pneumatík na traktor 2x, výmena duše 3x, duša 3x, čistenie pneumatík 1x, pneumatiky 2x 668,40 05.05.2023 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
Sobotište 180
PhDr. Vladimír Jan Kružík
45/2023 Cementový poter - 30 kg 22,50 29.04.2023 ULART s.r.o.
IČO: 45467170
Sobotište 184
PhDr. Vladimír Jan Kružík
44/2023 Oprava chladiaceho zariadenia v dome smútku (2x) 195,36 05.05.2023 Ambróz Slezák
IČO: .
Prievaly
PhDr. Vladimír Jan Kružík
43/2023 Odber a rozbor vzorky pitnej vody - MŠ + OcÚ (úplný) . 03.05.2023 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
IČO: 00611034
Kolónia 557, 90501 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
42/2023 Učebné pomôcky 1124,30 03.05.2023 EduPoint s.r.o.
IČO: 51308479
Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín
PhDr. Vladimír Jan Kružík
41/2023 ND na traktor Zetor Prosima - filtre, puzdrá, guferá, ložiská 876,70 28.04.2023 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
Turá Lúka 630
PhDr. Vladimír Jan Kružík
40/2023 Objednávame si u V8s výcvik členov DHZO pre 10 členov . 26.04.2023 Nafta Gas, výcvikové stredisko Lozorno
IČO: .
Polygon, Lozorno
PhDr. Vladimír Jan Kružík
39/2023 Farby, riedidlo, štetce, kefy 200,71 26.04.2023 MGS PLUS SK, s.r.o.
IČO: 50639153
Priemyselná 285, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
38/2023 Prevoz a nakladanie haluzoviny 250,20 30.03.2023 MGO EL s.r.o.
IČO: 53815101
Dolná 1696/26, 977 03 Brezno
PhDr. Vladimír Jan Kružík
37/2023 Ťažná pružina - 4 ks 60,00 21.04.2023 Pružiny Pantúček, s. r. o.
IČO: 43903053
Štefánikova 715, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
36/2023 Inštalácia kamery v dome smútku 80,00 16.04.2023 Pinf Digital s. r. o.
IČO: 55345662
90605 Sobotište 393
PhDr. Vladimír Jan Kružík
35/2023 Čistenie odpadových vôd za 03/2023 492,00 31.03.2023 Obec Častkov
IČO: 00309494
č. 35, Častkov
PhDr. Vladimír Jan Kružík
34/2023 Právne služby 170,00 06.04.2023 Advokátska kancelária LEGALION s. r. o.
IČO: 55070396
Hviezdoslavova 309/1, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
33/2023 Oprava kopírky ROCON + materiál 230,40 30.03.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
32/2023 Rošty na lávku 1450x1500 mm - 8 ks, príchyty 32 ks 3151,20 04.04.2023 SEKOV, spol. s r.o.
IČO: 34138901
Štefánikova 715, 905 34 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
31/2023 Prevoz haluzoviny . 07.04.2023 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO
IČO: 33815101
Sobotište 212
PhDr. Vladimír Jan Kružík
30/2/2023 Objednávame si u Vás opravu zabezp. zariadenia na OcÚ 2095,00 24.03.2023 KELCOM INTERNATIONAL, spol. s r. o.
IČO: 31105742
Čáčovská cesta 5404/7, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
30/2023 Čerpadlo ponorné, spoj. materiál, montáž 1086,30 24.03.2023 Vladimír Nečas
IČO: 300090105
Sobotište 170
PhDr. Vladimír Jan Kružík
29/2023 Sklo zrkadla, žiarovka - 10 ks, izol páska - 4 ks, Kryt lampy - 2ks, vazelína 9 kg, olej prevod., olej motorový, olej motorový TRUCK 132,20 31.03.2023 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
28/2023 Tyč riadiaca, gufero 2ks, čistič bŕzd, krúžok 245,50 31.03.2023 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
Turá Lúka 630
PhDr. Vladimír Jan Kružík
27/2023 Toner FX10 - 4 ks 86,40 15.03.2023 Václav Bureš - STORM
IČO: 35295775
Kolónia 588/64, 90501 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
26/2023 Mandátny certifikát + nosič + pštovné 34,62 16.03.2023 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
IČO: 42156424
Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
25/2023 OOPP pre pracovníčky jedálne MŠ Sobotište 400,00 15.03.2023 .
IČO: .
.
PhDr. Vladimír Jan Kružík
24/2023 Software - jedáleň 96,00 15.03.2023 Abiset s.r.o.
IČO: 36289141
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
PhDr. Vladimír Jan Kružík
23/2023 Žiadosť o mandátny certifikát 89,14 14.03.2023 Mgr. Petra Králiková, notár
IČO: 41278607
Štefánikova 1408/58 90501 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
22/2023 Repas CANON 716 - 2 42,00 13.03.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
21/2023 Maketa policajta + prísl., stĺpik na dopravnú značku 2ks 510,18 14.03.2023 HIT Slovensko, s.r.o.
IČO: 36253308
Krásna 1312, 926 01 Sereď
PhDr. Vladimír Jan Kružík
20/2023 Lampa do projektora 133,70 14.03.2023 Web Retail s.r.o., Praha
IČO: 288764341 ČR
Praha
PhDr. Vladimír Jan Kružík
19/2023 Kancelárske potreby 681,11 13.03.2023 Dana Tomečková
IČO: 34739548
96, 906 05 Sobotište
PhDr. Vladimír Jan Kružík
18/2023 ASC agenda na 100 žiakov 199,00 13.03.2023 ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
IČO: 31361161
Svoradova 7, 811 03 Bratislava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
17/2023 Replikátor portou - 1ks, počítač ALZA - 2ks, LCD monitor - 2ks, LCD AOL - 1ks, set klávesn. - 3ks, MT Motorola - 1 ks, kryt - 1ks, sklo - 1 ks 1992,48 10.03.2023 Alza.sk s. r. o.
IČO: 36562939
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PhDr. Vladimír Jan Kružík
16/2023 Hadica, prúdnica, redukcia do Š Sobotište 129,36 13.03.2023 PYROTEAM Group+, s.r.o.
IČO: 46853596
Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
15/2023 Čistenie odpad. vôd za 01 - 02/2023; 280 m3 672,00 01.03.2023 Obec Častkov
IČO: 00309494
Častkov, Častkov 35
PhDr. Vladimír Jan Kružík
14/2023 Čistiace prostriedky - RENA 10kg, RENA 5 kg, WC TIP 10 kg, WC tip 5 kg 128,15 23.02.2023 ANEX Slovakia, s.r.o.
IČO: 51708515
Zavarská 11/C, 917 01 Trnava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
13/2023 Valec HP, cartridge hp, práca + doprava 113,60 16.02.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
12/2023 Tlačivá, preukaz používateľa, ev. list dokumentu, upomienka, prihláška, zoznam úbytkov 138,50 15.02.2023 Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
IČO: 17644429
56, 925 41 Kráľov Brod
PhDr. Vladimír Jan Kružík
11/2023 Zástava SR - 2 ks, Zástava obce - 2ks 146,80 15.02.2023 2U spol. s r.o.
IČO: 17315786
Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov
PhDr. Vladimír Jan Kružík
10/2023 Objednávame si u Vás odborné prehliadky ADP pre DHZO Sobotište 845,70 15.02.2023 Dräger Slovensko, s.r.o.
IČO: 31439446
Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
PhDr. Vladimír Jan Kružík
9/2023 Hygienické potreby, kuchyn. potreby, kancelárske potreby 128,40 07.02.2023 Dana Tomečková
IČO: 34739548
96, 906 05 Sobotište
PhDr. Vladimír Jan Kružík
8/2023 Uhŕňanie snehu kopanice - 21.1.2023 240,00 21.01.2023 Roman Kadlečík
IČO: 36962708
32, 906 04 Častkov
PhDr. Vladimír Jan Kružík
7/2023 Toner HP 1320 18,00 01.02.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
6/2023 Chladič, štartér, multimeter, poistka 498,00 30.01.2023 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
630, 907 03 Myjava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
5/2023 Servisná práca 48,00 30.01.2023 Abiset s.r.o.
IČO: 36289141
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
PhDr. Vladimír Jan Kružík
4/2023 Tonery HP, CANON, BROTHER 151,00 20.01.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
3/2023 Demontáž vianočnej výzdoby, oprava osvetlenia 395,04 12.01.2022 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
PhDr. Vladimír Jan Kružík
2/2023 Zástava SR - 2 ks 37,00 12.01.2022 Megatlač s. r. o.
IČO: 51244489
Lúčky 388, 034 82 Lúčky
PhDr. Vladimír Jan Kružík
1/2023 Servisné práce a materiál 342,00 10.01.2023 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
157/2022 Olej, vesta, poistky, alycol 61,10 13.12.2022 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
156/2022 Prerušovaný prepínač smeru (traktor) 134,00 12.12.2022 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
630, 907 03 Myjava
PhDr. Vladimír Jan Kružík
155/2022 Kominárske práce - objekty obecný úrad, MŠ, KD 81,90 12.12.2022 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 14092760
Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
PhDr. Vladimír Jan Kružík
154/2022 Doprava štrk - Sobotište - Buková - Sobotište 84,00 20.12.2022 ULART s.r.o.
IČO: 45467170
184, 906 05 Sobotište
PhDr. Vladimír Jan Kružík
153/2022 Posypový štrk - 4 t 20,59 20.12.2022 Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o.; skrátene: VKP, spol. s r.o.
IČO: 34137009
919 10 Buková
Mgr. Dušan Horňák
152/2022 Oprava tlačiarne, toner - 4x 434,80 14.12.2022 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
151/2022 Oprava defektov - traktor 132,60 12.12.2022 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
180, 906 05 Sobotište
PhDr. Vladimír Jan Kružík
150/2022 Vianočné pozdravy 35,50 09.12.2022 FORK, s.r.o.
IČO: 44311061
Pribinova 274/4, 036 01 Martin
PhDr. Vladimír Jan Kružík
149/2022 Pracovná bunda, rukavice 137,42 09.12.2022 Pavol Jurkovič - CAMMINO
IČO: 34474951
Kolónia 1483/80, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
148/2022 Servisná prehliadka DACIA DUSTER 235,37 05.12.2022 TT-CAR Senica, s.r.o.
IČO: 36262811
Hurbanova 1409/44, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
147/2022 Spracovanie kvízu do brožúry 700,00 29.11.2022 Kopanice v pohybe
IČO: 42283604
273, 907 01 Brestovec
PhDr. Vladimír Jan Kružík
146/2022 Grafické spracovanie a tlač brožúry 630,00 02.12.2022 BELLIFER s. r. o.
IČO: 52279383
Krátka 160/7, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
144/2022 Sústava LED osvetlenia Betlehem 392,20 01.12.2022 MAR-LED Michal Martiniak
IČO: .
Wieliczka - PL
PhDr. Vladimír Jan Kružík
143/2022 Reťaz na pílu, rukavice 25,92 30.11.2022 Peter Savara - ELPOS
IČO: 33039551
Štefánikova 1470/50C, 905 01 Senica
PhDr. Vladimír Jan Kružík
142/2022 ÚP pre predškolskú výchovu 1156,10 18.11.2022 EduPoint s.r.o.
IČO: 51308479
Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín
Mgr. Dušan Horňák
141/2022 Nábytok do MŠ 3830,15 18.11.2022 Baribal s.r.o.
IČO: 44984740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Mgr. Dušan Horňák
140/2022 Montáž vianočnej výzdoby . 18.11.2022 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
139/2022 Úprava skládky haluzoviny cca 110,00 14.11.2022 Branislav Šťastný
IČO: 34737529
Štefana Pilárika 2663/26, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
138/2022 Oprava osvetlenia v parku 783,57 14.11.2022 JD Rozhlasy, s.r.o.
IČO: .
Horní Bečva 968
Mgr. Dušan Horňák
137/2022 Oprava plynového kotla na HZ - výmena čerpadla, ventila, vyčistenie výmenníka TUV 354,00 14.11.2022 Sláma
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
136/2022 Rukavice - pracovné 12x 42,00 16.11.2022 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
135/2022 Správa siete OcÚ, KD, MŠ 385,00 14.11.2022 Pinf s.r.o.
IČO: 51007908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
134/2022 Brzdová kvapalina, vazelína, medené podložky . 14.11.2022 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
133/2022 Spona 122 - 130 - Ks 13,94 14.11.2022 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47915137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
132/2022 Oprava verejného osvetlenia v osade Javorec . 28.10.2022 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
131/2022 Lepiaca sada, svorkovnica, alycol, destilovaná voda 36,65 27.10.2022 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
130/2022 Revízia tlakových zariadení obce . 27.10.2022 Fedor Búran - FEDAB
IČO: 17771196
Štúrova 124/15, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
129/2022 Toner HP 285 14,00 27.10.2022 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
128/2022 Výmena zvodu na kaštieli . 27.10.2022 Ľubomír Martiš
IČO: 17540011
104, 905 01 Rovensko
Mgr. Dušan Horňák
127/2022 Rekonštrukcia kuchyne cca 1293,67 18.10.2022 Vladimír Nečas
IČO: 30090105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
126/2022 Výskumná správa, archeologický výskum Sobotište - splašková kanalizácia cca 600,00 21.10.2022 Slovenské národná múzeum, archeologické múzeum
IČO: .
Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
125/2022 Olej - 15l, prevodový olej - 10l, naftový filter 2x, tesnenie 4x, rukavice 4 ks 150,80 21.10.2022 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
630, 907 03 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
124/2022 Oprava tlačiarne HP 1320 89,40 21.10.2022 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
123/2022 Oprava verejného osvetlenia U Kadlečíkov 205,32 28.09.2022 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
122/2022 Vrecia na odpad 10 bal, rukavice pracovné 12 ks 57,60 28.09.2022 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
121/2022 Oprava defektu 4x - traktor 2x, fekál 2x 142,80 28.09.2022 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
120/2022 Chladnička BEKO 295,00 28.09.2022 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o.
IČO: 36275824
Hviezdoslavova 1444/59, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
119/2022 školné za základnú prípravu členov HJ 55,00 28.09.2022 Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
IČO: .
OŠ Martin
Mgr. Dušan Horňák
118/2022 Oprava zvodov KD, kaštieľ . 28.09.2022 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
117/2022 Vlajka, štátny znak 40,00 28.09.2022 Megatlač s. r. o.
IČO: 51244489
Lúčky 388, 034 82 Lúčky
Mgr. Dušan Horňák
116/2022 Oprava rozhlasu v obci a v DS 374,64 08.09.2022 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
115/2022 Doprava - Sobotište - Praha (mažoretky) 400,00 08.09.2022 JK BUS s. r. o.
IČO: 46423397
Zuzky Zgurišky 539/47, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
114/2022 Pracovný odev - 4x, pracovná obuv - 4x 590,30 08.09.2022 Zuzana Štefková - BONA
IČO: 54529433
L.Novomeského 1349/104, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
113/2022 Názov zákazky: Zabezpečenie stravovania počas Vzdelávacieho seminára v Sobotišti. Kód a názov projektu: SK/FMP/11b/07/016 Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom regióne Suma: (6,00 € /osoba – 50 ks) 300,00 08.09.2022 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
112/20222 Názov zákazky: Zabezpečenie dopravy pre účastníkov Vzdelávacieho seminára v Sobotišti Kód a názov projektu: SK/FMP/11b/07/016 Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom regióne 245,00 08.09.2022 Autodoprava Štěpán Škopík
IČO: 10577491
Louka 151, ČR
Mgr. Dušan Horňák
111/2022 Aktualizácia rozpočtu stavby "kanalizácia Sobotište I. etapa - tretia časť" 420,00 05.09.2022 ATELIÉR BUDO s.r.o.
IČO: 47989017
Trnovec 33, 908 51 Trnovec
Mgr. Dušan Horňák
110/2022 Oprava defektov - traktor, fekál 192,00 31.08.2022 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
109/2022 Tekuté mydlo, žiarovky cca 41,70 31.08.2022 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
108/2022 V zmysle Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame v dňoch 25. – 26.8.2022 prepravu autobusom na Exkurziu po hvezdárňach v prihraničných oblastiach SR a ČR v rámci projektu „Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom regióne (kód projektu: SK/FMP/11b/07/016, Fond malých projektov) v sume 824,54 23.08.2022 Správa majetku Mesta Myjava, s.r.o.
IČO: 36268071
M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
107/2022 V zmysle Vašej cenovej ponuky si u Vás objednávame v dňoch 25. – 26.8.2022 realizáciu Exkurzie po hvezdárňach v prihraničných oblastiach SR a ČR v rámci projektu „Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom regióne (kód projektu: SK/FMP/11b/07/016, Fond malých projektov) v sume 1575,00 23.08.2022 Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n.o.
IČO: 37923277
Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
106/2022 Uzáver fekála cca 420,00 23.08.2022 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47915137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
105/2022 Nákup do ŠJ Sobotište . 17.08.2022 Dana Tomečková
IČO: 34739548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
104/2022 Nákup do ŠJ Sobotište . 17.08.2022 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o.
IČO: 36275824
Hviezdoslavova 1444/59, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
103/2022 Oprava chodníka a lávky cez jarok v časti horný koniec, pri dome č. 182 cca 3500,00 17.08.2022 Róbert Bittner
IČO: 46126589
182, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
102/2022 Oprava chodníka v úseku od pohostinstva LUX po vjazd do ZŠ cca 2500,00 € 12.08.2022 Mgr. Matej Zahumenský
IČO: 41401093
Čáčov, Škodáčkova 5334/2, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
101/2022 Vytýčenie pozemku pred budovou predajne stavebnín, porealizačné zameranie budovy TJ cca 277,00, 320,00 12.08.2022 Tomáš Holič - GeoTime
IČO: 46284753
352, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
100/2022 Oprava svietidiel verejného osvetlenia 3 ks 248,51 12.08.2022 OMS, a.s.
IČO: 34132333
419, 906 02 Dojč
Mgr. Dušan Horňák
99/2022 Atlas - Záhorie - 30 ks 557,70 12.07.2022 Zirek group, s.r.o.
IČO: 47200839
Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov
Mgr. Dušan Horňák
98/2022 Koberce do MŠ 886,20 12.07.2022 LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka
IČO: 51689839
Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Dušan Horňák
97/2022 Oprava verejného osvetlenia v osade u Kutálkov cca 800,00 12.07.2022 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
96/2022 Vyhotovenie znaleckého posudku na parc. č. 293/4 a 293/50 cca 150,00 12.07.2022 Ing. Pavol Patinka
IČO: 51332418
Hviezdoslavova 313/13, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
95/2022 Oprava tlačiarne . 12.07.2022 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
94/2022 Fošne 150x6,5x16-18 - 25 ks, strešná lata - 24 bm, dosky na lavičky - 8 ks . 12.07.2022 Sukup
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
93/2022 Lanko na kosenie, cievka do kosačky - 3x, nôž do kosačky 199,39 12.07.2022 Zak Services, s. r. o.
