Koronavírus – informácie

Ministerstvo zdravotníctva SR: www.health.gov.sk/

ÚVZ SR: Všetky platné opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 nájdete  TU 
  • 10/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR platná od 4.2.2022. (Táto Vyhláška ruší platnosť vyhlášky ÚVZ SR č. 268/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR v znení vyhlášky ÚVZ SR č. 308/2021 V. v. SR) – celé znenie vyhlášky č. 10/2022 -TU
  • 11/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 5/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky č. 11/2022-TU
  • 12/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 238/2021 V. v. SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky č. 12/2022-TU
  • 13/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 6/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky č. 13/2022-TU
  • 14/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 257/2021 V. v. SR ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnostiam v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocniciach pre obvinených a odsúdených  platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky č. 14/2022-TU
  • 15/2022 V. v. SR – VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška ÚVZ SR č. 4/2022 V. v. SR, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďujú dočasné opatrenia pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa platná od 1.2.2022 – celé znenie vyhlášky č. 15/2022-TU
Uznesenie Vlády SR č 185 zo dňa 7.4.2021 – rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od 12.4.2021
  • Uznesenie vlády SR č 173_2021  zo dňa 31.3.2021, kde  Vláda SR schválila v súlade so systémom pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia COVID-19 s účinnosťou od 5. apríla 2021 rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19. Okres Senica sa od tohto termínu nachádza v treťom stupni varovania.
  • Uznesenie Vlády SR č 176 zo dňa  31.3.2021, kde  Vláda SR schválila doplnenie Uznesenia č. 160 zo 17.3.2021 (dopĺňa sa povolenie na cestu za účelom individuálnej duchovnej starostlivosti, cesta na účel pobytu v prírode pre držiteľa poľovného lístka za účelom plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných a predlžuje sa platnosť testu na ochorenie COVID-19, ktorý je vykonaný od 1.4.2021 do 4.4.2021 a má negatívny výsledok, tak sa možno s ním preukazovať až do 11.4.2021)
Vyhlášky ÚVZ SR č 130, 131,132 a 133 – platné od 22_3_2021
Vyhláška ÚVZ SR č. 111, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest – platná od 15.3.2021 _ pdf
Vyhláška ÚVZ SR č. 36 – vstupy do prevádzok a do zamestnania – platné od 3.2.2021
Uznesenie vlády SR č. 30 zo 17. januára 2021 k návrhu opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území SR a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov – celé znenie
Vyhláška ÚVZ SR – karanténne opatrenia pri vstupe na územie SR – platné od 11.1.2021
Uznesenie vlády č. 808 z  31.12.2020 – obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 24.01.2021
Uznesenie Vlády SR č 807 zo dňa 29.12.2020_- predĺženie núdzového stavu o 40 dní  a obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania do 10.01.2021
Uznesenie vlády  SR č. 804 – zákaz vychádzania od 19.12.2020 – 29.12.2020 
Uznesenie vlády SR 704_- zákaz vychádzania od 09.11.2020 – 14.11.2020
Uznesenie vlády č. 293 – zákaz vychádzania od 02.11.2020 – 08.11.2020
Opatrenia ÚVZ SR  pri ohrození verejného zdravia – od 1.10.2020, 6.00 hod.   – r ú š k a

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – od 1.10.2020,  7.00 hod.   – h r a n i c e

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia – od 1.10.2020 – p r e v á d z k y   a   h r o m a d n é   p o d u j a t i a

Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození  verejného zdravia – od 18.09.2020
Opatrenie_UVZ_SR  zo dňa 05.05.2020 – 2_fáza
Otvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_- od 22 04 2020
Opatrenie_UVZ_SR_ final_uzatvorenie_prevadzok_rezimove_opatrenia_HH_SR_29032020
ZMENA_rezimove_opatrenia_HH_SR_24_3_2020_uzavretie_nedela 
Opatrenie_UVZSR_povinnost_nosit_ruska_24032020
Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020
Opatrenie_UVZSR_poskytovanie_socialnych_sluzieb 24032020
Opatrenie UVZSR – zákaz hromadnych podujati od 24. 03.2020 do odvolania
Koronavírus a nakladanie s odpadom
Karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020
10_odporúčaní_pri  COVID_19 – informačný leták
Čo robiť ak ste chorí – COVID_19 – informačný leták 
Osoby s vyšším rizikom ochorenia_COVID_19 – informačný leták
Pomoc sebe a druhým COVID_19 – informačný leták
Opatrenie_UVZ_SR_o_zákaze_a_obmedzení_prevádzok  – pdf 

Opatrenia v skratke: 

V rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu bude v období od 16. do 27. marca 2020 (vrátane) prerušené vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach.

Bližšie informácie o tom, aké zmeny v organizácii školského roka to prinesie, nájdete v usmernení ministerky školstva Martiny Lubyovej. Usmernenie je dostupné na: www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-…/ 

Závery zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12.03.2020 v skratke:

Opatrenia sú významným a dôležitým nástrojom na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 v SR.  Ministerstvo vnútra termíny jednotlivých opatrení ešte došpecifikuje.

Zdroj: ÚVZ SR

Na základe uznesenia č. 111 zo dňa 11.03.2020  Vláda SR podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje 12. marca 2020 od 6.00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky. 

Táto mimoriadna situácia je vyhlásená v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky.

Uznesenie vlády SR 111 zo dňa 11.03.2020

Oznam obce – informovanie o zatvorení MŠ a ZŠ
Oznam starostu obce – 10.03.2020 
Usmernenie hlavného hygienika SR_- karanténa – 09_03.2020
Verejná vyhláška – rozhodnutie_zákaz hromadných podujatí
Rozhodnutie – verejná vyhláška – opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia COVID19
Informačný leták – II
Informačný leták I 
Odporúčania – kontakty s nepretržitou prevádzkou
Odporúčania – EN