Kategória: Úradná tabuľa

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou – Polyfunkčný objekt: SO 01 Dielňa pre diagnostiku tlmičov, samostatná bytová jednotka – na pozemku parc. č. 803/24 (KN-C) v kat…. viac »