IČO: 46058541
Hurbanova 542, 905 01, Senica
Mgr. Dušan Horňák
92/2022 Maľovanie sokla v MŠ cca 500,00 12.07.2022 Miroslav Krč
IČO: 33037426
87, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
91/2022 Materiál pre DHZ Sobotište 216,00 12.07.2022 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
90/2022 Olej - 15l, filtre na traktor, blatníky - 2ks, konektor cca 240,00 12.07.2022 Traktordiely
IČO: 54000386
Myjava
Mgr. Dušan Horňák
89/2022 Obstarávateľská činnosť - zmeny a doplnky územného plánu č. 1 Sobotište - rok 2022 cca 1200,00 12.07.2022 Ing. arch. Peter Derevenec
IČO: .
Za záhradami 23 Zálesie 900 28
Mgr. Dušan Horňák
88/2022 Oprava el. inštalácie - kaštieľ, MŠ, stará budova úradu 580,80 14.06.2022 ELLS s.r.o.
IČO: 51488205
Košútovec 2910/13, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
87/2022 Olej, akumulátor, izolačka, kryt lampy 98,30 14.06.2022 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
86/2022 Zúženie licencie ESET na 5 PC na 2 roky 158,40 14.06.2022 ESET, spol. s r.o.
IČO: 31333532
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
85/2022 Ročný prístup do mzdového centra 349,20 10.06.2022 Poradca podnikateľa a.s.
IČO: 00615439
Pivovarská 2, Žilina
Mgr. Dušan Horňák
84/2022 Licenčný kľúč na program MICROSOFT OFFICE 36,96 . Mibuelo, s. r. o.
IČO: 53550960
Lúčna 630/3, 949 01 Nitra
Mgr. Dušan Horňák
83/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 28.6.2022 - tovar pre DHZO Sobotište 885,05 28.06.2022 ProIZS SK s. r. o.
IČO: 52287491
Stred 487, 023 54 Turzovka
Mgr. Dušan Horňák
82/2022 Farby na náter vagóna (ihrisko) 417,10 28.06.2022 MGS PLUS, spol. s r.o.
IČO: 36248843
Priemyselná 285, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
81/2022 Reklamné predmety - tašky s erbom 665,40 16.06.2022 THEMIS 4 YOU s. r. o.
IČO: 54147069
Helsinská 2635/10, 040 13 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Mgr. Dušan Horňák
80/2022 Tlačivá pre matričný úrad 31,20 16.06.2022 Centrum polygrafických služieb MV SR, p. o.
IČO: .
Sklabinská 1, Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
79/2022 Čipová karta na certifikát pre el. podpis 36,00 16.06.2022 Disig, a.s.
IČO: 35975946
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
78/2022 Oprava kopírky a toner - MŠ 59,00 16.06.2022 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
77/2022 Materiál - počítačová sieť 248,29 16.06.2022 TES - SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 31608655
Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
76/2022 Materiál - počítačová sieť 912,93 16.06.2022 Alza.sk s. r. o.
IČO: 36562939
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Mgr. Dušan Horňák
75/2022 Dopravná značka s príslušenstvom (zákaz vjazdu + dodat. tabuľa) 117,60 16.06.2022 ZNAČKY, s.r.o.
IČO: 43931111
J. Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín
Mgr. Dušan Horňák
74/2022 Zabezpečenie stravy pre účastníkov dňa astronómie vo Veselí nad Moravou, názov projektu: SK/FMP/11b/07/016 Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom regióne, na základe ponuky zo dňa 6.6.2022 275,00 16.06.2022 PERFETTO
IČO: .
Karlova 157, Veselí nad Moravou
Mgr. Dušan Horňák
73/2022 Oprava kopírky 111,60 05.06.2022 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
72/2022 Rukavice, vrecia 57,60 05.06.2022 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
71/2022 Objednávame si u Vás dopravu autobusom do Veselí nad Moravou zo Sobotišťa a späť dňa 25.6.2022. Projekt SK/FMP/11b/07/016 - Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom regióne 196,30 16.06.2022 GAMABUS s.r.o.
IČO: 50147587
Partizánska 394, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
71/2022 Kancelársky papier 580,80 16.05.2022 Dana Tomečková
IČO: 34739548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
70/2022 Farby na detské ihrisko 105,52 16.05.2022 MGS PLUS, spol. s r.o.
IČO: 36248843
Priemyselná 285, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
69/2022 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 193,20 16.05.2022 E K O T E C spol. s r.o.
IČO: 00687022
Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
Mgr. Dušan Horňák
68/2022 Zásahové obleky pre potreby DHZO 3 ks - projekt Celoplošné rozmiestenie síl a prostriedkov 1872,29 16.05.2022 Perspekta spol s.r.o.
IČO: 48908878
Zarazická 311, Veselí nad Moravou
Mgr. Dušan Horňák
67/2022 Farbenie detského ihriska 630,00 16.05.2022 Filip Jambrich
IČO: 44602537
597, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
66/2022 Toner - 4ks 227,60 16.05.2022 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
65/2022 Laminovačka (doplatok 0,01 0,01 16.05.2022 NOMIland s.r.o.
IČO: 36174319
Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Mgr. Dušan Horňák
64/2022 Tlačivá - MŠ 14,20 16.05.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
IČO: 31331131
Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
63/2022 OOPP pre upratovačky v MŠ (pracovný plášť - 2ks) 60,00 16.05.2022 Alena Vaculová SLOVEX
IČO: 37170040
37, 905 01 Rovensko
Mgr. Dušan Horňák
62/2022 Umývacie prostriedky (do myčky v MŠ) 79,80 16.05.2022 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Dušan Horňák
61/2022 Nakladanie a ukladanie haluzoviny 10h 380,40 16.05.2022 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33815101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
60/2022 Objednávame si u Vás tovar pre DHZO podľa cenovej ponuky 22NA00003 v celkovej sume 1118,10 € (projekt Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov) 1118,10 16.05.2022 Požiarna bezpečnosť s.r.o.
IČO: 50813145
Námestie sv. Petra a Pavla 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
59/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa cenovej ponuky 20220088 - rukavice - 6ks, rukavice Tifany - 6ks, hadica zásahová červená 10 ks (projekt Celoplošné rozmiestenie síl a prostriedkov) 924,18 16.05.2022 Firesystem, s. r. o.
IČO: 44543697
Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
Mgr. Dušan Horňák
58/2022 Objednávame si u Vás tovar podľa cenovej ponuky 2022071 z 9.5.2022 (rádiostanica s držiakmi a prúdnica booster pre potreby DHZO - projekt Celoplošné rozm. síl a prostriedkov) 557,20 16.05.2022 ProIZS SK s. r. o.
IČO: 52287491
Stred 487, 023 54 Turzovka
Mgr. Dušan Horňák
57/2022 Dosky na opravu lávky - 18 ks 264,00 16.05.2022 Ján Valášek
IČO: 36965022
299, 906 06 Vrbovce
Mgr. Dušan Horňák
56/2022 Školné za aktualizačnú prípravu preventívarov PO 45,00 16.05.2022 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
IČO: 00177474
Kutuzovova 253/17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Mgr. Dušan Horňák
55/2022 Akumulátor 180 Ah 204,82 16.05.2022 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44020465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
54/2022 Vypracovanie znaleckého posudku na parc. č. 468/15, 468/16, k.ú. Sobotište 150,00 13.05.2022 Ing. Pavol Patinka
IČO: 51332418
Hviezdoslavova 313/13, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
53/2022 Kryt na filter naftový, páka, kardanové spojky, lepidlo do chladiča 73,30 12.05.2022 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
630, 907 03 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
52/2022 3 krabice - hyg. utierky . 26.04.2022 Dana Tomečková
IČO: 34739548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
51/2022 Kosenie travnatých plôch v obci 130,00 26.04.2022 Mgr. Jan Šurin poradenstvo
IČO: 32717784
Viestova 6/387, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
50/2022 Jedálne kupóny 3727,25 26.04.2022 Up Déjeuner, s. r. o.
IČO: 53528654
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mgr. Dušan Horňák
49/2022 Akumulátor (do kosačky), náhr. diely na krovinorez, lanko na kosenie 436,60 26.04.2022 Žak Services, s. r. o.
IČO: 46058541
Moravská 619/1A, 907 01 Myjava/ predajňa Hurbanova 542, Senica
Mgr. Dušan Horňák
48/2022 Objednávame si vykonanie záchranného arch. výskumu pre stavbu: Sobotište splašková kanalizácia I. etapa V28 - V17 656,00 26.04.2022 Slovenské národné múzeum, Archeologické múzeum
IČO: 00164721
Žižkova 12, Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
47/2022 Pre projekt: SK/FMP/11b/07/016 Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom regióne si u Vás objednávame: Stravovanie pre účastníkov podujatia v Sobotište Deň astronómie 23.4.2022 300,00 21.04.2022 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
46/2022 Pre projekt: SK/FMP/11b/07/016 Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom regióne si u Vás objednávame: Doprava účastníkov na podujatie Deň astronómie v Sobotišti 252,25 21.04.2022 Antonín Obadal Autodoprava - ČR
IČO: 46302603
69674 Javorník 297
Mgr. Dušan Horňák
45/2022 Školenie KPR a AED 20.4.2022 (DHZ Sobotište) 100,00 07.04.2022 Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica
IČO: 00416002
Senica, Kalinčiakova 1396/46
Mgr. Dušan Horňák
44/2022 Oprava defektu, náhradná duša na fekál cca 180,00 07.04.2022 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
43/2022 Čistiace prostriedky - TIP WC 10l, DINO 5l, Čistič 22 - 5l 52,00 20.04.2022 ANEX Slovakia, s.r.o.
IČO: 51708515
Zavarská 11/C, 917 01 Trnava
Mgr. Dušan Horňák
42/2022 Náhradné diely na traktor 75,80 14.04.2022 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
630, 907 03 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
41/2022 Realizácia sieťovej infraštruktúry, zavedenie sieťových prvkov, konfigurácia WIFI, inštalácia PC v knižnici 1755,00 14.04.2022 Pinf s.r.o.
IČO: 51007908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
40/2022 Oprava dlažby a vjazdu do areálu ZŠ cca 1000,00 14.04.2022 Mgr. Matej Zahumenský
IČO: 41401093
Čáčov, Škodáčkova 5334/2, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
39/2022 Vykonanie archeologického výskumu, stavba: Sobotište splašková kanalizácia I. etapa . 14.04.2022 Slovenské národné múzeum - Archeologické múzeum
IČO: .
Žižkova 12, 811 02 Staré Mesto
Mgr. Dušan Horňák
38/2022 Teleskop TS-Optics 12" f/8 + SkyWatcher EQ-8R montáž so stĺpom, fotoaparát fFujifilm x-T30 II Čierny + Fujinom XC 15-45 mm f/3.5 - 5.6 OIS PZ, dataprojektor Acer P5530 DLP, kapírovací papier A4 Maestro exstra 80 g (5x500 listov) § Sada farebných atramentových tonerov HP Ink. Tank Wireless 415 (4 ks v sade), fotoaparát, dataprojektor 10842,00 11.04.2022 Astronyx s. r. o.
IČO: 52526534
Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Mgr. Dušan Horňák
37/2022 Kvapaliny, Arva 3,7 l, brzdová kvapalina 2x 39,50 11.04.2022 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
36/2022 Schéma VO 2x (výdavky na vyhotovenie a zalaminovanie jednopolových schém rozvádzačov VO) 50,00 28.03.2022 Hana s.r.o.
IČO: 50133322
Okružná 5424/22, 900 27 Bernolákovo
Mgr. Dušan Horňák
35/2022 Revízia VO 623,00 28.03.2022 MN s. r. o.
IČO: 44512899
Hviezdoslavova 75, 900 31 Stupava
Mgr. Dušan Horňák
34/2022 Pracovné rukavice - 12x, prac. rukavice nyl. 24x 64,80 28.03.2022 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
33/2022 Zástava EÚ - 2ks 33,20 22.03.2022 Obchod – SVK, s.r.o.
IČO: 47175397
Chotčanská 117/40, 091 01 Stropkov
Mgr. Dušan Horňák
32/2022 Montáž betónového oplotenia ZŠ 5687,04 11.03.2022 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
31/2022 Dosky na vlečku cca 50,00 11.03.2022 Ing. Miroslav Kubica - WOOD WORK
IČO: 40470181
Palárikova 291/5, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
30/2022 UP pre projekt múdre hranie - MŠ 228,40 08.03.2022 NOMIland s.r.o.
IČO: 36174319
Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Mgr. Dušan Horňák
29/2022 ND traktor - spojkový valec, brzdová kvapalina, olej, filter (prietokový, palivový, vzduchový) 168,60 08.03.2022 Pavol Podmajerský - Traktordiely
IČO: 54000386
630, 907 03 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
28/2022 Nakladanie haluzoviny 344,88 07.03.2022 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33815101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
27/2022 Ďakovný list, sklenené mise (gravírované) 612,76 14.02.2022 Jozef Šmrhola - OLYMP
IČO: 32581190
Maďarovská 145, 935 87 Santovka
Mgr. Dušan Horňák
26/2022 Geometrické zameranie hospodárskej budovy v ZŠ . 14.02.2022 Tomáš Holič - GeoTime
IČO: 46284753
352, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
25/2022 MŠ - počítač, tlačiareň, monitor, toner 1178,40 14.02.2022 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
24/2022 Poplatok za prenos zvukových diel v obecnom rozhlase 38,40 14.02.2022 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava
IČO: 17310598
Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Mgr. Dušan Horňák
23/2022 Učebné pomôcky, prístup do portálu 19,00 14.02.2022 KOMENSKY, s.r.o.
IČO: 43908977
Park mládeže 1/360, 040 01 Košice
Mgr. Dušan Horňák
22/2022 Oprava parkových lavičiek cca 180,00 14.02.2022 Filip Jambrich
IČO: 44602537
597, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
21/2022 Učebné pomôcky 6419,00 Kč 10.02.2022 ŠEVT, a.s.
IČO: 45274851
Pekařová 4, Praha 8 - Bohnice - Česká republika
Mgr. Dušan Horňák
20/2022 Hadica na fekál - 2ks 258,00 08.02.2022 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47915137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
19/2022 Výmena termostatického spínača v budove OcÚ . 07.02.2022 Vladimír Nečas
IČO: 30090105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
18/2022 Protikus závesného zariadenia D50 - 60664400 556,61 07.02.2022 PRILLINGER Slovensko s.r.o.
IČO: 35721502
Nádražná 32, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Mgr. Dušan Horňák
17/2022 Výveva na fekál, oprava cca 600,00 07.02.2022 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47915137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
16/2022 Oprava projektovej dokumentácia "Chodník - rekonštrukcia" . 31.01.2022 VG PROJEKT, s.r.o.
IČO: 36860735
Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany
Mgr. Dušan Horňák
15/2022 Revízia verejného osvetlenia v obci Sobotište cca 650,00 31.01.2022 MN s. r. o.
IČO: 44512899
Hviezdoslavova 75, 900 31 Stupava
Mgr. Dušan Horňák
14/2022 Montáž, demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO cca 500,00 21.01.2022 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
13/2022 Oprava vodovodu v KD, splachovačov v MŠ, výmena batérií v MŠ, inštalácia vodomeru cca 600,00 21.01.2022 Vladimír Nečas
IČO: 30090105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
12/2022 Výroba a tlač školských noriem 59,00 19.01.2022 Ing. Vojtech Derzsi - PVD
IČO: 34603999
Kuzmányho 249/20, 039 01 Turčianske Teplice
Mgr. Dušan Horňák
11/2022 Kremácia (pes) 108,00 20.01.2022 Mirko Hostinský - Asanačná služba DDD
IČO: 33520909
Hollého 752/6, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
10/2022 Stravné lístky 3245,54 18.01.2022 Up Déjeuner, s. r. o.
IČO: 53528654
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mgr. Dušan Horňák
9/2022 Mop návlek fix 28,53 18.01.2022 KRÍDLA, s.r.o.
IČO: 36466778
Mierova 94, 066 01 Humenné
Mgr. Dušan Horňák
8/2022 Oprava multifunkčného zariadenia v MŠ 44,00 18.01.2022 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
7/2022 Rozvod internetovej siete v budova MŠ cca 500,00 18.01.2022 Tomáš Rybnikár
IČO: 53744632
379, 906 41 Podbranč
Mgr. Dušan Horňák
6/2022 Kontrola komínov (OcÚ, MŠ, KD, HZ) . 18.01.2022 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 44267134
Stráže, Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
Mgr. Dušan Horňák
5/2022 Vysavač do MŠ 187,00 10.01.2022 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
4/2022 Oprava detského ihriska 1985,93 10.01.2022 Filip Jambrich
IČO: 44602537
597, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
3/2022 Toner pre ŠJ MŠ - 3ks 64,80 10.01.2022 Václav Bureš - STORM
IČO: 35295775
Kolónia 588/64, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
2/2022 Inventár pre ŠJ MŠ . 12.01.2022 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
1/2022 Vybavenie ŠJ MŠ (taniere, lyžice, hrnce) . 12.01.2022 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
. . . . .
IČO: .
.
.
. . . . .
IČO: .
.
.
. . . . .
IČO: .
.
.
167/2021 Kancelárske a čistiace prostriedky do ŠJ MŠ cca 90,00 21.12.2021 Dana Tomečková
IČO: 34739548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
166/2021 Predplatné obecný novín 197,60 22.11.2021 INPROST spol. s r.o.
IČO: 31363091
Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
165/2021 Predplatné časopisov pre OcÚ s MŠ 296,70 23.11.2021 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
164/2021 Poradca riaditeľky (časopis - predplatné) 94,80 22.11.2021 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
IČO: 46490213
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mgr. Dušan Horňák
163/2021 Testy a dezinfekcia do MŠ 252,27 22.11.2021 Zenco.sk
IČO: .
