História obce

Obec Sobotište sa hodnoverne písomne prvýkrát spomína v roku 1251 v listine Bela IV.  ako „terra Zobodicha“. Obec patrila do hradného panstva hradu Bana, od roku 1297 do brančského hradného panstva. Názov obce dokladá, že vznikla snáď už v 12. storočí ako trhová osada na obchodnej ceste spájajúcej územie Moravy s Podunajskom. Patrí k veľmi starým obciam Myjavskej pahorkatiny.

     Od druhej polovice 13. stor. sa hospodársky vývoj osady Sobotište spomalil, v dôsledku premiestnenia trhov do blízkej Senice, ktorá sa už v roku 1273 spomína ako mestečko (oppidum). Sobotište tak nadobudlo charakter mestečka až v druhej polovici 16. storočia. Patrilo však k najľudnatejším obciam Brančského panstva a zachovalo si rozsiahly chotár, v ktorom od 17. storočia prebiehalo intenzívne kopaničiarske osídlenie.

     Z demografického vývoja Sobotišťa je známe, že roku 1576 tvorilo v ňom daňový základ 19 port a roku 1617  bývalo v Sobotišti popri bližšie neznámom počte želiarov a podželiarov, 40 sedliackych a 12 slobodníckych rodín. Podľa daňového súpisu Nitrianskej stolice z roku 1753 malo Sobotište v tomto roku spolu 393 rodín, z ktorých 252 bývalo v mestečku a 141 malo domy postavené až na kopaniciach. Z 252 rodín bývajúcich v mestečku bolo 36 rodín sedliakov, 9 želiarov, 25 podželiarov, 10 slobodníkov a inskripcionalistov, 13 árendátorov, 19 mlynárov, 32 Židov a 28 rodín anabatistov. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva bolo roku 1787 v mestečku a na kopaniciach spolu 405 domov, v ktorých bývalo 662 rodín a žilo spolu 3231 obyvateľov.

     Po roku 1526 prešiel majetok  Brančského hradného panstva, teda i obec Sobotište do rúk uhorskej grófskej rodiny Nyáryovcov, ktorí v obci 1630 nechali postaviť opevnený kaštieľ s parkom a rybníkom. V roku 1613 kráľ Matej I. povolil v obci usporadúvať výročné jarmoky, čo spolu s týždennými trhmi podporovalo rozvoj obce.

     V priebehu 18. storočia vznikla manufaktúra na spracovanie koží a v roku 1770 vznikla manufaktúra na spracovanie súkna založená Nyáryovcami.

     Obyvateľstvo sa v prevažnej miere živilo poľnohospodárstvom, rozšírené bolo aj pestovanie viniča. Domáci remeselníci popri bežnej remeselnej produkcii vyrábali drevený riad a do konca 19. storočia vrecia.

     V roku 1831 mal obec 4854 obyvateľov. V tom čase tu bolo niekoľko mlynov, menších pivovarov a viac ako 30 krčiem. Vybudovaním železnice sa obec dostala mimo obchodnej trasy, čo prispelo k jej hospodárskej stagnácii a poklesu počtu obyvateľstva.

     V roku  1845  založil   v Sobotišti  učiteľ  Samuel  Jurkovič  Gazdovský spolok a spolu s mladými štúrovcami – študentmi  Bratislavského ev.  lýcea  tu  založili  v roku 1841 Slovenské národné divadlo nitrianske a odohrali tu dve predstavenia.

     Počet obyvateľov  sa postupne znižoval,  v roku 1940  ich počet klesol  na 2424 a dnes je to číslo okolo 1500.

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...