Všeobecne záväzné nariadenia

#Popis
1.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sobotište
2.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
3.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019
4.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2018 o udeľovaní ocenení Obce Sobotište
5.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
6.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
7.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
8.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5-2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
9.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sobotište
10.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3-2016 Trhový poriadok na trhových miestach v obci Sobotište
11.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2-2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Sobotište na príležitostný predaj
12.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sobotište
13.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3-2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
14.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2-2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016
15.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
16.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Obce Sobotište
17.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5-2013 o niektorých podmienkach držania psov
18.Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sobotište