Zenco.sk
Mgr. Dušan Horňák
162/2021 Pomôcky do MŠ - stavebnice 921,00 22.11.2021 Ivan Bočko - KIBOSPORT
IČO: 41148851
Športová ulica 567/11, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Mgr. Dušan Horňák
161/2021 Učebné pomôcky do MŠ - stavebnica 8 ks 816,00 22.11.2021 Ivan Bočko - KIBOSPORT
IČO: 41148851
Športová ulica 567/11, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Mgr. Dušan Horňák
160/2021 Nábytok do MŠ - šatňové skrinky 1315,00 22.11.2021 Baribal s.r.o.
IČO: 44984740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Mgr. Dušan Horňák
159/2021 Verejné obstarávanie na predmet zákazky - Chodník pri ihrisku - rekonštrukcia 360,00 22.11.2021 ISA projekta, s. r. o.
IČO: 46894641
Námestie gen. M. R. Štefánika 341/2, 906 13 Brezová pod Bradlom
Mgr. Dušan Horňák
158/2021 Odvodnenie cesty v habánskom dvore pred domom s. č. 411 cca 240,00 22.11.2021 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
157/2021 Výmena spojky, výmena oleja (fábia) cca 340,00 22.11.2021 Ján Obšajt
IČO: 44706138
16, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
156/2021 Práce snehovou radlicou na mesiac 12/2021 . 22.11.2021 Roman Kadlečík
IČO: 36962708
32, 906 04 Častkov
Mgr. Dušan Horňák
155/2021 Oprava mosta v Javorci 5160,00 22.11.2021 Ľuboš Krček
IČO: 37174860
242, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
154/2021 Oprava el. šporáka v MŠ cca 100,00 22.11.2021 Ľubomír Slezák
IČO: 30976936
252, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
153/2021 Oprava radaru 135,00 22.11.2021 Ľubomír Slezák
IČO: 30976936
252, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
152/2021 Vyhotovenie oplotenia areálu ZŠ z pletiva (50 x 2,5 x 1500 mm) 5924,65 22.11.2021 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
151/2021 Olej do traktora - 4l, alycol, zmes do ostrekovačov, maják, kábel 86,20 22.11.2021 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
150//2021 Tonery do tlačiarní - 7 ks, toner do kopírky - 1ks 137,00 22.11.2021 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
149/2021 RM Clean - 12 kg 128,38 22.11.2021 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Dušan Horňák
148/2021 Vianočné led - svetelná reťaz 169,00 15.11.2021 Profi led žiarovky.sk
IČO: .
Profi led žiarovky.sk
Mgr. Dušan Horňák
147/2021 Repas tonerov - MŠ 95,00 27.10.2021 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
146/2021 Prac. odev - 6 ks, prac. obuv - 4 ks 641,00 25.10.2021 Anna Musilová - Krajčírstvo BONA
IČO: 30766273
362, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
145/2021 Disk na fekál - 1ks, pneumatika - 2ks, oprava defektu cca 1100,00 21.10.2021 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
144/2021 Školenie na obsluhu RMP (ručná motorová píla) 20,00 22.10.2021 MD RMP, s.r.o.
IČO: 46700731
192, 906 32 Jablonica
Mgr. Dušan Horňák
143/2021 Vyhotovenie a montáž brány 3 ks - cintorín 3300,00 30.09.2021 Macher & Šikulka s.r.o.
IČO: 50744721
Vrbovce 199, 906 06 Vrbovce
Mgr. Dušan Horňák
142/2021 Oprava chladiaceho zriadenia v DS, doplnenie, kontrola funkčná skúška 105,12 30.09.2021 Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
IČO: 37172221
83, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
141/2021 Odvzdušňovaní ventil, spínacia skrinka, kontakty betérie 139,40 30.09.2021 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
140/2021 Žiarovky - 34 ks 44,71 30.09.2021 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44020465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
139/2021 . . 30.9.2021 .
IČO: .
.
.
138/2021 Výmena bojleru na teplú vodu v kabínach TJ 415,20 30.09.2021 Vladimír Nečas
IČO: 30090105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
137/2021 Prevoz asfaltovej drte Vrbovce - Sobotište, úprava MK u Kutálkov cca 1600,00 30.09.2021 Branislav Šťastný
IČO: 34737529
Štefana Pilárika 2663/26, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
136/2021 Geometrické zameranie pozemkov pod chodníkom pri ihrisku; odčlenenie pozemku na kúpu pri obecnom úrade 277,00 30.09.2021 Tomáš Holič - GeoTime
IČO: 46284753
352, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
135/2021 Posypová soľ - 1 paleta cca 210,00 30.09.2021 FEAST s.r.o.
IČO: 44197781
Rastislavova 415, 949 01 Nitra
Mgr. Dušan Horňák
134/2021 Program PC účtovníctvo - ŠJ MŠ 115,00 30.09.2021 Abiset s.r.o.
IČO: 36289141
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
Mgr. Dušan Horňák
133/2021 Náhradné dielny na spojku ZETOR 211,08 30.09.2021 Michal Hruška - MET AGRO
IČO: 35242574
Hraničná 547, Trebatice
Mgr. Dušan Horňák
132/2021 Oprava VO v budove OcÚ - oprava rozhlasu cca 240,00 16.09.2021 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
131/2021 Čapica modrá - 6ks, čapica ED - 6ks 89,00 16.09.2021 Požiarna bezpečnosť s.r.o.
IČO: 50813145
Námestie sv. Petra a Pavla 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
130/2021 Prevodový olejj - 15 l, svorkovnica na svetlá (traktor) - 2ks, izolačná páska - 6ks 65,00 16.09.2021 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
129/2021 Lanko na kosenie 2x 139,80 16.09.2021 Zak Services, s. r. o.
IČO: 46058541
predajňa Senica, Hurbanova 542/2
Mgr. Dušan Horňák
128/2021 Detský paplón - 20 ks, detská plachta - 20 ks (MŠ) 470,00 16.09.2021 JYSK s.r.o.
IČO: 35974133
Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
127/2021 Koberce 6,4 bm, 7 bm, 4,5 bm, obšívanie 40 bm 1217,33 16.09.2021 LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka
IČO: 51689839
Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Dušan Horňák
126/2021 Rukavice gum. - 12 párov, látkové - 10 párov 53,80 16.09.2021 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
125/2021 Oprava defektu - fekál . 16.09.2021 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
124/2021 Montáž svietidiel v MŠ a revízia el. zariadenia v MŠ cca 5600,00 16.09.2021 Ľubomír Slezák ELLS
IČO: 45236437
Košútovec 2910/13, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
123/2021 Mot. olej 15W, filter olejový, filter naftový, filter vzduchový (proxima) cca 120,00 16.09.2021 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50563076
Zuzky Zgurišky 519/13, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
122/2021 Softver - tendernet 11.9.2021 - 10.9.2022 300,00 16.09.2021 TENDERnet, s.r.o.
IČO: 50139088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
121/2021 Vyhotovenie záv. monitorovacej správy - verejné osvetlenie 1200,00 16.09.2021 Consult Light, s.r.o.
IČO: 51414023
Fínska ulica 7204/24, 921 01 Piešťany
Mgr. Dušan Horňák
120/2021 Občerstvenie na slávnostné otvorenie habánskeho mlyna 639,30 25.08.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
119/2021 Šatne /s tyčami na ramienka/ MŠ - 5ks cca 1200,00 14.09.2021 Baribal s.r.o.
IČO: 44984740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Mgr. Dušan Horňák
118/2021 Zmena projektu Rekonštrukcia chodníka pri futbalovom ihrisku . 23.08.2021 VG PROJEKT, s.r.o.
IČO: 36860735
Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany
Mgr. Dušan Horňák
117/2021 Servis programu PC v ŠJ 48,00 23.08.2021 Abiset s.r.o.
IČO: 36289141
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
Mgr. Dušan Horňák
116/2021 Dezinfekcia 146,34 23.08.2021 BYTSERVIS SENICA s.r.o.
IČO: 46795642
Robotnícka 56, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
115/2021 Žacia struna 64,50 23.08.2021 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
114/2021 Žiarovky 100W - 20ks, R63-8ks, LED 15W-6ks 44,71 23.08.2021 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44020465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
113/2021 Stojan - podstavec pod umývací stroj . 23.08.2021 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Dušan Horňák
112/2021 Umývací stroj, drez, sprcha, zmäkčovač vody, kôš, chcemikálie 2468,26 09.08.2021 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34153004
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Dušan Horňák
111/2021 Smrekové hranoly 3ks cca 80,00 09.08.2021 Drahomír Kaňa
IČO: 11874783
280, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
110/2021 Terénne úpravy a a výsev trávy v areáli MŠ 2520,00 09.08.2021 Záhradný servis Senica, s.r.o.
IČO: 36278432
Nám. oslobodenia 16/1, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
109/2021 Oprava verejného osvetlenia v osade u Kutálkov, oprava VO na futbalovom ihrisku cca 550,00 09.08.2021 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
108/2021 Zariadenie triedy v MŠ podľa prílohy cca 5855,60 09.08.2021 Baribal s.r.o.
IČO: 44984740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Mgr. Dušan Horňák
107/2021 Plastová spona 60,00 30.07.2021 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
106/2021 ND na traktor 35,00 30.07.2021 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
105/2021 Šálka hlavu krovinorezu - 4ks . 30.07.2021 Zak Services, s. r. o.
IČO: 46058541
Moravská 619/1A, 907 01 Myjava, predajňa Senica
Mgr. Dušan Horňák
104/2021 Vyhotovenie prípojky vody a odpadu pre umývačku riadu v ŠJ MŠ, kontrola vykurovaciemu systému v KD 1138,37 30.07.2021 Vladimír Nečas
IČO: 30090105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
103/2021 Potraviny pre ŠJ MŠ (dotácia strava) 249,15 30.09.2021 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
102/2021 Čistiace a hygienické potreby - MŠ cca 200,00 30.07.2021 Dana Tomečková
IČO: 34739548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
101/2021 Výmena svietidiel v areáli MŠ 7ks, výložník 7ks, príslušenstvo k zapojeniu 1800,00 27.07.2021 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
100/2021 Cieva do krovinorezu - 5ks, lanko - 1ks cca 120,00 27.07.2021 Zak Services, s. r. o.
IČO: 46058541
Moravská 619/1A, 907 01 Myjava, predajňa Senica
Mgr. Dušan Horňák
99/2021 storno . . .
IČO: .
.
.
98/2021 Oprava kosačky cca 130,00 21.07.2021 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
97/2021 Vyhotovenie trativodu na futb. ihrisku TJ Sobotište 2x 1413,00 19.07.2021 MSP MARTIŠ, s.r.o.
IČO: 45923833
Okružná 1199/32, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
96/2021 Kontrola a čistenie komínov - KD, OcÚ, MŠ cca 80,00 14.07.2021 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 44267134
Stráže, Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
Mgr. Dušan Horňák
95/2021 Orezovanie stromov - 1ks vŕba cca 170,00 14.07.2021 Michal Sroka
IČO: 47758422
Podpoľanou 395/22, 976 56 Pohronská Polhora
Mgr. Dušan Horňák
94/2021 Oprava elektroinštalácie v budove starej MŠ, prepojenie na novú budovu MŠ cca 1100,00 12.07.2021 ELLS s.r.o.
IČO: 51488205
Košútovec 2910/13, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
93/2021 Odpadkové koše - 6ks, oceľové sťahovacie pásky - 12 ks 342,22 12.07.2021 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
IČO: 36851264
Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice
Mgr. Dušan Horňák
92/2021 Fólia 160 g - 4ks 295,00 05.07.2021 emtei plus, spol. s r.o.
IČO: 36732087
67, 906 02 Dojč
Mgr. Dušan Horňák
91/2021 Odvoz hliny a úprava terénu na cintoríne cca 200,00 01.07.2021 Branislav Šťastný
IČO: 34737529
Štefana Pilárika 2663/26, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
90/2021 Tovar pre DHZO Sobotište (páčacia čelusť, autolekárnička, zásahová obuv, kukla 6ks) 926,00 01.07.2021 Požiarna bezpečnosť s.r.o.
IČO: 50813145
Námestie sv. Petra a Pavla 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
89/2021 . . . .
IČO: .
.
.
88/2021 Nôž do kosačky, olej, náhradné diely do kosačky cca 1370,00 29.06.2021 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
87/2021 Nákup a osadenie žumpy k budove TJ Sobotište 2760,00 25.06.2021 E.M. STAV, s.r.o.
IČO: 46292420
79, 908 63 Lopašov
Mgr. Dušan Horňák
86/2021 Oprava klimatizácie v MŠ . 24.06.2021 BYTSERVIS SENICA s.r.o.
IČO: 46795642
Robotnícka 56, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
85/2021 Tovar do MŠ - projekt ZSE cca 720,00 . NOMIland s.r.o.
IČO: 36174319
Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Mgr. Dušan Horňák
84/2021 Oprava bŕzd - fábia cca 150,00 18.05.2021 Ján Obšajt
IČO: 44706138
16, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
83/2021 olej do traktora 14l, hadica vzduchová, hadica na servo cca 77,00 18.05.2021 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
82/2021 Čistenie odkvapov na KD cca 250,00 18.05.2021 Ľubomír Martiš
IČO: 17540011
104, 905 01 Rovensko
Mgr. Dušan Horňák
81/2021 Svetlo predné PROXIMA, lanko spojky . 18.05.2021 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50563076
Zuzky Zgurišky 519/13, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
80/2021 Video nahrávka obce cca 300,00 18.05.2021 Michal Rostás - SOUNDVISION
IČO: 37657445
Slovenského národného povst. 71/22, 018 51 Nová Dubnica
Mgr. Dušan Horňák
79/2021 Kontrola detského ihriska 193,20 18.05.2021 "EKOTEC spol. s r.o."
IČO: 31411215
Hurbanovo nám. 9, 811 03 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
78/2021 Tovar pre DHZO Sobotište 157000 CZK (cca 612,00 €) 18.05.2021 Perspekta, spol. s r.o., Brno
IČO: 48908878
Galandauerova 2597/16, Brno - ČR
Mgr. Dušan Horňák
77/2021 OOPP pre DHZO Sobotište OOPP (zásahová obuv 4ks, rukavice 5 párov, opasok s karabinou 5ks, kukla 1 ks) 1750,90 18.05.2021 Požiarna bezpečnosť s.r.o.
IČO: 50813145
Námestie sv. Petra a Pavla 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
76/2021 Tovar pre DHZO Sobotište (rukavice 4ks, motykohrable pre lesné požiare, hasičský vysávač, prilby 5ks, tuhé zmáčadlo 3ks, rozdeľovač, svietidlo M-FIRE 10 ks) 2404,00 18.05.2021 Firesystem, s. r. o.
IČO: 44543697
Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
Mgr. Dušan Horňák
75/2021 Krovinorez - 4 ks 791,67 18.05.2021 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
74/2021 Verejné obstarávanie - dokončenie stav. prác: Zvýšenie infraštruktúry MŠ cca 400,00 18.05.2021 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
73/2021 Montáž pútačov "habánsky mlyn" 165,24 18.05.2021 Anton Šipold - ELASON
IČO: 30743231
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
72/1/2021 Mzdové centrum - ročný prístup 291,00 . Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31592503
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
72/2021 Ukladanie haluzoviny cca 400,00 05.05.2021 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33815101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
71/2021 Tonere veľké do tlačiarní: HP LaserJet P1102, LaseJet PRO400 M401a, LasejJet PRo color, MFP M276n - čierna, oprava kopírky 3502 . 18.05.2021 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
70/2021 Oprava motorovej kefy, olej, nôž do kosačky, prechodka lanka, filter do krovinorezu . 10.05.2021 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
69/2021 Žiarovky PROXIMA - 3 ks, plynový piest, svorky na elektroinštaláciu 102,45 10.05.2021 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
68/2021 Oprava chladiaceho zriadenia v DS cca 140,00 05.05.2021 Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
IČO: 37172221
83, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
67/2021 Výmena pneumatík na traktore (cca 400,00 €), zemné práce v MŠ (cca 400,00 €), traktorová duša 4 ks (cca 100,00 €) cca 1100,00 05.05.2021 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
66/2021 Čistiace prostriedky - WC TIP 10 kg, RENA 10 kg, MAX 5 kg, DINO 5 kg 103,74 07.05.2021 ANEX Slovakia, s.r.o.
IČO: 51708515
Zavarská 11/C, 917 01 Trnava
Mgr. Dušan Horňák
65/2021 Tylové prikrývky, šerpy na kríž, výstielky do rakiev - na r. 2021 552 27.04.2021 Ján Halás - H3 - Clean
IČO: 32720360
Staromyjavská 685/11, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
64/2021 Rakvy na rok 2021 . 27.04.2021 Patrik Petro
IČO: 53571061
Ďumbierska 6872/10, 080 01 Prešov
Mgr. Dušan Horňák
63/2021 Senzorické koberce - 4ks 100,00 23.04.2021 Peter Mikulla
IČO: .
Senica, sv. Cyrila 5074/2
Mgr. Dušan Horňák
62/2021 Pracovné rukavice 24 párov - 26,40, 7 párov - 14,60 46,00 03.05.2021 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
61/2021 Návleky na obuv jednorazové - 100 ks, doprava 14,48 27.04.2021 PYROKOMPLET s.r.o.
IČO: 36281280
852, 925 81 Diakovce
Mgr. Dušan Horňák
60/2021 Jednorazové rukavice XL - 100 ks, S - 100 ks, ochranný oblek - 15 ks, ochranný štít - 2 ks 110,25 27.04.2021 ZENCO. sk
IČO: 285878855
Provozní 5492/3, Ostrava Třebovice - ČR
Mgr. Dušan Horňák
59/2021 Olej, naftový filter veľký, malý, olejový filter, stierač (traktor) 155,00 27.04.2021 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50563076
Zuzky Zgurišky 519/13, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
58/2021 Vrecia na odpad cca 60,00 14.04.2021 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
57/2021 Tažné oko na fekál cca 426,00 14.04.2021 AgroStar SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36244805
269, 930 21 Dunajský Klátov
Mgr. Dušan Horňák
56/2021 PC zostava MŠ (1528,00) + Toner matrika (kopírka) cca 1600,00 15.04.2021 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
55/2021 Fošňa 1,3m x 0,2m - 117 ks, hranol 6 x 6 cm - 50 m cca 730,00 15.04.2021 Drahomír Kaňa
IČO: 11874783
280, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
54/2021 Ovocie - ŠJ MŠ 14,08 09.04.2021 LUNYS, s.r.o.
IČO: 36472549
Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
Mgr. Dušan Horňák
53/2021 Solárna zostava 4 ks 5390,44 09.04.2021 JD ROZHLASY s.r.o.
