Sobotištský zemepánsky rod

      Medzi pánskych vlastníkov pôdy a majetkov v Sobotišti popri Nyáryovcoch patril i rod Amadeovcov. Jeden z jeho členov Ladislav, František, Erafín Amade používal predikát de Varkony (Vrakúň). Patrili mu majetky v Hornom Bare, vo Svätom Juri, Iži, Dubníku, Železovciach a v Sobotišti.  Bol cisárskym komorníkom a radcom Uhorskej hospodárskej komory. Slúžil v cisárskej armáde od r. 1725 a dosiahol hodnosť generála. Po roku 1734 sa trvalo usadil na svojom majetku v Hornom Bare. Sobotište zriedkakedy navštevoval, pretože mu to funkcie aj spôsob života neumožňovali. Patril medzi vzdelaných šľachticov, čoho dôkazom bola rozsiahla knižnica a používanie knižného znaku „ex libris“. Na tomto znaku je rodový erb s nápisom „Najjasnejší a veľkomožný pán, pán Ladislav, Fantišek Serafín slobodný barón Amade z Vrakune. Majiteľ panstiev v Bare, Svätom Juri, Dubníku, Želiezovciach, spolumajiteľ Braneckého panstva atď. Obsahovo významná knižnica, ktorú zanechal v kaštieli v Hornom Bare po skončení I. svetovej vojny bola zničená. Knihy rozobrali občania, ktorí panské kaštiele v takýchto prevratových obdobiach rabovali.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...