Kategória: História obce

História obce

Obec Sobotište sa hodnoverne písomne prvýkrát spomína v roku 1251 v listine Bela IV.  ako „terra Zobodicha“. Obec patrila do hradného panstva hradu Bana, od roku 1297 do brančského hradného panstva. Názov obce dokladá, že vznikla…

Sobotištský zemepánsky rod

      Medzi pánskych vlastníkov pôdy a majetkov v Sobotišti popri Nyáryovcoch patril i rod Amadeovcov. Jeden z jeho členov Ladislav, František, Erafín Amade používal predikát de Varkony (Vrakúň). Patrili mu majetky v Hornom Bare, vo…

Z histórie povodní

     Cez našu obec preteká riečka Teplica. Taký je jej dnešný úradný názov. Na katastrálnej mape obce nájdeme názov Malina a nejeden občan tento vodný tok pozná pod názvom Vrbovčianka. Pramení v Českej republike v chotári obce Kuželov pod horským sedlom…

Karol Bohuslav Šulek

     V roku 1884 chorvátsky časopis Vienac /veniec/ vydávaný v Záhrebe napísal: “História chorvátskej literatúry zapíše Šuleka medzi prvých a najzaslúžilejších svojich spisovateľov. Už za prvé roky, ktoré v Chorvátsku prežil, stal sa on, rodený Slovák príkladom, ba lepšie…

Urbanistický vývoj sídla

     Obec sa vyvinula na brehoch potoka Malina, ktorý spolu s komunikáciami lemujúcimi brehy potoka tvorí os najstaršej časti obce. Obec sa z pôvodnej jednoduchej radovej zástavby rozširovala smerom na sever. V 17. stor vznikol na južnom konci…

Habáni

     Od polovice 16. storočia sa na Západnom Slovensku usádzajú novokrstenci – Habáni, náboženskí exulanti z Moravy, kam prišli prevažne z územia Rakúska a Nemecka. Exil novokrsteneckých spoločenstiev s územia Moravy súvisí s vydaním reštrikčných zákonov v roku 1545, ktoré ich prinútili…

Malé ponorenie sa do minulosti

1547 – v obci  sa usadili  prví  habánski  osadníci  so súhlasom  zemepána Františka Nyáryho 1611 – záznam o škole v obci. Ide o školu pri fare, ktorá musela existovať už skôr v zmysle záverov  trnavskej  synody z  r. 1560, kde bolo rozhodnuté, že pri každej fare má byť i škola.…