IČO: 27797007
Horní Bečva 968, Horní Bečva - ČR
Mgr. Dušan Horňák
52/2021 Sponovák 60m, háčky - 30ks, viazací drôt 2x 20,00 07.04.2021 PLOTY SKALA, s. r. o.
IČO: 46614478
160, 906 03 Smrdáky
Mgr. Dušan Horňák
51/2021 Antibakteriálny gél, dezinfekčný roztok 5000 m., jednorazové latexové rukavice 5x bal. po 100 ks, ochranný oblek - 23 ks 223,30 23.03.2021 ZENCO.sk
IČO: 28587855
Provozní 5492/3, Ostrava Třebovice - ČR
Mgr. Dušan Horňák
50/2021 Koberec 129,06 23.03.2021 Koberce trend, Prevádzkovateľ: Limex ČR, s.r.o.
IČO: 25332309
predajňa -Čáčovská 5017/36, Senica, 905 01
Mgr. Dušan Horňák
49/2021 Zemné práce v objekte MŠ, odvoz odpadu cca 280,00 23.03.2021 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
48/2021 Náhradné diely na krovinorezy, kosačku, oprava motorovej kefy . . ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
47/2021 Oprava tlačiarne a toner - MŠ 51,20 24.3.2021 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
46/2021 Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt Podpora vzdelávania a zvyšovanie povedomia o astronómii v prihraničnom regióne v spolupráci s partnerom Hvezdárna Veselí nad Moravou cca 600,00 24.03.2021 Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina
IČO: 42025150
Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
45/2021 Lano na fekál, vrecia na odpad, rukavice pracovné 352,00 23.03.2021 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
44/2021 Oprava ozvučovacieho zariadenia v DS cca 260,00 23.03.2021 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
43/2021 Injektáž muriva v kaštieli - obvodový múr, hr. 110, v dĺžke 10,5 bm, plošná sanácia 4,5 m2 2709,89 23.03.2021 AXALL s.r.o.
IČO: 35919558
Malodunajská cesta 4635, 945 01 Komárno
Mgr. Dušan Horňák
42/2021 Oprava defektu na fekál a traktor - 5x 112,80 23.03.2021 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35292351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
41/2021 Uloženie kontajnerov - 3 ks, nakladanie haluzoviny 30.3. a 31.3.2021 530,00 23.03.2021 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33815101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
40/2021 Jedálne kupóny - 800 ks 3200,00 23.03.2021 Up Slovensko, s. r. o.
IČO: 31396674
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
39/2021 Chladnička - 1 ks 295,00 17.03.2021 Jozef Kollárik JOGIS
IČO: 33032181
Jabloňová 1286, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
38/2021 Učebné pomôcky - MŠ 500,00 17.03.2021 NOMIland s.r.o.
IČO: 36174319
Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Mgr. Dušan Horňák
37/2021 Koberec (kuchynka) 129,06 19.03.2021 LIMEX ČR, s.r.o.
IČO: 51689839
Kamenné pole 4557/12, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Dušan Horňák
36/2021 Pulzný oximeter, respirátor FFP2 - 1000 ks 310,82 19.03.2021 ZENCO.sk
IČO: 28587855
Provozní 5492/3, Ostrava Třebovice - ČR
Mgr. Dušan Horňák
35/2021 Poštové poukazy - 4000 ks 49,67 18.03.2021 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
34/2021 Zameranie adresného bodu na budova ZŠ Sobotište - I. pavilón . 16.03.2021 Ing. Rastislav Holič - Geo Time
IČO: 45608903
Miloslava Bibzu 5043/8, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
33/2021 Časopis predprimárne vzdelávanie v praxi - MŠ 24,00 11.03.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
32/2021 Záznam o prevádzke vozidla nákladnej dopravy 35,28 11.03.2021 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
IČO: 31331131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
31/2021 Oprava tlačiarne 68,40 €, repas toner 63,20 € 131,60 10.03.2021 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
30/2021 Ochranný oblek - 30 ks, antibakteriálny gél 2000 ml, dezinfekčný roztok 2000 ml, respirátor FFP2 - 60 ks, FFP3 - 20 ks 262,44 10.03.2021 ZENCO.sk
IČO: 28587855
Provozní 5492/3, Ostrava Třebovice - ČR
Mgr. Dušan Horňák
29/2021 Rezný kotúč 230 mm - 9 ks, 125 mm - 10 ks, páska výstražná - 250 m, lano 08 mm - 10 m 61,80 10.03.2021 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41402731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
28/2021 Strava na testovanie COVID_19 obed + večera cca 380,00 04.03.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
27/2021 Ovocné šťavy 12 l - MŠ 5,68 04.03.2021 LUNYS, s.r.o.
IČO: 36472549
Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
Mgr. Dušan Horňák
26/2021 Kardánová tyč na fekál 269,00 03.03.2021 AUTO MOTO HERCOG, s.r.o.
IČO: 36266655
Sládkovičova 186/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
25/2021 Ochranný oblek - 6 ks, pumpička k dávkovaču, respirátor - 600 ks 337,39 01.03.2021 ZENCO.sk
IČO: 28587855
Provozní 5492/3, Ostrava Třebovice - ČR
Mgr. Dušan Horňák
24/2021 Nôž do kosačky, olej, lanko . 25.02.2021 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
23/2021 Antibakteriálny gél 2000 ml, bezdotykový dávkovač mydla, ochranný oblek - 15 ks, pumpička k dávkovaču, respirátor FFP2 - 30 ks, FFP3 - 20 ks 193,58 23.02.2021 ZENCO.sk
IČO: 28587855
Provozní 5492/3, Ostrava Třebovice - ČR
Mgr. Dušan Horňák
22/1/2021 Odvoz biologického odpadu po testovaní cca 1200,00 10.02.2021 DETOX s.r.o.
IČO: 31582028
Zvolenská cesta 139, 974 05 Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
22/2021 Lopatkový sekáč so 6-hranným upínaním 28 mm, doprava 120,88 17.02.2021 OSCOM TRADING s.r.o.,
IČO: 03336093
Masarykova 822, Humpolec - ČR
Mgr. Dušan Horňák
21/2021 Predprimárne vzdelávanie MŠ 24,00 10.02.2021 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
20/2021 Držiak na rúško - 20 ks 10,32 10.02.2021 Euroko, spol. s r.o.
IČO: 36591688
Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
Mgr. Dušan Horňák
19/2021 Respirátor FFP3 - 20 ks 43,00 10.02.2021 ELROMED s.r.o.
IČO: 46200681
Mládeže 2354/32, 058 01 Poprad
Mgr. Dušan Horňák
18/2021 Vypracovanie PD - rekonštrukcia chodníka pri futbalovom ihrisku cca 1100,00 10.02.2021 VG PROJEKT, s.r.o.
IČO: 36860735
Bernolákova 1490/4, 921 01 Piešťany
Mgr. Dušan Horňák
. . . . .
IČO: .
.
.
16/2021 Respirátor 30 ks, ochranný overal s kapucňou 15 ks, ochranný overal biely 15 ks 343,44 09.02.2021 SYRMEX INTERNATIONAL, spol. s r.o.
IČO: 31395538
Slnečné jazerá 2572, 903 01 Senec
Mgr. Dušan Horňák
15/2021 Služby v oblasti krízového riadenia obce cca 300,00 15.01.2021 IPBOZ s.r.o.
IČO: 48330418
Koválov 270, 906 03 Koválov
Mgr. Dušan Horňák
14/2021 Dezinfekcia 2x 5l + doprava 76,20 15.01.2021 IPacient, s.r.o.
IČO: 52536157
Nám. sv. Anny 357/19, 911 01 Trenčín
Mgr. Dušan Horňák
13/2021 Eset Internet Security - licencia na 1 počítač 50,33 04.02.2021 ESET, spol. s r.o.
IČO: 31333532
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
. . . . .
IČO: .
.
.
11/2021 Plošná dezinfekcia - 10 (OHZ), doprava 114,06 04.02.2021 Ekomarket.sk s.r.o.
IČO: 47001208
Švabinského 1, 851 01 Bratislava-Petržalka
Mgr. Dušan Horňák
10/2021 Germicídny žiarič - 4 ks + prepravné 1500,24 04.02.2021 ULTRASERVICE s.r.o.
IČO: 45491241
Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom
Mgr. Dušan Horňák
9/2/2021 Strava na testovanie COVID_19 obed + večera ( 23.1.-24.1.2021, 30.1-31-1-2021, 6.2.-7.2.2021) 444,00 29.01.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
9/1/2021 OOPP - jednorazové rukavice M - 10 bal., jednorazové rukavice L - 15 bal., respirátor - 10 ks, ochranný overal - 15 ks, návleky na obuv 100 ks, ochranný štít - 2 ks + doprava 343,44 29.01.2021 SYRMEX INTERNATIONAL, spol. s r.o.
IČO: 31395538
Slnečné jazerá 2572, 903 01 Senec
Mgr. Dušan Horňák
9/2021 Respirátory FFP3 - 10 ks + doprava 32,40 29.01.2021 Alza.sk s. r. o.
IČO: 36562939
Bottova 6654/7, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Mgr. Dušan Horňák
8/2021 Dezinfekcia 2x 5l + doprava 76,20 29.01.2021 IPacient, s.r.o.
IČO: 52536157
Nám. sv. Anny 357/19, 911 01 Trenčín
Mgr. Dušan Horňák
7/2021 Počítačová zostava 909,36 28.01.2021 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
6/2021 Výmena termostatických ventilov a vyregulovanie vykurovania v MŠ ccca 1300,00 25.01.2021 Vladimír Nečas
IČO: 30090105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
5/2021 Tlačivá - MŠ 35,00 25.01.2021 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
IČO: 31331131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
4/2021 Tlaková hadica 2x 31,24 25.01.2021 MIKULKA tech s.r.o.
IČO: 36264016
Potočná 79/172, 909 01 Skalica
Mgr. Dušan Horňák
3/2021 Oprava tlačiarne, údržba kopírky, toner cca 300,00 20.01.2021 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
2/2021 Zdravotnícky materiál a ochranné prostriedky na testovanie 285,00 20.01.2021 Mgr. Danka Vystrčilová - Lekáreň pod hájkom
IČO: 34001573
Sídl. SNP 1452/15, 909 01 Skalica
Mgr. Dušan Horňák
1/2021 Toner do MŠ 32,00 04.01.2021 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
. . . . .
IČO: .
.
.
. . . . .
IČO: .
.
.
. . . . .
IČO: .
.
.
153/2020 Poštová schránka 27,65 14.12.2020 Rottner Security Slovensko, s. r. o.
IČO: 45 711 615
Hrachová 16A, 821 05 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
152/2020 Potraviny pre ŠJ MŠ 141,05 14.12.2020 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
151/2020 Odhrňače snehu - 2ks, prac. rukavice - 36ks, prac. rukavice -12ks 106,80 14.12.2020 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
150/20250 Páka kardanovej sojky - PROXIMA cca 65 17.12.2020 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
Zuzky Zgurišky 519/13, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
149/2020 Kancelársky papier - 5 bal. . 17.12.2020 Eduard Rehák - ADIS
IČO: 34 736 859
J.Kráľa 1600/3A, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
148/2020 Kancelárske potreby cca 250,00 16.12.2020 Eduard Rehák - ADIS
IČO: 34 736 859
J.Kráľa 1600/3A, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
147/2020 Pracovný odev cca 300,00 14.12.2020 Štefan Vacula SLOVEX
IČO: 43 287 247
37, 905 01 Rovensko
Mgr. Dušan Horňák
146/2020 Pracovný plášť 22,00 14.12.2020 Štefan Vacula SLOVEX
IČO: 43 287 247
37, 905 01 Rovensko
Mgr. Dušan Horňák
145/2020 Čistiace prostriedky - ŠJ MŠ cca 19,00 10.12.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Mgr. Dušan Horňák
144/2020 Balančný set pre dešti MŠ 98,00 11.12.2020 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
IČO: 43 313 698
410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Mgr. Dušan Horňák
143/2020 Automatická práčka - MŠ cca 400,00 11.12.2020 Jozef Kollárik JOGIS
IČO: 33 032 181
Jabloňová 1286, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
142/2020 Kontrola komínov OcÚ, KD cca 82,00 08.12.2020 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 44 267 134
Stráže, Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
Mgr. Dušan Horňák
141/2020 Predplatné - PRAVDA, SLOVENKA, ZÁHORÁK 313,00 08.12.2020 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36 631 124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
140/2020 Rekonštrukcia chodníka od RD 40 - RD 47 11227,66 08.12.2020 Mgr. Matej Zahumenský
IČO: 41 401 093
Čáčov, Škodáčkova 5334/2, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
139/2020 Poradca riaditeľky (časopis - predplatné) 94,80 04.12.2020 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
IČO: 46 490 213
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mgr. Dušan Horňák
138/2020 Učebné pomôcky - MŠ 628,00 04.12.2020 ELARIN, s.r.o.
IČO: 45 240 841
44, 082 12 Trnkov
Mgr. Dušan Horňák
137/2020 Cvičenie s overballom cca 75,00 04.12.2020 Saltatrix Academy
IČO: 51 246 627
D. Skuteckého 1635/4, 901 01 Malacky
Mgr. Dušan Horňák
136/2020 Inštalácia vianočnej výzdoby . 02.12.2020 ELASON s.r.o.
IČO: 47 999 870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
135/2020 Neónové trubice - 15ks, štartér - 25ks, žiarovky 60 W - 40 ks, predlžovačka - 1ks, hodiny spínacie - 1ks, žiarivky halogénové cca 125,00 02.12.2020 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
134/2020 Oprava omietky v priestoroch múzea, vnútorná a vonkajšia stena, vymaľovanie schodišťa cca 1695,00 02.12.2020 Miroslav Krč
IČO: 33 037 426
87, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
133/2020 Jedálne kupóny - 200 ks 800,00 02.12.2020 Up Slovensko, s. r. o.
IČO: 31 396 674
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
132/1/2020 Hadice na fekál - 4 ks . 23.11.2020 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47 915 137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
132/2020 Vytyčovanie stavby na parc. č. 116/1 180,00 23.11.2020 Tomáš Holič - GeoTime
IČO: 46 284 753
352, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
131/2020 Montáž bleskozvodov na ŠJ ZŠ a RS, oplechovanie vstupnej podesty do ŠJ - ZŠ cca 900,00 23.11.2020 Jozef Cintula
IČO: 30 767 750
Na vŕšku 327, 908 77 Borský Mikuláš
Mgr. Dušan Horňák
130/2020 MŠ - potraviny 217,90 26.10.2020 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
129/2020 Úprava účelovej komunikácie v lokalite Garajka 120,00 26.10.2020 Šťastný - zemné práce, s.r.o.
IČO: 46 428 798
Štefana Pilárika 26/2663, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
128/2020 Geometrický plán 119/2020 cca 390,00 26.10.2020 Tomáš Holič - GeoTime
IČO: 46 284 753
352, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
127/2020 Polohopis a výškopis pre projekt chodníka na parc. č. 117 cca 450,00 26.10.2020 Tomáš Holič - GeoTime
IČO: 46 284 753
352, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
126/2020 Vybudovanie chodníka k MŠ 11599,12 26.10.2020 Mgr. Matej Zahumenský
IČO: 41 401 093
Čáčov, Škodáčkova 5334/2, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
125/2020 Strava pre odberové miesto Sobotište - testovanie COVID19, dňa 31.10., 1.11., 7.11., 8.11.2020 - počet 15x . 23.10.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
124/2020 Oprava defektu 2x - fekál . 23.10.2020 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35 292 351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
123/2020 El. postrekovač cca 130,00 23.10.2020 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
122/2020 Toner do MŠ 64,80 23.10.2020 Václav Bureš - STORM
IČO: 35 295 775
Kolónia 588/64, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
121/2020 Šľahač a mixér do ŠJ MŠ 104,80 23.10.2020 KH TRADING, spol.sr.o.
IČO: 34139273
Martina Bartoňa 5154/12, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
120/2020 Fridex 1 bal., olej, filter naftový malý, veľký + tesnenie, filter olejový, brzdová kvapalina, solvina, izolačka . 21.09.2020 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
Zuzky Zgurišky 519/13, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
119/2020 Oprava MK u Kutálkov a oprava odtokového kanálu a MK v Javorci cca 700,00 21.09.2020 Šťastný - zemné práce, s.r.o.
IČO: 46 428 798
Štefana Pilárika 26/2663, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
118/2020 Oprava PC 45,00 21.09.2020 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
117/2020 Prac. rukavice 36 ks, hyg. rukavice 300 ks, vrecia plastové 10 bal. cca 170,00 21.09.2020 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
116/2020 Dezinfekcia 2x 5l 76,20 21.09.2020 IPacient, s.r.o.
IČO: 52 536 157
Nám. sv. Anny 357/19, 911 01 Trenčín
Mgr. Dušan Horňák
115/2020 6 ks toner - MŠ 132,00 21.09.2020 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
114/2020 Asfalt vrecovaný 1,5 t cca 610,00 21.09.2020 AAV-NV Slovakia s.r.o.
IČO: 52 613 895
Nám. Kossutha 3087, 945 01 Komárno
Mgr. Dušan Horňák
113/2020 Asfaltová drť na MK u Kultálkov . 21.09.2020 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
112/2020 Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia jedálne ZŠ" . 21.09.2020 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
111/2020 Verejné obstarávanie "Rekonštrukcia zázemia futb. ihriska" 655,00 21.09.2020 FI - Stamont Plus spol. s r.o.
IČO: 34 133 372
S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
110/2020 Oprava MK u Kubíčkov cca 370,00 21.09.2020 Branislav Šťastný
IČO: 34 737 529
Štefana Pilárika 2663/26, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
109/2020 Spojkový valec na ZETOR - 1 ks, spojka hydraul. 2 ks . 21.09.2020 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
Zuzky Zgurišky 519/13, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
108/2020 Oprava vodovodu a vodárne v MŠ 1332,00 04.09.2020 Vladimír Nečas
IČO: 30 090 105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
107/2020 Predlžovací kábel 25m, šroubovák 3x, kotúč na rezanie kovu cca 100,00 10.09.2020 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
106/1/2020 Čistiace prostriedky cca 130,00 02.09.2020 Dana Tomečková
IČO: 34 739 548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
106/2020 Využívanie softwéru na VO 300,00 02.09.2020 TENDERnet, s.r.o.
IČO: 50 139 088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
105/2020 Oprava defektu - fekál . 02.09.2020 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35 292 351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
104/2020 Oprava výtlkov na MK v obci Sobotište cca 2000,00 25.08.2020 MEA Real s.r.o.
