Územný plán obce

Územný plán obce – čistopis

 Územný plán obce Sobotište čistopis

Územný plán – čistopis formát jpg .
Územný plán – čistopis formát pdf.

 

Zmeny a doplnky č. 1/2008 územného plánu obce.

Zmeny a doplnky č. 1-2008 uzemného plánu obce Sobotište

Zmeny a doplnky č. 1/2008 územného plánu obce formát jpg. 
Zmeny a doplnky č. 1/2008 územného plánu obce formát pdf.

 

Zmeny a doplnky č. 1/2013 Územného plánu obce Sobotište

Územný plán obce – návrh- textová časť
Územný plán obce – čistopis výkres širších vzťahov
Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1/2013 výkres širších vzťahov
Územný plán obce – čistopis komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1/2013 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Územný plán obce – čistopis komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1/2013 komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia
Územný plán obce – čistopis ochrana prírody a tvorby krajiny a prvkov ÚSES
Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1/2013 ochrana prírody a tvorby krajiny a prvkov ÚSES
Územný plán obce – čistopis návrh riešenia verejného dopravného vybavenia
Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1/2013 návrh riešenia verejného dopravného vybavenia
Územný plán obce – čistopis návrh verejného technického vybavenia
Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1/2013 návrh verejného technického vybavenia
Územný plán obce – čistopis perspektívne použitie poľnohospodárského pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1/2013 perspektívne použitie poľnohospodárského pôdneho fondu na nepoľnohospodárske účely
Územný plán obce – čistopis schéma verejnoprospešných stavieb
Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1/2013 čistopis schéma verejnoprospešných stavieb
Územný plán obce – čistopis výkres regulácie
Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1/2013 výkres regulácie