Kategória: Rekonštrukcia chodníka pri futbalovom ihrisku

 

Obec Sobotište realizuje projekt s názvom „Rekonštrukcia chodníka pri futbalovom ihrisku“

 

Obec Sobotište podala Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci Prioritnej osi 5. Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt s názvom „Rekonštrukcia chodníka pri futbalovom ihrisku“ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-003-003) bol vyhodnotený ako úspešný a bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 23 616,15 EUR, čo predstavuje 84,00 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu. Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu sú 28 114,47 EUR. Užívateľ poskytne vlastné zdroje financovania Projektu vo výške 16,00 %, čo tvorí sumu 4 498,32 EUR.

Projekt je zameraný na rekonštrukciu chodníka pri futbalovom ihrisku v Obci Sobotište. Riešené územie sa nachádza v centrálnej časti obce na parcelných číslach C 116/4, C 116/5, C 117, C 118/7 a C 1244/4 v katastrálnom území obce Sobotište. Chodník je situovaný pri obojsmernej miestnej komunikácií. Aktivity projektu pozostávajú zo stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou súčasného technicky a esteticky nevyhovujúceho chodníka. Z dôvodu bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov, je potrebné chodník rozšíriť. Šírka chodníka je v súčasnom stave 1,0 m. Po rekonštrukcii bude mať šírku 1,5 m. Celková dĺžka rekonštruovaného chodníka bude 0,210 km. Pôvodný chodník nachádzajúci sa pri komunikácii popri futbalovom ihrisku je v zlom technickom stave a môže predstavovať bezpečnostné riziko ľudského zdravia pre chodcov i vodičov automobilových vozidiel prechádzajúcich touto cestou. Realizáciou projektu sa zlepší kvalita miestnej infraštruktúry. Účelom rekonštrukcie je zabezpečenie vhodných podmienok na bezpečný a pohodlný pohyb peších v obci, ako aj zvýšenie bezpečnosti dopravy v obci.

Cieľom projektu je prispieť k infraštruktúrnemu rozvoju a zlepšeniu občianskej vybavenosti obce Sobotište. Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti chodcov, čo môže viesť k zvýšenému záujmu o využívanie chodníka.

Realizácia projektu naplní nasledujúce merateľné ukazovatele:

  • B202 Počet vybudovaných, zrekonštruovaných alebo modernizovaných bezpečnostných prvkov dopravy v mestách a obciach – 1