Kategória: História obce

História obce

Obec Sobotište sa hodnoverne písomne prvýkrát spomína v roku 1251 v listine Bela IV.  ako „terra Zobodicha“. Obec patrila do hradného panstva hradu Bana, od roku 1297 do brančského hradného panstva. Názov obce dokladá, že vznikla… viac »

Sobotištský zemepánsky rod

      Medzi pánskych vlastníkov pôdy a majetkov v Sobotišti popri Nyáryovcoch patril i rod Amadeovcov. Jeden z jeho členov Ladislav, František, Erafín Amade používal predikát de Varkony – z Vrakune. Vrakuňa je dnes už súčasťou Bratislavy. Patrili mu majetky v… viac »

Z histórie povodní

     Cez našu obec preteká riečka Teplica. Taký je jej dnešný úradný názov. Na katastrálnej mape obce nájdeme názov Malina a nejeden občan tento vodný tok pozná pod názvom Vrbovčianka. Pramení v Českej republike v chotári obce Kuželov pod horským sedlom… viac »

Karol Bohuslav Šulek

     V roku 1884 chorvátsky časopis Vienac /veniec/ vydávaný v Záhrebe napísal: “História chorvátskej literatúry zapíše Šuleka medzi prvých a najzaslúžilejších svojich spisovateľov. Už za prvé roky, ktoré v Chorvátsku prežil, stal sa on, rodený Slovák príkladom, ba lepšie… viac »

Urbanistický vývoj sídla

     Obec sa vyvinula na brehoch potoka Malina, ktorý spolu s komunikáciami lemujúcimi brehy potoka tvorí os najstaršej časti obce. Obec sa z pôvodnej jednoduchej radovej zástavby rozširovala smerom na sever. V 17. stor vznikol na južnom konci… viac »

Habáni

     Od polovice 16. storočia sa na Západnom Slovensku usádzajú novokrstenci – Habáni, náboženskí exulanti z Moravy, kam prišli prevažne z územia Rakúska a Nemecka. Exil novokrsteneckých spoločenstiev s územia Moravy súvisí s vydaním reštrikčných zákonov v roku 1545, ktoré ich prinútili… viac »

Malé ponorenie sa do minulosti

1547 – v obci  sa usadili  prví  habánski  osadníci  so súhlasom  zemepána Františka Nyáryho 1611 – záznam o škole v obci. Ide o školu pri fare, ktorá musela existovať už skôr v zmysle záverov  trnavskej  synody z  r. 1560, kde bolo rozhodnuté, že pri každej fare má byť i škola…. viac »