IČO: 50 380 788
Pavla Horova 19, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Mgr. Dušan Horňák
103/2020 Orezovanie stromov (habánsky dvor, areál MŠ), zrezanie 2 ks jaseň - suchý . 25.08.2020 Sroka, s. r. o.
IČO: 52 603 245
Pod Poľanou 395/22, 976 56 Pohronská Polhora
Mgr. Dušan Horňák
102/2020 Kreslo D - MŠ 110,00 25.08.2020 Mgr. Róbert Kuba - Nábytok NOVA
IČO: 48335568
Pivovarská 2357/10, 909 01 Skalica
Mgr. Dušan Horňák
101/2020 Prívesný vozík - 2 ks 1512,00 21.08.2020 EBECO, s.r.o.
IČO: 36 410 047
Závodná 958, 027 43 Nižná
Mgr. Dušan Horňák
100/2020 Pracovný odev, obuv (4x) cca 500,00 19.08.2020 Anna Musilová - Krajčírstvo BONA
IČO: 30 766 273
362, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
99/2020 Dezinfekčná veža, 5l dezinfekcia, doprava cca 190,00 19.08.2020 IPacient, s.r.o.
IČO: 52 536 157
Nám. sv. Anny 357/19, 911 01 Trenčín
Mgr. Dušan Horňák
98/2020 Oprava fábie (posilňovač riadenia) cca 50,00 11.08.2020 Ján Obšajt
IČO: 44 706 138
16, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
97/2020 Repas tonerov 3x 50,00 11.08.2020 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18046908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
96/2020 Dodanie kompostérov - KOMP900 - 100 ks 10 400,00 11.08.2020 JRK Slovensko s.r.o.
IČO: 50 530 950
Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Mgr. Dušan Horňák
95/2020 Oprava verejného osvetlenia v osade Javorec a oprava rozhlasu . 23.07.2020 Anton Šipold - ELASON
IČO: 30 743 231
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
94/2020 Tovar v OK /reprezentačné 389,80 23.07.2020 OVOSAD spol. s r.o.
IČO: 36318701
Jablonská 9015, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
93/2020 Hasiace prístroje do mlyna - 5ks a na zbrojnicu - 2 ks 243,11 23.07.2020 Pyroteam Group, s.r.o.
IČO: 36 241 903
Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
92/2020 Oprava fasády na zvonici v habánskom dvore, náter budovy kľučárne cca 500,00 23.07.2020 Miroslav Krč
IČO: 33 037 426
87, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
91/2020 Hadice na fekál - 4 ks . 23.07.2020 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47 915 137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
90/2020 Zapožičanie lešenia (maľovanie zvonice v habánskom dvore) 870,00 23.07.2020 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35 292 351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
89/2020 Oprava studní v obcí (habánsky dvor, hliníky, ZŠ . 23.07.2020 Vladimír Nečas
IČO: 30 090 105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
88/2020 žiarovky - 12 ks, izolačná páska 3 bal. cca 30,00 19.06.2020 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
87/2020 Oprava PC v MŠ 64,80 19.06.2020 Václav Bureš - STORM
IČO: 35 295 775
Kolónia 588/64, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
86/2020 Papier xerox - 50 bal. cca 155,00 19.06.2020 PAPERA s.r.o.
IČO: 46 082 182
Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
85/2020 Zámky ramien hydrauliky 2x . 19.06.2020 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
Zuzky Zgurišky 519/13, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
84/2020 Triedna kniha do MŠ cca 15,00 19.06.2020 ŠEVT a.s.
IČO: 31 331 131
Cementárenská, Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
83/2020 Záručný servis - kosačka . 19.06.2020 Peter Savara - ELPOS
IČO: 33 039 551
Štefánikova 1470/50C, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
82/2020 Knihy pre MŠ - 10 ks cca 31,00 19.06.2020 AD REM spol. s r. o.
IČO: 31 325 718
Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
81/2020 Uzavretie vetracích otvorov 6x, uzavretie osadenia mlynského kolesa 835,00 19.06.2020 Michal Harnoš
IČO: 41 403 282
148, 906 45 Štefanov
Mgr. Dušan Horňák
80/2020 Odvoz odpadu - likvidácia divokej skládky (parc.č. 6293/2, k.ú. Sobotište) cca 1500,00 19.06.2020 Ing. Peter Adámek
IČO: 40 470 041
28, 906 22 Poriadie
Mgr. Dušan Horňák
79/2020 Náhradné dielny na krovinorezy (diel dolný 3x, cievka 2x, struna priemer 3 x 134 m) cca 350,00 16.06.2020 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
78/2020 Mzdové centrum - ročný prístup 291,00 15.06.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31 592 503
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
77/1/2020 Kontrola bezpečnosti detského ihriska (ročná kontrola) cca 200,00 10.06.2020 E K O T E C spol. s r.o.
IČO: 00 687 022
Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
Mgr. Dušan Horňák
77/2020 Licencia ESET - 8 licencií 211,20 10.06.2020 ESET, spol. s r.o.
IČO: 31 333 532
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
76/2020 Rukavice, vrecia 120l cca 54,00 10.06.2020 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
75/2020 Kontrola komínov - 3x 81,90 01.06.2020 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 44 267 134
Stráže, Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
Mgr. Dušan Horňák
74/2020 Oprava defektu - fekál cca 50,00 01.06.2020 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35 292 351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
73/2020 Rýchlovarná kanvica - 2ks, súčiastky do krovinorezu, hydraulický zdvihák 342,50 29.05.2020 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
72/2020 Filtre, rukavice, obuv - pre DHZO cca 680,00 29.05.2020 Pavol Jurkovič - CAMMINO
IČO: 34 474 951
Kolónia 1483/80, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
71/2020 Ročný prístup - verejná správa SR 165,00 26.05.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31 592 503
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
70/2020 Smerová tabuľa "Habánsky mlyn" cca 90,00 26.05.2020 ARDSYSTÉM, s.r.o.
IČO: 36 397 563
Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
69/2020 Stravné lístky cca 3200,00 21.05.2020 Up Slovensko, s. r. o.
IČO: 31 396 674
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
68/1/2020 Toner, myš k PC cca 95,00 21.05.2020 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
68/2020 Čistiace prostriedky 155,00 21.05.2020 ANEX Slovakia, s.r.o.
IČO: 51 708 515
Zavarská 11/C, 917 01 Trnava
Mgr. Dušan Horňák
67/2020 Brzdový bubon na traktorovú vlečku . 15.05.2020 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
Zuzky Zgurišky 519/13, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
66/2020 Dezinfekčná veža, 5l dezinfekcia, doprava 229,30 13.05.2020 IPacient, s.r.o.
IČO: 52 536 157
Nám. sv. Anny 357/19, 911 01 Trenčín
Mgr. Dušan Horňák
65/2020 Revíziia plyn. kotlov - MŠ 63,60 12.05.2020 Jozef Sláma
IČO: 22 739 017
334, 908 44 Petrova Ves
Mgr. Dušan Horňák
64/2020 Poštové poukazy - 2000 ks 32,87 12.05.2020 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36 631 124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
63/2020 Kalisz - 3ks, prúdnica, benzínové čerpadlo, motorový chrbtový postrekovač, aku bezuhlíková príklepová vŕtačka, rukavice - DHZO 1208,40 29.04.2020 Firesystem, s. r. o.
IČO: 44 543 697
Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
Mgr. Dušan Horňák
61/2020 Zásahová obuv - 4ks, pracovná rovnošata - 5ks, filter časticový - 5 ks, spojovacia plošina pre rebrík - 1 ks (DHZPO) 1474,00 29.04.2020 Požiarna bezpečnosť s.r.o.
IČO: 50 813 145
Námestie sv. Petra a Pavla 11, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
60/2020 Vypracovanie PD - rekonštrukcia futbalových kabín cca 230,00 06.04.2020 KPM-PO s.r.o.
IČO: 52 152 073
Horná Dolina 6, 906 05 Podbranč
Mgr. Dušan Horňák
59/2020 Prekládka p.b. parc. č. 776/2 cca 3300,00 06.04.2020 PATÁK s.r.o.
IČO: 36 267 031
V.P. Tótha 30, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
58/2020 Motor. olej, olej, filter, naftový filter 2x veľký, 2x malý, vzduchový filter 1+ľ, brzdová kvapalina, izolačka cca 130,00 06.04.2020 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
Zuzky Zgurišky 519/13, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
57/2020 Tovar pre DHZO Sobotište 2157,08 06.04.2020 FLORIAN, s.r.o.
IČO: 36 427 969
Priekopská 26, 036 08 Martin
Mgr. Dušan Horňák
56/2020 Práca hydr. rukou pri nakladaní odpadu cca 370,00 06.04.2020 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
55/2020 Tepovanie - MŠ 120,00 06.04.2020 Martin Bečka - MB-Profi Tepovanie a čistenie interiérov
IČO: 45 869 154
Bottova 1167/8, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
54/2020 Vymaľovanie priestorov MŠ Sobotište 774,00 06.04.2020 Miroslav Krč
IČO: 33 037 426
87, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
53/2020 Oprava ovládania brány na hasičskej zbrojnici cca 500,00 06.04.2020 PEMAT Slovakia, s.r.o.
IČO: 35 922 222
Hlohovská cesta 415, 955 01 Nemčice
Mgr. Dušan Horňák
52/2020 Plastelína do MŠ cca 30,00 25.03.2020 Frutti Gyurmagyártó Ltd.
IČO: 26588294-3240-113-01
8372 Cserszegtomaj, Fehér köz 2
Mgr. Dušan Horňák
51/2020 Nakladanie haluzoviny z orezu stromov, nakladanie kontajner TKO cca 570,00 25.03.2020 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
50/2020 Regál drevený - 2 ks, projekt Habáni/304021D188 100,16 25.03.2020 BERSICOMP s.r.o.
IČO: 51 478 374
200, 086 42 Bartošovce
Mgr. Dušan Horňák
49/2020 Odpadkový kôš, projekt Habáni/304021D188 212,00 25.03.2020 KOVTEC s.r.o.
IČO: 50 924 192
Sládkovičova 5, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Mgr. Dušan Horňák
48/2020 Realizácia oplotenia ihriska 7797,00 23.03.2020 Jozef Tomašovič
IČO: 37 770 152
459, 906 02 Dojč
Mgr. Dušan Horňák
47/2020 Výpožička filmov a licenčné práva na premietanie (obdobie od 04/2020 - 12/2025), projekt Habáni/304021D188 600,00 23.03.2020 Slovenský filmový ústav
IČO: 00 891 444
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Grösslingová 2489/32
Mgr. Dušan Horňák
46/2020 Kovaný stojan na bicykle, projekt Habáni/304021D188 186,00 23.03.2020 Štefan Kubacka s. r. o.
IČO: 50 048 791
Komenského 58, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Mgr. Dušan Horňák
45/2020 Rýľ, gumenné rukavice 5 ks . 23.03.2020 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
44/2020 Ochranné rúška - 150 ks 300,00 23.03.2020 Zdenek Kramár - ČIPERIA
IČO: 22 702 571
Hviezdoslavova 313/21, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
43/2020 Rakvy na rok 2020 . 20.03.2020 Matúš Petro
IČO: 43 539 645
178, 082 53 Záborské
Mgr. Dušan Horňák
42/2020 Ochranný odev - 20 ks, ochranné rukavice - 4 bal., SAVO - 2 bal. 138,53 20.03.2020 MGS PLUS SK, s.r.o.
IČO: 50 639 153
Priemyselná 285, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
41/2020 Dovoz betónu a vŕtanie otvorov na stĺpy plota cca 350,00 20.03.2020 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35 292 351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
40/2019 Projektor, projekt Habáni/304021D188 700,20 19.03.2020 MakroFoto s.r.o.
IČO: 45 890 714
Karloveská 6C, 842 02 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
39/2020 Ochranné rúška cca 330,00 18.03.2020 Anna Musilová - Krajčírstvo BONA
IČO: 30 766 273
362, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
38/2020 Tlačivá - RL 50ks, ÚL 50ks, Žiadosť o uzavretie manželstva 100ks, Potvrdenie o pobyte 50ks 26,40 17.03.2020 Centrum polygrafických služieb
IČO: 42 272 360
Sklabinská 1, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Mgr. Dušan Horňák
37/2020 Nakladanie haluzoviny z orezu stromov cca 680,00 16.03.2020 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
36/2020 1x software Microsoft Office 20019, 1x notebook hp 250, pre projekt Habáni/304021D188 688,00 16.03.2020 ELEKTROSPED, a. s. /Hej.sk
IČO: 35 765 038
Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
35/2020 Preklad SJ - AJ, SJ - NJ, pre projekt Habáni/304021D188 13€ / NS 13.03.2020 Ing. Jana Machová - JAKOLA
IČO: 47 178 833
Hollého 751/8, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
34/2020 Informačno-navigačná tabuľa, 120x80 cm, grafické práce, projekt Habáni/304021D188 520,00 13.03.2020 RECO, s.r.o.
IČO: 34 152 059
Sadová 3046/39A, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
33/2020 Skladacia stolička celodrevená - 30 ks, skladací rolovací stôl - 2 ks, projekt Habáni/304021D188 1185,60 13.03.2020 A J Produkty a.s.
IČO: 36 268 518
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
32/2020 Záhradná lavica Labe - 1ks, záhradná lavica Dunaj - 2 ks, projekt Habáni/304021D188 17727 KČ 13.03.2020 zMasivu s.r.o.
IČO: 07367821
Komenského 264/5, Hradec Králové
Mgr. Dušan Horňák
31/2020 Plátno závesné 186,7 x 332 cm, projekt Habáni/304021D188 175,20 12.03.2020 MakroFoto s.r.o.
IČO: 45 890 714
Karloveská 6C, 842 02 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
30/2020 Zameranie prístavby HZ cca 260,00 06.03.2020 GeoTime s.r.o.
IČO: 45 697 337
Hollého 749, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
29/2020 Plastové vrecia 84,00 21.02.2020 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
28/2020 Zapaľovač - 25 ks, žiarivka - 25 ks cca 50,00 21.02.2020 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
27/2020 Oprava PC 81,60 21.02.2020 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
26/2020 Repas tonerov 3x 58,00 21.02.2020 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
25/2020 Orezávanie stromov v obci cca 1850,00 21.02.2020 Záhradný servis Senica, s.r.o.
IČO: 36 278 432
Nám. oslobodenia 16/1, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
24/2020 Nakladanie orezu stromov a odpad cca 280,00 21.02.2020 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
23/2020 Revízia el. zariadení - dom smútku cca 400,00 21.02.2020 Ladislav Špánik REVEL
IČO: 11 736 208
L.Svobodu 1227/34, 909 01 Skalica
Mgr. Dušan Horňák
22/2020 1ks vlajka 15,00 21.02.2020 Signo, s. r. o.
IČO: 43 930 824
Tatranská cesta 68, 034 01 Ružomberok
Mgr. Dušan Horňák
21/2020 Revízie dých. prístrojov - 9ks, výcvik 8 členov DHZO cca 620,00 24.01.2020 NAFTA a.s.
IČO: 36 286 192
Votrubova 1, 821 09 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
20/2020 Nakladanie odpadu cca 400,00 24.01.2020 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
19/2020 Oprava defektu, výmena pneumatiky - 2x (traktor), výmena disku (fekál), pneuservisné práce cca 900,00 23.01.2020 Jozef Kopecký - PNEUSERVIS
IČO: 11 738 863
Štefánikova 715/5, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
18/2020 Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov cca 180,00 23.01.2020 Pyroteam Group, s.r.o.
IČO: 36 241 903
Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
17/2020 Výmena ponorky v DS cca 700,00 23.01.2020 Vladimír Nečas
IČO: 30 090 105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
16/2020 Čistenie obrusov 149,28 23.01.2020 Flowery eu, s. r. o.
IČO: 46 276 459
Robotnícka 110/14, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
15/2020 Ozubené koleso na stavidlo cca 450,00 23.01.2020 KOVO Bernát, s.r.o.
IČO: 46 470 999
56, 906 03 Smrdáky
Mgr. Dušan Horňák
14/2020 Oprava el. sporáka v KD . 23.01.2020 Ľubomír Slezák
IČO: 30 976 936
252, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
13/2020 Výroba - 1 ks dámsky kostým, 1 ks pánsky kostým, projekt Habáni/304021D188 1463,00 05.02.2020 ELIJANA kostýmové štúdio s. r. o.
IČO: 47 508 345
Šustekova 23, 851 04 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
12/2020 1ks figurína dámska, 1 ks figurína pánska /Projekt Habáni/304021D188 912,00 06.02.2020 Figuríny Sk s.r.o.
IČO: 44 774 354
Ústecko - Orlická 2346/20, 058 01 Poprad
Mgr. Dušan Horňák
11/2020 Trubice 120cm - 25 ks, štartery - 25 ks 46,80 23.01.2020 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
10/2020 Kardanový kríž - 2ks cca 200,00 23.01.2020 G-TECHNIK s.r.o.
IČO: 52 059 057
Malé námestie 2873/18, 901 01 Malacky
Mgr. Dušan Horňák
9/2020 Oprava verejného osvetlenia U Kadlečíkov, v Javorci cca 470,00 23.01.2020 ELASON s.r.o.
IČO: 47 999 870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
8/2020 Triedna kniha do MŠ - 3 ks . 23.01.2020 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
IČO: 31 331 131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
7/2020 Demontáž vianočnej výzdoby, oprava VO v osade U Kadlečíkov . 13.01.2020 ELASON s.r.o.
IČO: 47 999 870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
6/2020 Učebné pomôcky - MŠ 627,00 13.01.2020 Škokolka distribuce s.r.o.
IČO: 08450510
Přemyslovců 76/43, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Mgr. Dušan Horňák
5/2020 Uzatváranie na fekál cca 340,00 13.01.2020 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47 915 137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
4/2020 Oprava osvetlenia v budove OcÚ 414,72 13.01.2020 Vladimír Nečas
IČO: 30 090 105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
3/2020 Posteľné plachty - 10 ks, uteráky - 15 ks, uterky - 5 bal. . 13.01.2020 Zdenek Kramár - ČIPERIA
IČO: 22 702 571
Hviezdoslavova 313/21, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
2/2020 Oprava traktora - Z-Proxima cca 240,00 13.01.2020 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča
IČO: 31 106 331
70, Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
1/2020 Nakladanie odpadu . 13.01.2020 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
. . . . .
IČO: .
.
.
. . . . .
IČO: .
.
.
. . . . .
IČO: .
.
.
