MAS Kopaničiarsky región

Občianske združenie „Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina“ vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 5. 10. 2007 v Myjave. Účelom vzniku bola možnosť financovania rozvoja vidieka pomocou prístupu Leader – osi 4 v rámci Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky.  Cieľom je nájsť v regióne nové možnosti a príležitosti, podporiť a zabezpečiť ich využitie a zvýšiť sociálno-ekonomickú úroveň života na vidieku. Ďalšími cieľmi je účasť občanov na rozhodovaní, rozvoj občianskeho života, ochrana životného prostredia, duchovných a kultúrnych aktivít, podpora podnikania a služieb, rozvoj infraštruktúry, cezhraničná spolupráca a ďalšie.

Obec Sobotište sa stala členom miestnej akčnej skupiny v decembri 2014.

Viac informácií na: www.kopaniciarskyregion.sk

 


KURZ OBECNÉHO KOORDINÁTORA

 


GRANTOVÝ PROGRAM „PODPORUJEME AKČNÝCH!“

Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina (KR-MAS) vyhlasuje v dňoch od 10.12.2015 do 29.2.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci III. ročníka Grantového programu „Podporujeme akčných!“

Cieľom grantového programu je podporiť projekty realizované na území KR-MAS, ktoré pomôžu plnohodnotne naplniť voľnočasové aktivity detí a mládeže a tiež podporiť činnosť dôchodcov.
 
Oblasť podpory: 

A.    Organizovanie voľnočasových aktivít podporujúcich zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže

B.     Organizovanie aktivít na podporu činnosti ľudí v dôchodkovom veku   

Oprávnení žiadatelia: 

• organizácia so sídlom alebo pracoviskom na území  KR – MAS (mimovládna organizácia, podnikateľský subjekt, cirkev, škola…), 
• neformálna skupina občanov (za neformálnu skupinu občanov sa považuje skupina aspoň troch osôb, ktoré konajú v spoločnom záujme), 
• partnerstvo zložené z vyššie uvedených subjektov. 
Viac informácií: