Všeobecne záväzné nariadenia

# Popis
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Sobotište
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Sobotište
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sobotište
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sobotište
6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2018 o udeľovaní ocenení Obce Sobotište
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5-2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sobotište
14. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3-2016 Trhový poriadok na trhových miestach v obci Sobotište
15. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2-2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Sobotište na príležitostný predaj
16. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sobotište
17. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3-2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
18. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2-2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016
19. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
20. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Obce Sobotište
21. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5-2013 o niektorých podmienkach držania psov
22. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sobotište