160/2019 Poradenská činnosť - verejné obstarávanie (kanalizácia obce I. etapa) cca 672,00 17.12.2019 FI - Stamont Plus spol. s r.o.
IČO: 34 133 372
S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
159/2019 Sušené hríby . 17.12.2019 Ján Jánoš
IČO: 31 188 451
63, 906 21 Jablonka
Mgr. Dušan Horňák
158/2019 Kľúč 24, trhák 1/2, reťaz na pílu - 2ks, lišta na píslu, rýchlovarná kanvica 2ks, zdvihák 20t, cievka 4ks, , sviečka 2ks , olej 10l, kryt hlavy Stihll, prechodka, materiál na údržbu cca 100,00 17.12.2019 Peter Savara - ELPOS
IČO: 33 039 551
Štefánikova 1470/50C, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
157/2019 PD - skutočné vyhotovenie stavby - splašková kanalizácia Sobotište 2. etapa cca 300,00 17.12.2019 ATELIÉR BUDO s.r.o.
IČO: 47 989 017
Trnovec 33, 908 51 Trnovec
Mgr. Dušan Horňák
156/2019 Geodetické zameranie panskej záhrady (polohopis, výškopis, zameranie stromov) 720,00 18.12.2019 GEOLA, s.r.o.
IČO: 36 669 563
V. P. Tótha 30, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
155/2019 Kancelárske kreslo 89,70 18.12.2019 Kancelárske stoličky.com s.r.o.
IČO: 48 215 686
Mánesovo námestie 3, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Mgr. Dušan Horňák
154/2019 Ovocie, zelenina - MŠ 177,75 06.12.2019 Pavol Hercog
IČO: 37 769 685
Krátka 160/7, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
153/2019 Výmena svietidiel v chodbe - budova OcÚ . 06.12.2019 Vladimír Nečas
IČO: 30 090 105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
152/2019 Poplatok za školenie a skúšky - DHZO 50,00 06.12.2019 Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
IČO: 00 177 474
Kutuzovova 253/17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Mgr. Dušan Horňák
151/2019 Oprava el. inštalácie v KD, pripojenie a montáž el. zariadenia v habánskom mlyne, pripojenie svietidla na hasičskej zbrojnici, montáž VO pred KD a na cintoríne cca 339,00 06.12.2019 Ľubomír Slezák
IČO: 30 976 936
252, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
150/2019 Nakladanie dreva po výrube, nakladanie odpadu cca 580,00 06.12.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
149/2019 Oprava PC - MŠ ŠJ cca 120,00 06.12.2019 Václav Bureš - STORM
IČO: 35 295 775
Kolónia 588/64, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
148/2019 Ochranné osobné prostriedky MŠ - ŠJ cca 300,00 06.12.2019 Štefan Vacula SLOVEX
IČO: 43 287 247
37, 905 01 Rovensko
Mgr. Dušan Horňák
147/2019 Úprava terénu, vodozádržné pásy cca 130,00 27.11.2019 Šťastný - zemné práce, s.r.o.
IČO: 46 428 798
Štefana Pilárika 26/2663, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
146/2019 Náhr. pneumatiky a disky kolies DÁCIA, držiak na telefón 741,66 27.11.2019 TT-CAR Senica, s.r.o.
IČO: 36 262 811
Hurbanova 1409/44, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
145/2019 Reťaz na traktor cca 200,00 05.12.2019 Miroslav Kubica - KM
IČO: 32 716 222
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
144/2019 Stav. materiál na údržbu objektov obce cca 137,00 27.11.2019 ULART s.r.o.
IČO: 45 467 170
124, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
143/2019 Kanc. potreby - kanc. papier - 15 krabíc, rýchloviazač závesný - 100 ks, rýchloviazač obyčajný - 100, obálky DVR - 1000 ks, škartovačka - 2 ks 583,22 27.11.2019 Eduard Rehák - ADIS
IČO: 34 736 859
J.Kráľa 1600/3A, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
142/2019 Montáž vianočnej výzdoby . 27.11.2019 Anton Šipold - ELASON
IČO: 30 743 231
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
141/2019 Revízia komínov - MŠ, OcÚ, KD cca 80,00 € 27.11.2019 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 44 267 134
Stráže, Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
Mgr. Dušan Horňák
140/2019 Repas tonerov 3x, toner (čierna, žltá, červená, modrá) do kopírky RICOH Aficio cca 500,00 26.11.2019 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
139/2019 Predlžovačka 3m, 5m, 10m, farebné LD žiarovky - 34 ks 129,61 25.11.2019 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
138/2019 Poradca riaditeľky (časopis - predplatné) 94,80 22.11.2019 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
IČO: 46 490 213
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mgr. Dušan Horňák
137/2019 Geometrické zameranie habánskeho sklepa 160,00 21.11.2019 Tomáš Holič - GeoTime
IČO: 46 284 753
352, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
136/2019 Hadice na fekál cca 850,00 18.11.2019 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47 915 137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
135/2019 Nádoby na posypovú soľ 582,00 19.11.2019 BENOL Trade, s. r. o.
IČO: 36 724 998
Kamenná 11, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
134/2019 Smetné nádoby - vonkajšie 2 ks cca 150,00 19.11.2019 EMPORO, s. r. o.
IČO: 44 562 195
Lazaretská 8, 811 08 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
133/2019 Odborné prehliadky techn. zariadení (plyn) v OcÚ, MŠ, HZ, KD 416,00 14.11.2019 Fedor Búran - FEDAB
IČO: 17 771 196
Štúrova 124/15, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
132/2019 Učebné a športové potreby do MŠ 1947,00 14.11.2019 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
IČO: 43 313 698
410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Mgr. Dušan Horňák
131/2019 Naloženie odpadu cca 580,00 11.11.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
130/2019 Posypová soľ cca 130,00 11.11.2019 Agrocambio s.r.o.
IČO: 50 338 285
Za mestskou zďou 2825, 909 01 Skalica
Mgr. Dušan Horňák
129/2019 Oblek včelár M6022 - 2 ks (OHZ) cca 150,00 07.11.2019 APIPRODUKT s.r.o.
IČO: 44 496 273
Gottwaldova 68, 991 06 Želovce
Mgr. Dušan Horňák
128/2019 Savicové šróbenia, polzavit profi s matkou, polzávit profi samost., náhradná pumpa do džerberovky (OHZ) 340,00 07.11.2019 Milan Fidrich TOP FIRE
IČO: 44 445 148
367, 906 23 Rudník
Mgr. Dušan Horňák
127/2019 Revízia el. zariadení MŠ, štadión TJ cca 300,00 07.11.2019 Ladislav Špánik REVEL
IČO: 11 736 208
L.Svobodu 1227/34, 909 01 Skalica
Mgr. Dušan Horňák
126/2019 Vyhotovenie trvalo vysvetľujúcej tabule na prístavbu HZ 19,50 06.11.2019 Pavol Chalko - SENLINE
IČO: 34 739 572
Palárikova 303/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
125/I/2019 Vymaľovanie múzea S. Jurkoviča 1700,00 05.11.2019 Miroslav Krč
IČO: 33 037 426
87, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
125/2019 Oprava odhrnača s radlicou 500,00 05.11.2019 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
124/2019 Storno . 05.11.2019 .
IČO: 00000000
.
Mgr. Dušan Horňák
123/2019 Náhradné diely - elektro podľa výberu (poistky, ističe, žiarovky, rozvodnica, bubon BAT) 246,65 04.11.2019 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
122/2019 Oprava a montáž verejného osvetlenia 420,00 04.11.2019 ELASON s.r.o.
IČO: 47 999 870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
121/2019 Lopaty - 5ks 46,00 04.11.2019 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
2617/90001373 Osobné motorové vozidlo Duster Comfort Tce 96kW/130, 4x4, výbava 17901,00 30.10.2019 TT-CAR Senica, s.r.o.
IČO: 36 262 811
Nitrianska cesta 20, 917 00 Trnava
Mgr. Dušan Horňák
120/2019 Vrecia patologické 6ks 47,50 23.10.2019 FLORIAN, s.r.o.
IČO: 36 427 969
Priekopská 26, 036 08 Martin
Mgr. Dušan Horňák
119/2019 Aktualizácia programu ŠJ 94,50 23.10.2019 Abiset s.r.o.
IČO: 36 289 141
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
Mgr. Dušan Horňák
118/2019 Oprava chladiaceho zariadenia v DS cca 160,00 23.10.2019 Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
IČO: 37 172 221
83, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
117/2019 Motorový olej 12 l, filter olejový, naftový, vzduchový - traktor, pracovné rukavice . 16.10.2019 Miroslav Kubica - KM
IČO: 32 716 222
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
116/2019 Čistiace prostriedky . 14.10.2019 Dana Tomečková
IČO: 34 739 548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
115/2019 Dovoz kameňa na miestne komunikácie U Kutálkov . 14.10.2019 Branislav Šťastný
IČO: 34 737 529
Štefana Pilárika 2663/26, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
114/2019 Rozbor vody MŠ, KD . 10.10.2019 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
IČO: 00 611 034
Senica, Kolónia 557
Mgr. Dušan Horňák
113/2019 Kosenie verejných priestranstiev /cca 8 hod. cca 260,00 30.09.2019 Záhradný servis Senica, s.r.o.
IČO: 36 278 432
Nám. oslobodenia 16/1, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
112/2019 Nakladanie odpadu na cintoríne a v obci . 30.09.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
111/2019 Výmena regulátorov plynu, ponorky v ZŠ, oprava vodovodu v KD cca 1056,00 30.09.2019 Vladimír Nečas
IČO: 30 090 105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
110/2019 Patologický vak 2048 /10ks, doprava cca 80,00 € 30.09.2019 SELVIT, spol. s r.o.
IČO: 36 370 053
Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
109/2019 Myš k PC, oprava PC, toner 57,00 30.09.2019 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
108/2019 Toner - 2 ks 32,00 30.09.2019 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
107/2019 Ukladanie odpadu - TKO cca 440,00 25.09.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
106/1/2019 Hudobné CD 48,93 25.09.2019 Web Site Design s.r.o.
IČO: 35 749 890
Sibírska 23, 831 02 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
106/2019 Čistenie obrusov 107,23 20.09.2019 Flowery plus, s. r. o.
IČO: 50 780 743
Robotnícka 110/14, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
105/2019 Oprava defektu - traktor . 20.09.2019 Jozef Kopecký - PNEUSERVIS
IČO: 11 738 863
Štefánikova 715/5, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
104/2019 Psychotesty vodičov DHZO pre 5 členov DHZO . 20.09.2019 SALVUS, s.r.o.
IČO: 31 391 303
Narcisova 5, 821 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
103/2019 Orez stromov v parku, v habánskom dvore a pri ceste cca 1500,00 20.09.2019 Sroka, s. r. o.
IČO: 52 603 245
Pod Poľanou 395/22, 976 56 Pohronská Polhora
Mgr. Dušan Horňák
102/2019 Prac. oblek 3x, prac. obuv 3x . 16.09.2019 Anna Musilová - Krajčírstvo BONA
IČO: 30 766 273
362, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
101/2019 Lanko na kosenie, cievka 3 ks, olej . 13.09.2019 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
100/2019 Geometrické zameranie chodníkov v Javorci cca 600,00 € 12.09.2019 Tomáš Holič - GeoTime
IČO: 46 284 753
352, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
99/2019 Útulok pre psov . 05.09.2019 Cerberus, n.o.
IČO: 37 986 678
Železničná 1542, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
98/2019 Žalúzie do požiarnej zbrojnice 200,00 03.09.2019 Pavol Černek - LUX JR.
IČO: 35 295 937
740, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
97/2019 Oprava okna v MŠ . 03.09.2019 ULART s.r.o.
IČO: 45 467 170
124, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
96/2019 Turistická mapa Chvojnická pahorkatina - prezentácia v TM VKÚ - 136 ks 628,32 03.09.2019 VKÚ Harmanec, s.r.o.
IČO: 46 747 770
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Mgr. Dušan Horňák
95/2019 Oprava výtlkov na MK pomocou infratechnológie 144 m2 4608,00 03.09.2019 MEA Real s.r.o.
IČO: 50 380 788
Pavla Horova 19, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Mgr. Dušan Horňák
94/2019 Vystúpenie na akcii "Sobotišťania varia guláš" 150,00 23.08.2019 Folklórna skupina Sobotište
IČO: 50 248 171
368, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
93/2019 Nakladanie orezu stromov cca 450,00 € 23.08.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
92/2019 Oprava a maľovanie priestorov MŠ 280,00 23.08.2019 Miroslav Krč
IČO: 33 037 426
87, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
91/2019 Ochranná sieť, stĺpiky 6m 2160,00 23.08.2019 PESMENPOL, spol. s r.o.
IČO: 36 507 881
Železničiarska 16/3815, 080 01 Prešov
Mgr. Dušan Horňák
90/2019 Tesnenie na fekálny príves, hadica na tlakomer . 21.08.2019 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47 915 137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
89/2019 Ukladanie odpadu - tko 430,00 16.08.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
89/2019 Výmena kompresoru v DS 280,00 08.08.2019 Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
IČO: 37 172 221
83, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
88/2019 Výveva na fekál 1314,00 08.08.2019 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47 915 137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
87/2019 Orezanie stromov na námestí 500,00 08.08.2019 Záhradný servis Senica, s.r.o.
IČO: 36 278 432
Nám. oslobodenia 16/1, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
86/2019 Oprava výtlkov asfaltom na námestí a na MK 5000,00 08.08.2019 MEA Real s.r.o.
IČO: 50 380 788
Pavla Horova 19, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Mgr. Dušan Horňák
85/2019 Oprava defektu . 08.08.2019 Jozef Kopecký - PNEUSERVIS
IČO: 11 738 863
Štefánikova 715/5, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
84/2019 Čistenie obrusov 71,23 02.08.2019 Flowery plus, s. r. o.
IČO: 50 780 743
Robotnícka 110/14, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
83/2019 Inzercia na 12.8.2019 - 8,4 x 14,2 cm 120,00 02.08.2019 MY týždenník pre Záhorie
IČO: .
Senica
Mgr. Dušan Horňák
82/2019 Vybavenie DHZ - obuv zásahová 2ks cca 500,00 01.08.2019 Rednot, s.r.o.
IČO: .
Zlievarenská 8130, Trnava
Mgr. Dušan Horňák
81/2019 Vybavenie DHZ - penotvorné prenosné zariadenie cca 800,00 01.08.2019 EuroFire SK, s.r.o.
IČO: 36 333 263
162, 020 52 Záriečie
Mgr. Dušan Horňák
80/2019 Prilby pre hasičov - 5 ks . 29.07.2014 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
79/2019 Nakladanie odpadu . 29.07.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
78/2019 Oprava tlačiarne v knižnici, toner - matrika . 29.07.2019 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
77/2019 Oprava chladiaceho zariadenia v DS . 29.07.2019 Ambróz Slezák - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení
IČO: 37 172 221
83, 906 34 Prievaly
Mgr. Dušan Horňák
76/2019 Vybavenie DHZ - prúdnica turbo, ihla hasiaca obranná, ihla hasiaca útočná . 24.07.2019 Milan Fidrich TOP FIRE
IČO: 44 445 148
367, 906 23 Rudník
Mgr. Dušan Horňák
75/2019 Toner - ŠJ MŠ . 23.07.2019 Václav Bureš - STORM
IČO: 35 295 775
Kolónia 588/64, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
74/2019 Oprava verejného osvetlenia - kopanice cca 390,00 18.07.2019 ELASON s.r.o.
IČO: 47 999 870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
73/2019 Teplomer do mrazničky 4ks, vlhkomer 1ks . 17.07.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o.
IČO: 37 954 521
Hviezdoslovova 31, 974 01 Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
72/2019 Držiak nožov na kosačku 31,20 17.07.2019 OBTULOWICZ, s.r.o.
IČO: 31 589 626
Kukučínova 204, 027 43 Nižná
Mgr. Dušan Horňák
71/2019 Náhradné diely na fekál - regul. ventil, brzdové valce - 2ks . 13.07.2019 Miroslav Kubica - KM
IČO: 32 716 222
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
70/1/2019 Oprava vodnej nádržky v KD . 13.07.2019 Vladimír Nečas
IČO: 30 090 105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
70/2019 Vrecia na odpad - 10 bal. 42,00 09.07.2019 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
69/2019 Čistiace prostriedky 552,00 02.07.2019 Ján Halás - H3 - Clean
IČO: 32 720 360
Staromyjavská 685/11, 907 01 Myjava
Mgr. Dušan Horňák
68/2019 Servis, údržba - košačka ALKO . 02.07.2019 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
66/2019 Periskop pre riaditeľov MŠ 6 €/12 mes. 06.06.2019 Periskop s.r.o.
IČO: 50 774 336
Park mládeže 1, Košice
Mgr. Dušan Horňák
65/2019 Teplomer 2ks, vlhkomer 1 ks cca 50,00 06.06.2019 Slovenská legálna metrológia, n.o.
IČO: 37 954 521
Hviezdoslovova 31, 974 01 Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
64/2019 Montáž a dodávka prípojky el. rozvodu na hab. mlyn, oprava osvetlenia v zasadačke OcÚ a v sobášnej miestnosti, oprava verejného osvetlenia pred KD . 06.06.2019 Ľubomír Slezák
IČO: 30 976 936
252, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
63/2019 Úprava vodozádržného kanála v lokalite Garajka cca 400,00 06.06.2019 R. MŰLLER spol. s r.o.
IČO: 36 361 241
Sobotište 257, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
62/2019 Vybavenie DHZ - PSS 3000 - 2ks, pľúcna automatická PSS - 2ks, držiak pľúcny - 2ks, maska 2ks, oceľová fľaša extra 5 - 2ks, náhradné fľaše - 2 ks 3219,60 06.06.2019 Dräger Slovensko, s.r.o.
IČO: 31 439 446
Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
Mgr. Dušan Horňák
61/2019 Stoly - 12 ks, stoličky - 50 ks, jedáleň MŠ 1326,10 05.06.2019 NOMIland s.r.o.
IČO: 36 174 319
Magnezitárska 11, 040 13 Košice
Mgr. Dušan Horňák
60/2019 Plakety sklo typ W509 30 ks, plaketa sklo W205 1ks 286,30 05.06.2019 Milan Fidrich TOP FIRE
IČO: 44 445 148
367, 906 23 Rudník
Mgr. Dušan Horňák
59/2019 Oprava klimatizácie v MŠ . 04.06.2019 BYTSERVIS 2M s.r.o.
