Všeobecne záväzné nariadenia

# Popis
1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2023 o dani z nehnuteľností na rok 2024
3. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3/2023 o podmienkach držania, vodenia a chovu psov
4. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2023 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2023 o podmienkach držania a chovu psov
6. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Sobotište
7. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2022 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2023
9. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Sobotište
10. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Sobotište
11. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3/2021 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
12. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2021 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2022
13. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Sobotište
14. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
15. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3/2020 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2021
16. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2020 o predajnej a prevádzkovej dobe v živnostenskom podnikaní
17. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sobotište
18. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavené odpady na území obce Sobotište
19. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2020
20. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Sobotište
21. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sobotište
22. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sobotište
23. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
24. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019
25. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1/2018 o udeľovaní ocenení Obce Sobotište
26. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
27. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018
28. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia
29. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5-2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017
30. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 4-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sobotište
31. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3-2016 Trhový poriadok na trhových miestach v obci Sobotište
32. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2-2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach obce Sobotište na príležitostný predaj
33. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sobotište
34. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 3-2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Sobotište
35. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 2-2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016
36. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
37. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2014 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu Obce Sobotište
38. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 5-2013 o niektorých podmienkach držania psov
39. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sobotište č. 1-2011 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sobotište