Dokumenty, správy, záverečný účet, rozpočet

 

Štatút obce Sobotište
Organizačný poriadok Obecného úradu v Sobotišti
Zásady hospodárenia s majetkom obce
Záverečný účet obce za r. 2013
Programový rozpočet obce Sobotište na roky 2013-2015, I. časť
Programový rozpočet obce Sobotište na roky 2013-2015, II. časť
Finančný výkaz za r. 2013 – Základná škola Sobotište
Finančný výkaz za r. 2013 – Obec Sobotište
Konsolidovaná výročná správa za r. 2013 – I. časť
Konsolidovaná výročná správa za r. 2013 – II. časť
Správa audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
Súvaha – k 31.12.2013
Výkaz ziskov a strát – k 31.12.2013, poznámky
Tabuľky
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy – k 31.12.2013
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účt. jednotky verejnej správy – k 31.12.2013, poznámky
Tabuľky
Záverečný účet obce Sobotište za rok 2014
Konsolidovaná výročná správa Obce Sobotište za rok 2014 – 1. časť
Konsolidovaná výročná správa Obce Sobotište za rok 2014 – 2. časť
Konsolidovaná výročná správa Obce Sobotište za rok 2014 – 3. časť
Individuálna účtovná závierka k 31.12.2014
Poznámky individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014
Tabuľková časť k Poznámkam individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2014
Správa audítora o overení účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2014
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Obce Sobotište zostavenej k 31.12.2014
Tabuľková časť k Poznámkam konsolidovanej účtovnej závierky Obce Sobotište k 31.12.2014
Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014
Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s individuálnou účtovnou závierkou a s konsolidovanou účtovnou závierkou
Záverečný účet obce Sobotište za r. 2015
Konsolidovaná výročná správa Obce Sobotište za r. 2015
Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2015
Správa audítora – 2015
Pracovný poriadok Obce Sobotište
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016
Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016_
Správa_audítora_KUZ_2016_Sobotište
Konsoldovaná výročna správa za r. 2016
Rozpočet obce Sobotište rok 2018 – 2020
Záverečný účet obce Sobotište za rok 2017
Správa audítora KUZ_Výročná správa spojená_správa audítora IUZ 2017 Sobotište (1)
Rozpočet obce Sobotište rok 2019 – 2021
Čerpanie rozpočtu za rok 2018
Záverečný účet obce Sobotište za rok_2018 – návrh 
Záverečný účet obce Sobotište za rok 2018 – schválený OZ
Správa audítora KUZ_Výročná správa spojená_správa audítora IUZ 2018 Sobotište
Viacročný rozpočet 2020-2022- príjmy  – n á v r h 
Viacročný rozpočet 2020-2022 – výdaje –   n á v r h
ROZPOČET obce Sobotište na roky 2020 – 2022
Záverečný účet obce za rok 2019 –  n á v r h   
Záverečný účet obce za rok _2019
Správa audítora KUZ_Výročná správa spojená_správa audítora IUZ 2019 Obec Sobotište
Viacročný rozpočet 2021-2023 – výdaje
Viacročný rozpočet 2021-2023 – príjmy
Záverečný účet obce za rok 2020 Sobotište_- návrh
Záverečný účet obce za rok 2020 Sobotište
Výkazy k IUZ so stanoviskom audítora za r._2020
Výkazy KUZ 2020
Viacročný_rozpočet_obce Sobotište na roky 2022-2024 – príjmy  
Viacročný_rozpočet_obce Sobotište na roky 2022-2024 – výdaje
Záverečný účet obce za rok 2021 Sobotište_
Viacročný rozpočet výdavkov na roky 2023 – 2025 – návrh
Viacročný rozpočet príjmov na 2023 – 2025 – návrh
Viacročný rozpočet 2023-2025-príjmy 
Viacročný rozpočet 2023-2025-výdaje
Konsolidovaná výročná správa za rok 2021
Stanovisko audítora a konsolidovaná výročná správa za rok 2021
Príloha ku KVS 2021 č.1Príloha ku KV S 2021 č.2
Záverečný účet obce Sobotište za rok 2022 – návrh
Záverečný účet obce Sobotište za rok 2022 – schválený
Konsolidovaná výročná správa Obce Sobotište za rok 2022
Viacročný rozpočet 2024 -2026 – výdaje – návrh
Viacročný rozpočet 2024-2026 – príjmy – návrh
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Sobotište
Záverečný účet obce Sobotište za rok 2023 – návrh
Záverečný účet obce Sobotište za rok 2023