IČO: 46 796 193
Robotnícka 56, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
58/2019 Výmena poškodeného okna na fábii . 04.06.2019 Ján Obšajt
IČO: 44 706 138
16, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
57/2019 Oprava PC - MŠ, toner 4ks . 03.06.2019 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
56/2019 Nakladanie odpadu a haluzoviny . 03.06.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
55/2019 Nôž na kosačku, sieť na kosenie . 03.06.2019 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
54/2019 Medaila za aktívnu prácu v DHZ - 5ks 140,00 03.06.2019 Bohuslav Cerman
IČO: 11018909
Horní Roveň 109, ČR
Mgr. Dušan Horňák
53/2019 Informačné tabule cca 325,00 31.05.2019 Pavol Chalko - SENLINE
IČO: 34 739 572
Palárikova 303/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
52/2019 Výmena pneumatík na traktore 2 ks cca 350,00 21.05.2019 Jozef Kopecký - PNEUSERVIS
IČO: 11 738 863
Štefánikova 715/5, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
51/2019 Čistiace prostriedky: tip WC 2x10kg, rena 2x10kg, čistič 1x10kg, max 1x5kg, tek. mydlo 1x5kg . 21.05.2019 Ing. Mária Majerská - A N E X
IČO: 30 341 710
233, 919 29 Malženice
Mgr. Dušan Horňák
50/2019 Náramky z bieleho zlata (dĺžka 18-19 cm), max. cena za 1 ks 50 € (slávnostné prijatie ocenených) cca 1500,00 21.05.2019 Bc. František Packa - Šperk Senica
IČO: 40 479 366
Bratislavská 270/4, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
49/2019 Pracovný odev, obuv 74,88 20.05.2019 Anna Musilová - Krajčírstvo BONA
IČO: 30 766 273
362, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
48/2019 Kontrola bezpečnosti detského ihriska (ročná kontrola) 193,20 02.05.2019 E K O T E C spol. s r.o.
IČO: 00 687 022
Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
47/2019 Toner 14,00 07.05.2019 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
46/2019 Oprava strechy cca 250,00 07.05.2019 Ľubomír Martiš
IČO: 17 540 011
104, 905 01 Rovensko
Mgr. Dušan Horňák
45/2019 Prevodový olej - traktor . 03.05.2019 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča
IČO: 31 106 331
70, Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
44/2019 Vyhotovenie projektovej dokumentácia a rozpočtu - oprava soc. zariadení v budove OcÚ cca 400,00 03.05.2019 Ing. Pavol Pálka
IČO: 34 735 526
Agátová 1171/15, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
43/2019 Porezanie guľatiny . 03.05.2019 Drahomír Kaňa
IČO: 11 874 783
280, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
42/2019 Výmena pneumatík traktor, oprava defektov . 24.04.2019 Jozef Kopecký - PNEUSERVIS
IČO: 11 738 863
Štefánikova 715/5, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
41/2019 Dokumentácia - projekt dopravného značenia pre stavbu el. prípojky ZŠ Sobotište . 24.04.2019 Ing. Patrik Meliš
IČO: 43 724 213
Cisárka 3909/4, 920 01 Hlohovec
Mgr. Dušan Horňák
40/2019 Oprava traktora - Z-Proxima . 23.04.2019 MANNET spol. s r.o.
IČO: 36 227 552
Družstevná 616/13, 922 42 Madunice
Mgr. Dušan Horňák
39/2019 Archeologický prieskum pre stavbu "Sobotište splašková kanalizácia I. etapa, úsek V41 - V28 882,00 24.04.2019 Slovenské národné múzeum, archeologické múzeum
IČO: 00164721
Žižkova 12, Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
38/2019 Zemné práce, dovoz kameniva - ZŠ 1538,42 16.04.2019 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35 292 351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
37/2019 Oprava vodovodu v budove č. 129, 130 cca 800,00 16.04.2019 Vladimír Nečas
IČO: 30 090 105
170, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
36/2019 Dovoz kameniva na opravu MK cca 6m3 . 16.04.2019 Branislav Šťastný
IČO: 34 737 529
Štefana Pilárika 2663/26, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
35/2019 Dovoz piesku 3t . 16.04.2019 ULART s.r.o.
IČO: 45 467 170
124, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
34/2019 Čistenie klimatizácie - MŠ 60,00 16.04.2019 BYTSERVIS 2M s.r.o.
IČO: 46 796 193
Robotnícka 56, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
33/1/2019 Toner - matrika 50,00 € 10.04.2019 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
33/2019 Nakladanie odpadu cca 450,00 € 10.04.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
32/2019 Na základe Vašej ponuky zo dňa 8.3.2019 si objednávame zabezpečenie služieb stavebného dozoru na stavbe NKP „Celková obnova habánskeho mlynu v Sobotišti" v rámci projektu „Po stopách Habánov", s kódom 304021D188 spolufinancovaného z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. 2700,00 10.04.2019 Ing. Pavol Pálka
IČO: 34 735 526
Agátová 1171/15, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
31/2019 Školenie na obsluhu RMP 200,00 10.04.2019 Lýdia Marková
IČO: 36 961 213
103, 906 15 Priepasné
Mgr. Dušan Horňák
30/2019 Revízia verejného osvetlenia cca 800,00 10.04.2019 MN s. r. o.
IČO: 44 512 899
Hviezdoslavova 75, 900 31 Stupava
Mgr. Dušan Horňák
29/2019 Lopatky, vedierka, trampolíny - pomôcky do MŠ 374,20 04.04.2019 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
IČO: 43 313 698
410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Mgr. Dušan Horňák
28/2019 Nakladanie odpadu cca 300,00 21.03.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
27/2019 Čistiace a hyg. potreby, kanc. potreby - ŠJ MŠ 181,80 21.03.2019 Dana Tomečková
IČO: 34 739 548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
26/2019 Rakvy pre potreby pohrebnej služby cca 860,00 18.03.2019 Matúš Petro
IČO: 43 539 645
178, 082 53 Záborské
Mgr. Dušan Horňák
25/2019 Gravírovanie pamätnej tabule 150,00 22.03.2019 Pavol Chalko - SENLINE
IČO: 34 739 572
Palárikova 303/28, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
24/1/2019 Nakladanie odpadu cca 300 20.03.2019 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
24/2019 Pracovné rukavice, nožnice na stromy 80,00 21.03.2019 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
23/2019 Fitnes prvky - rebrík, stepper, trainer 2046,00 21.03.2019 iCentrum nk s.r.o.
IČO: 48 180 777
Hlavná 188/72, 943 01 Štúrovo
Mgr. Dušan Horňák
22/2019 žiarovky 40W, žiarovky úsporné 66,02 11.03.2019 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
21/2019 Kontrola a servis plyn. kotla - kaštieľ 290,00 11.03.2019 Jozef Sláma
IČO: 22 739 017
334, 908 44 Petrova Ves
Mgr. Dušan Horňák
20/2019 Odkladanie snehu U Kubíčkov 77,40 11.03.2019 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča
IČO: 31 106 331
70, Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
19/2019 Kosačka traktorová 3690,00 07.03.2019 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
18/2019 Náhradné diely na krovinorez, cievka, lanko, olej, prechodky, filter cca 375,00 07.03.2019 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
17/2019 Náhradné diely na traktor cca 80,00 € 07.03.2019 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
16/2019 Toner, repas, oprava PC - knižnica cca 60,00 07.03.2019 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
15/2019 Zábradlie pred budovu obecného úradu, vrátane montáže 400,00 28.02.2019 Ján Bielčik
IČO: 32 723 547
297, 906 22 Poriadie
Mgr. Dušan Horňák
14/2019 Náhradné diely na traktor cca 40,00 18.02.2019 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
13/1/2019 Toner - ŠJ MŠ cca 60,00 11.02.2019 Václav Bureš - STORM
IČO: 35 295 775
Kolónia 588/64, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
12/1/2019 Dodávka truhiel pre rok 2019 (pohrebníctvo) . 11.02.2019 Matúš Petro
IČO: 43 539 645
178, 082 53 Záborské
Mgr. Dušan Horňák
13/2019 Licencia ESET 1 PC cca 60,00 11.02.2019 ESET, spol. s r.o.
IČO: 31 333 532
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
12/2019 Pamätná tabuľa p. Košinár 300,00 11.02.2019 KAMENÁRSTVO BOCÁN, s.r.o.
IČO: 50 227 157
Hviezdoslôavova 309/1, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
11/2019 Čistiace prostriedky - MŠ cca 90,00 05.02.2019 KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
IČO: 43 967 663
Bratislavská 31, 949 01 Nitra
Mgr. Dušan Horňák
10/2019 Tlačivá - MŠ 8,60 28.01.2019 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
IČO: 31 331 131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
9/2019 Odkladanie snehu cca 260,00 28.01.2019 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča
IČO: 31 106 331
70, Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
8/2019 GP - prípojka el. do ZŠ a 15 byt. - vecné bremeno 477,00 € 16.01.2019 Ing. Rastislav Holič - Geo Time
IČO: 45 608 903
Miloslava Bibzu 5043/8, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
7/2019 Kontrola hasiacich prístrojov a pož. hydrantov v obci cca 137,00 € 16.01.2019 PYROTEAM Group+, s.r.o.
IČO: 46 853 596
Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
6/2019 Demontáž vianočnej výzdoby 274,40 16.01.2019 Anton Šipold - ELASON
IČO: 30 743 231
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
5/2019 Kardan na traktor, tesniaci tmel, fridex 136,90 16.01.2019 Miroslav Kubica - KM
IČO: 32 716 222
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
4/2019 Odhŕňanie snehu nakladačom 14.01.2019 cca 250,00 14.01.2019 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča
IČO: 31 106 331
70, Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
3/2019 Prehŕňanie snehu v obci a na kopaniciach 972,00 07.01.2019 Roman Kadlečík
IČO: 36 962 708
32, 906 04 Častkov
Mgr. Dušan Horňák
2/2019 Odvoz snehu z obce cca 430,00 € 07.01.2019 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35 292 351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
1/2019 Pracovné rukavice 27 ks 61,60 € 04.01.2019 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
149/2018 Obrusy do KD - 120x120 - 10 ks; 120x200 - 15 ks; 120x280 - 45 ks cca 807,00 € 21.12.2018 Zdenek Kramár - ČIPERIA
IČO: 22 702 571
Hviezdoslavova 313/21, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
148/2018 Multifunkčné zariadenie - MFP - Ricoh MPC3502 1188,00 € 20.12.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
147/2018 Krčah - 25 ks 203,00 € 20.12.2018 RM Gastro - JAZ s. r. o.
IČO: 34 153 004
Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Mgr. Dušan Horňák
146/2018 Oprava plynových kotlov v HZ a OcÚ cca 600,00 € 05.12.2018 Jozef Slámka
IČO: .
Petrova Ves 334
Mgr. Dušan Horňák
145/2018 Učebné pomôcky - MŠ . 05.12.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
144/2018 Zdravotné topánky a OOP cca 300,00 € 05.12.2018 Štefan Vacula SLOVEX
IČO: 43 287 247
37, 905 01 Rovensko
Mgr. Dušan Horňák
143/2018 Kanc. potreby - xerox. papier 50 bal., obálky s okienkom 1000 ks, pákový zoraďovač 60 ks, rýchloviazač závesný 100 ks, rýchloviazač obyčajný 100 ks, rezačka kotúčová 1 ks cca 250,00 € 05.12.2018 PAPERA s.r.o.
IČO: 46 082 182
Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
142/2018 Zhotovenie kalendára DHZ Sobotište - 200 ks cca 700,00 05.12.2018 FORZA SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36 246 450
Hurbanova 725/61, 908 48 Kopčany
Mgr. Dušan Horňák
141/2018 Akumulátor - fábia . 05.12.2018 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
140/2018 Snehová radlica, ND cca 1000,00 € 03.12.2018 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
139/2018 . . 15.11.2018 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
138/2018 Revízia komínov - MŠ, OcÚ, KD cca 80,00 € 15.11.2018 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 44 267 134
Stráže, Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
Mgr. Dušan Horňák
137/2018 Dovoz posypového materiálu 3t . 15.11.2018 ULART s.r.o.
IČO: 45 467 170
124, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
136/2018 Čistiace prostriedky, kanc. potreby, hygienické potreby - MŠ cca 50,00 € 15.11.2018 Dana Tomečková
IČO: 34 739 548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
135/2018 Toner - matrika, OcÚ 115,00 € 15.11.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
134/2018 Zošívačka eko - 2ks 24,00 € 15.11.2018 Sponka s.r.o.
IČO: 51 132 907
Štefánikova 817, 020 01 Púchov
Mgr. Dušan Horňák
133/2018 Zhotovenie fotografií habánskej fajansy zo Sobotišťa spolu s uvedením ich rozmerov v digitálnej forme - pre projekt "Habáni" 97,94 € 15.11.2018 SNM v Martine - Etnografické múzeum
IČO: 00164721
Malá hora 2, P.O.Box 155, Martin
Mgr. Dušan Horňák
132/2018 Zhotovenie fotografií habánskej fajansy zo Sobotišťa spolu s uvedením ich rozmerov v digitálnej forme - pre projekt "Habáni" . 15.11.2018 Etnografický ústav, Moravské zemské muzeum
IČO: .
Zelný trh 6, Brno - ČR
Mgr. Dušan Horňák
131/2018 Zhotovenie fotografií habánskej fajansy zo Sobotišťa spolu s uvedením ich rozmerov v digitálnej forme - pre projekt "Habáni" 168,00 € 15.11.2018 Múzeum mesta Bratislavy
IČO: 00 179 744
Radničná 1, 815 18 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Mgr. Dušan Horňák
130/2018 Zhotovenie fotografií habánskej fajansy zo Sobotišťa spolu s uvedením ich rozmerov v digitálnej forme - pre projekt "Habáni" . 15.11.2018 Západoslovenské múzeum v Trnave
IČO: 36 087 017
Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava
Mgr. Dušan Horňák
129/2018 Pneumatiky na Z-PROXIMA - zadné cca 900,00 € 15.11.2018 Jozef Kopecký - PNEUSERVIS
IČO: 11 738 863
Štefánikova 715/5, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
128/2018 Uloženie odpadu na skládku TKO cca 180,00 € 12.11.2018 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
127/2018 Oprava Š-fábia SE 190CI cca 140,00 € 06.11.2018 Ján Obšajt
IČO: 44 706 138
16, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
126/2018 Oprava chodník - 5bm cca 300,00 € 06.11.2018 Mgr. Matej Zahumenský
IČO: 41 401 093
Čáčov, Škodáčkova 5334/2, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
125/2018 Oblátky - 50 ks 114,00 € 06.11.2018 Creative Business štúdio
IČO: .
Kynceľová, č 54, Banská Bystrica
Mgr. Dušan Horňák
124/1/2018 Učebné pomôcky - MŠ cca 651,00 € 10.10.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o.
IČO: 31 360 513
Ružinovská 1/a, 821 02 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
124/2018 Rekonštrukcia MK a chodníka - HK (400 m2) 9000,00 € 10.10.2018 Mgr. Matej Zahumenský
IČO: 41 401 093
Čáčov, Škodáčkova 5334/2, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
123/2018 Rastrové údaje z máp Ni 373, ZS XV dg, č . listu 15 (intravilán obce Sobotište) - pre projekt "Habáni" cca 20,00 € 05.11.2018 Geodetický a kartografický ústav Bratislava
IČO: 17 316 219
Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mgr. Dušan Horňák
122/2018 MŠ - školské potreby 954,10 10.10.2018 Mgr. Katarína Bočková - KIBO SPORT
IČO: 43 313 698
410, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
Mgr. Dušan Horňák
121/2018 Úprava chodníka v ZŠ 500,00 € 10.10.2018 Peter Roško
IČO: 37 845 110
284, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
120/2018 Pracovný odev, obuv cca 540,00 € 10.10.2018 Anna Musilová - Krajčírstvo BONA
IČO: 30 766 273
362, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
119/2018 Uloženie odpadu na skládku TKO cca 490,00 € 10.10.2018 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
118/2018 Matričné tlačivá 38,00 € 20.10.2018 Tlačiareň MV SR Bratislava
IČO: 00735671
Sklabinská 1, Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
117/2018 Toner MP2000 50,00 € 10.10.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
116/2018 . . . .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
115/2018 . . . .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
114/1/2018 Reklamné perá 132,49 € 10.10.2018 National Pen
IČO: .
Bragtislava
Mgr. Dušan Horňák
114/2018 Lexan - MŠ - vchod . 10.10.2018 LEXMONT s.r.o.
IČO: 50 502 697
684, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
113/2018 Spojkový valec + príslušenstvo, traktor cca 1000,00 € 10.10.2018 Miroslav Kubica - KM
IČO: 32 716 222
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
112/2018 Program WinIbeu 246,41 € 10.10.2018 IVeS
IČO: .
Čs. armády 20, Košice
Mgr. Dušan Horňák
111/2018 Čistenie obrusov v KD 117,00 10.10.2018 Flowery plus, s. r. o.
IČO: 50 780 743
Robotnícka 110/14, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
110/2018 Vypracovanie znaleckého posudku - škola Javorec . 10.10.2018 Ing. Ján Piskla BRANCH
IČO: 11 734 779
Priemyselná 278, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
108/2018 Oprava kopírky 292,80 17.09.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
107/2018 Doména Sobotište 79,20 17.09.2018 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o.
IČO: 36 485 161
Košická 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mgr. Dušan Horňák
106/2018 Plastové vrecia na odpad . 17.09.2018 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
105/2018 Oprava rozhlasu a verejného osvetlenia v Javorci cca 700,00 € 17.08.2018 Anton Šipold - ELASON
IČO: 30 743 231
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
104/2018 Revízia tlakových nádrží - OcÚ, MŠ . 17.08.2018 Fedor Búran - FEDAB
IČO: 17 771 196
Štúrova 124/15, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
103/2018 Softvér - jedáleň . 17.08.2018 Abiset s.r.o.
IČO: 36 289 141
Bernolákova 1A, 901 01 Malacky
Mgr. Dušan Horňák
102/2018 Ochranné rukavice - 2 bal. . 17.08.2018 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
101/2018 Projektová dokumentácia - chodník od RD 23 po RD 39 cca 1000,00 € 17.08.2018 Ing. Patrik Meliš
IČO: 43 724 213
Cisárka 3909/4, 920 01 Hlohovec
Mgr. Dušan Horňák
100/2018 Náhradné diely na traktor . 17.08.2018 Miroslav Kubica - KM
IČO: 32 716 222
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
99/2018 Uloženie odpadu na skládku TKO cca 450,00 € 17.08.2018 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
98/2018 Akumulátor 46 Ah 54,48 € 17.08.2018 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
97/2018 Stavebné práce - Splašková kanalizácia Sobotište I. etapa 162131,10 € 17.08.2018 Jaroslav Saibel
IČO: 43 180 159
Tehelná 426/14, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
96/2018 Lanko na kosenie, nôž do kosačky, kombinačky, kliešte, elektródy, vrtáky . 14.08.2018 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
95/2018 Fotobunka - hasičská zbrojnica cca 200,00 € 13.08.2018 PEMAT Slovakia, s.r.o.
IČO: 35 922 222
Sedmikrásková 2353/30, 955 01 Topoľčany
Mgr. Dušan Horňák
94/2018 Toner - matrika . 10.08.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
93/2018 Zariadenie do kuchyne ŠJ MŠ - poháre cca 130,00 10.08.2018 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o.
IČO: 36 275 824
Hviezdoslavova 1444/59, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
92/2018 Toner - ŠJ MŠ . 10.08.2018 Václav Bureš - STORM
IČO: 35 295 775
Kolónia 588/64, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
91/2018 Toner - matrika 43,00 17.08.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
90/2018 Súčiastky na traktor Z67 . 10.08.2018 Miroslav Kubica - KM
IČO: 32 716 222
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
89/2018 Inzercia - kult. akcie 120,00 10.08.2018 MY - regionálne noviny
IČO: 00 000000
Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
88/2018 Montáž elektroniky - hasičská zbrojnica 570,00 10.08.2018 PEMAT Slovakia, s.r.o.
IČO: 35 922 222
Hlohovská 415, Topoľčany
Mgr. Dušan Horňák
88/2018 Montáž elektroniky - hasičská zbrojnica 570,00 10.08.2018 PEMAT Slovakia, s.r.o.
IČO: 35 922 222
Hlohovská 415, Topoľčany
Mgr. Dušan Horňák
87/2018 Stavebné práce - rekonštrukcia interiéru v budove č. 130, výmena strešnej krytiny, oprava dlažby v dome smútku 7387,00 09.07.2018 Miroslav Mravec
IČO: 44 516 347
657, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
86/2018 Oprava PROXIMA - štartovanie . 09.07.2018 MANNET spol. s r.o.
IČO: 36 227 552
Družstevná 616/13, 922 42 Madunice
Mgr. Dušan Horňák
85/2018 Pre DHZO - zásahový oblek - 5ks, menovka na PS II - 1ks, služobná dámska sukňa 1ks, služobné dámske sako - 1 ks cca 1450,00 09.07.2018 Perspekta, spol. s.r.o.
IČO: 00 000000
Galaudanerová 16, Brno
Mgr. Dušan Horňák
84/2018 Odpadové vrecia - 150 ks 21,00 09.07.2018 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
83/2018 Štartér, koncovka 32A, žiarovka úsporná 10 ks . 26.06.2018 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
82/2018 kábel, zásuvka 2x, vidlica 2x . 26.06.2018 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
81/2018 Nakladanie haluzoviny mech. rukou . 26.06.2018 Pavel Rybnikár - DEMONT - KOVO nákup a predaj
IČO: 33 815 101
212, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
81/2018 Revízia komínov - MŠ, OcÚ, KD . 26.06.2018 Tomáš Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 44 267 134
Stráže, Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
Mgr. Dušan Horňák
80/2018 Oprava elektrickej brány - hasičská zbrojnica . 26.06.2018 PEMAT Slovakia, s.r.o.
IČO: 35 922 222
Sedmikrásková 2353/30, 955 01 Topoľčany
Mgr. Dušan Horňák
79/2018 Úprava miestnej komunikácie - Javorec cca 300,00 26.06.2018 Martin Krček - MANTAP
IČO: 35 292 351
Sobotište 180, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
78/2018 Poháre ekonóm so štítkom 3 ks cca 27 26.06.2018 SABE
IČO: 00 000000
Uhrinská 3. Braha 6
Mgr. Dušan Horňák
77/2018 Čistiace potreby - Rena 2x 10kg, Tip WC - 2x 10kg, DINO 1x 10kg cca 70,00 26.06.2018 Anex Malženice
IČO: 00 000000
Malženice 233
Mgr. Dušan Horňák
76/2018 Ročný prístup do portálu mzdové centum 199,00 26.06.2018 Poradca podnikateľa
IČO: 00 0000000
Žilina
Mgr. Dušan Horňák
75/2018 Mulčovač BCR 140 2150,00 26.06.2018 Dominik Čermák
IČO: 000000
Jankov 184 - ČR
Mgr. Dušan Horňák
74/2018 Rozvoz asf. drte k osade U Kadlečíkov, U Kubíčkov . 26.06.2018 Branislav Šťastný
IČO: 34 737 529
Štefana Pilárika 2663/26, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
73/2018 Toner HP 2000 . 26.06.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
72/2018 Čistiace potreby do MŠ, kanc. potreby do MŠ . 26.06.2018 Dana Tomečková
IČO: 34 739 548
96, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
71/2018 Materiál na údržbu traktora (olej, naftový filter veľký, naftový filter prechodný, vzduchový filter, gumičky do savíc, filtr. vložka, izolačná páska...), solvina . 26.06.2018 Miroslav Kubica - KM
IČO: 32 716 222
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
70/2018 Poradca - mzd. centrum 198,72 25.06.2018 Poradca podnikateľa
IČO: 00 00000
Žilina
Mgr. Dušan Horňák
69/2018 Oprava tlačiarne HP MF Ricon MP 301 cca 280,00 25.06.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
68/2018 Lanko do krovinorezu 3,0/263 m 51,20 25.06.2018 Peter Savara - ELPOS
IČO: 33 039 551
Štefánikova 1470/50C, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
67/2018 Projekt ZSE pre MŠ cca 317,00 25.06.2018 DEMA Senica, a.s.
IČO: 36 244 490
Dlhá 248/43, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
66/2018 DHZO Sobotište - PSS 3000 /2ks, pľúcna automat. PSS PI, krátka /2ks, maska FPS 7000 M2 PC CR P 2/ks, oceľová fľaša /2ks 2454,00 25.06.2018 Dräger Slovensko, s.r.o.
IČO: 31 439 446
Radlinského 40a, 921 01 Piešťany
Mgr. Dušan Horňák
65/2018 Pracovné pršiplášte - 10 ks - DHZO Sobotište cca 260,00 25.06.2018 Pracovné odevy ZIKO s. r. o.
IČO: 46 566 970
Juraja Tranovského 1279/1, Poprad
Mgr. Dušan Horňák
64/2018 Termovízia, thermal reveal - DHZO Sobotište 699,00 25.06.2018 Ing. Ladislav Deák - ANTONIO
IČO: 43 528 341
42, 991 10 Sečianky
Mgr. Dušan Horňák
63/2018 Zdvihák 3T, štartovací vozík class 350, čerpadlo pre naftu - DHZO Sobotište 354,00 25.06.2018 Peter Hideghéty
IČO: 46 285 911
58, 903 01 Tureň
Mgr. Dušan Horňák
62/2018 Chvostová páka profesiál BOSCH, sada náradie cca 190,00 28.06.2018 Peter Savara - ELPOS
IČO: 33 039 551
Štefánikova 1470/50C, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
61/2018 Svietidlá na cintorín, vypínač, splachovač 425,16 08.06.2018 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
60/2018 storno . 08.06.2018 ---
IČO: 000000
---
Mgr. Dušan Horňák
59/2018 Vypracovanie PD - elektro SA Sobotište NNK 950,00 08.06.2018 Ing. Tibor Ravas - Projektant elektro
IČO: 14 088 894
Jána Náhlika 2612/13, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
58/2018 Dosky a hranole na detské ihrisko cca 100,00 08.06.2018 Drahomír Kaňa
IČO: 11 874 783
280, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
57/2018 Verejná správy SR - ročný prístup 117,00 08.06.2018 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31 592 503
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
56/2018 Rozbor vody v MŠ a OcÚ . 08.06.2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici
IČO: 00 611 034
Senica, Kolónia 557
Mgr. Dušan Horňák
55/2018 Oprava svietidiel v KD cca 140,00 08.06.2018 Ľubomír Slezák
IČO: 30 976 936
252, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
54/2018 Licencia pre ESET pre 8 PC 249,00 08.06.2018 ESET, spol. s r.o.
IČO: 31 333 532
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
53/2018 STN - 755115 14,10 07.06.2018 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
IČO: 30 810 710
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefanovičova 3
Mgr. Dušan Horňák
52/2018 Obecný informačno-navigačný systém 881,82 bez DPH 07.06.2018 ARD, spol. s r.o.
IČO: 36 369 373
P. Mudroňa 5, 010 01 Žilina
Mgr. Dušan Horňák
51/2018 Školenie - kataster nehnuteľností 70,00 06.06.2018 Business & Management Consulting, s. r. o.
IČO: 50 762 745
Slowackého 5494/5A, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Mgr. Dušan Horňák
50/I/2018 Vozík, stôl - nerez (ŠJ MŠ) cca 500,00 21.05.2018 Gastrogalaxi
IČO: 000000000
Koplivnicka, Prešov
Mgr. Dušan Horňák
50/2018 Kontrola detských ihrísk cca 190,00 21.05.2018 E K O T E C spol. s r.o.
IČO: 00 687 022
Lamačská cesta 20, 841 03 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
49/2018 Rukavice gumenné 24ks, melta 2ks cca 60,00 21.05.2018 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
48/2018 Toner repas 3x . 21.05.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
47/2018 GDPR - ochrana osobných údajov, výkon zodpovednej osoby podľa ponuky CP-2018-03.C13028/1 58,80/mesiac 21.05.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o.
IČO: 50 528 041
Garbiarska 5, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
Mgr. Dušan Horňák
46/2018 Worshop - hraná matematika 40,00 16.05.2018 Ženy, o.z.
IČO: .
Lietavská Lúčka
Mgr. Dušan Horňák
45/2018 Reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie zachovaných historických drevených konštrukcií medzipodlažia objektu NKP vodného tzv. habánskeho mlyna 2400,00 18.05.2018 Revaro s. r. o.
IČO: 50 047 752
Turistická 100/1, 851 10 Bratislava - mestská časť Čunovo
Mgr. Dušan Horňák
44/2018 Panvica - 2ks, taniere hlboké - 20ks, krájač na chlieb - 1ks 170,00 16.05.2018 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o.
IČO: 36 275 824
Hviezdoslavova 1444/59, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
43/2018 Výrub lipy na cintoríne (bezprostredné ohrozenie) 200,00 16.05.2018 Michal Sroka
IČO: 47 758 422
Podpoľanou 395/22, 976 56 Pohronská Polhora
Mgr. Dušan Horňák
42/2018 Elektrický mixér - ŠJ MŠ 60,00 03.05.2018 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
41/2018 Krájač - ŠJ MŠ 30,00 03.05.2018 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o.
IČO: 36 275 824
Hviezdoslavova 1444/59, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
40/2018 Kosenie vodozádržných pásov a verejnej zelene . 25.04.2018 Záhradný servis Senica, s.r.o.
IČO: 36 278 432
Nám. oslobodenia 16/1, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
39/2018 Program WinCity 115,20 25.04.2018 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Mgr. Dušan Horňák
38/2018 Školenie BOZP - vedúca školskej jedálne 30,00 25.04.2018 S.I.P.
IČO: .
Piešťany
Mgr. Dušan Horňák
37/2018 Program WinCity . 25.04.2018 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Mgr. Dušan Horňák
36/2018 Orezanie stromov cintorín, panská záhrada cca 2000,00 24.04.2018 Michal Sroka
IČO: 47 758 422
Podpoľanou 395/22, 976 56 Pohronská Polhora
Mgr. Dušan Horňák
35/2018 MŠ - Oprava multifukčného zariadenia . 18.04.2018 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
34/2018 Rozšírenie obecného rozhlasu o 1 reproduktor cca 400,00 18.04.2018 Anton Šipold - ELASON
IČO: 30 743 231
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
33/2018 Oprava zvodov na dome smútku cca 400,00 17.04.2018 Ľubomír Martiš
IČO: 17 540 011
104, 905 01 Rovensko
Mgr. Dušan Horňák
32/2018 Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb 100,00 13.04.2018 Ing. Jozef Vida
IČO: 30 385 741
Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica
Mgr. Dušan Horňák
31/2018 Žiarovky 60W 40 ks, kliešte elektr., lampa na cintorín 6 ks cca 70,00 28.02.2018 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
30/2018 Toner repas 4x 67,00 28.02.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
29/2018 Manžeta, olej, regul. tlaku 80,50 28.02.2018 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
28/2018 Záloha dát, oprava win. pam. modul RAM 90,00 28.02.2018 Václav Bureš - STORM
IČO: 35 295 775
Kolónia 588/64, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
27/2018 Oprava kompresoru, hydrauliky 400,00 28.02.2018 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča
IČO: 31 106 331
70, Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
26-I/2018 Inzerát (oznam o predaji pozemku) . 28.02.2018 Záhorák, s. r. o.
IČO: 47 704 217
Námestie oslobodenia 2560/18A, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
26/2018 Vrecia - 120 l - 20 ks 70,00 28.02.2018 Stanislav Fajnor HOSPODÁRSKE POTREBY
IČO: 41 402 731
J.Mudrocha 1352/24, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
25-I/2018 Licencia pre ESET na 2 PC - MŠ cca 70,00 28.02.2018 ESET, spol. s r.o.
IČO: 31 333 532
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
25/2018 Oprava PC, toner, usb kľúč - MŠ 68,50 28.02.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
24/2018 Realizácia verejného obstarávania pre projekt Po stopách habánov, kód projektu 304021D188 spolufinancovaného z programu Interreg V-A SR-ČR 1998,00 € 13.03.2018 FI - Stamont Plus spol. s r.o.
IČO: 34 133 372
S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
23/2018 Oprava traktora cca 500,00 € 28.02.2018 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča
IČO: 31 106 331
70, Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
22/2018 Oprava strechy na dome smútku 2303,00€ 28.02.2018 IZOLSPOL, s.r.o.
IČO: 46 524 584
29. augusta 1336/5, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
21/2018 Konferenčná stolička - 15 ks 288,57 € 28.02.2018 František Majtán - EURONICS TPD
IČO: 11 790 547
Farského 26, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Mgr. Dušan Horňák
20/2018 Kanc. kreslo 150,50 € 28.02.2018 SCONTO SK, s.r.o.
IČO: 35 898 151
Jakabova 42/3618, 821 04 Bratislava - Ružinov
Mgr. Dušan Horňák
19/2018 Toner - MŠ (3ks) 64,00 € 21.02.2018 Václav Bureš - STORM
IČO: 35 295 775
Kolónia 588/64, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
18/2018 Učebné pomôcky 55,00 21.02.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
17/2018 Občerstvenie - 80 ks chlebíčkov, 80 ks jednohubiek na úvodné prezentačné podujatie (25.2.2018) projektu Po stopách habánov, s kódom 304021D188 spolufinancovaného z programu Interreg V-A SR-ČR 34,00 € 21.02.2018 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
16/2018 Lanko, olej do benzínu, cievka, prstenec, filtre, sviečky, okuliare, popruhy, lišta, reťaz, pilník . 21.02.2018 ELPOS, s. r. o.
IČO: 44 414 871
Štefánikova 1470/50, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
15/2018 Odchyt túlavého psa 120,00 € 21.02.2018 Cerberus, n.o.
IČO: 37 986 678
Železničná 1542, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
14/2018 Farebná tlač plagátov formát A1 na podujatie prezentácia projektu Po stopách habánov, s kódom 304021D188, spolufinancovaného z programu Interreg V-A SR-ČR 20,00 € 21.02.2018 G & H, s.r.o.
IČO: 36 274 381
nám. Oslobodenia 4/18, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
13/2018 Uverejnenie Pozvánky na prezentáciu podujatia dňa 25.2.2018 a 2 minútový spot z prezentácie projektu Po stopách habánov, s kódom 304021D188 spolufinancovaného z programu Interreg V-A SR-ČR 160,00 € 15.02.2018 TV SEN, s.r.o.
IČO: 36 225 843
Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
12/2018 Triedna kniha pre MŠ (3ks), evidencia dochádzky (3ks), osvedčenie o vzdelaní (20ks) . 10.01.2018 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /sk
IČO: 31 331 131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
11/2018 Toner - 4ks cca 66,00 € 10.01.2018 HEICO spol. s r.o.
IČO: 18 046 908
Hollého 1315, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
10/2018 Dopravné zrkadlo 1000x800 mm cca 524,00 € 10.01.2018 EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o.
IČO: 44 618 981
Bôrik 7/A, 811 02 Bratislava
Mgr. Dušan Horňák
10/2018 Svetlomet na T-068 AC (2ks) cca 60,00 € 10.01.2018 ZET – Agro, s.r.o.
IČO: 50 563 076
201, 906 14 Bukovec
Mgr. Dušan Horňák
9/2018 Náhradné diely na splachovače WC . 10.01.2018 Bytservis - UM, spol. s r.o.
IČO: 34 101 918
Robotnícka 56, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
8/2018 Oprava traktora ZETOR - el. inšt. . 10.01.2018 Roľnícke družstvo Samuela Jurkoviča
IČO: 31 106 331
70, Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
7/2018 Demontáž vianočnej výzdoby cca 220,00 € 10.01.2018 ELASON s.r.o.
IČO: 47 999 870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Mgr. Dušan Horňák
6/2018 Hodiny na verejné osvetlenie, žiarovky cca 40,00 € 10.01.2018 VKS ELTO s.r.o.
IČO: 44 020 465
Železničná 1529, 905 01 Senica
Mgr. Dušan Horňák
5/2018 Truhly - na rok 2018 (podľa potreby) . 10.01.2018 Matúš Petro
IČO: 43 539 645
178, 082 53 Záborské
Mgr. Dušan Horňák
4/2018 Tylové prikrývadla a výstelky na rok 2018 . 10.01.2018 .
IČO: .
.
Mgr. Dušan Horňák
3/2018 Savice na fekál - 4 ks cca 400,00 € 10.01.2018 LUMA Viničné s. r. o.
IČO: 47 915 137
Hlavná 169/277, 900 23 Viničné
Mgr. Dušan Horňák
2/2018 Aktualizácia a spravovanie web stránky obce Sobotište na rok 2018 120,00 € 02.01.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák
1/2018 Vyhotovenie web stránky obce Sobotište 740,00 € 02.01.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Mgr. Dušan Horňák

Archív

archiv.sobotiste.sk/pristup-k-informaciam.aspx