Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,
určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 Sobotište vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky – 6.4.2024

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu o výsledku hlasovania vo volebnom okrsku č. 1 Sobotište vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky – 23.3.2024

 

Vyhlásenie volieb prezidenta SR

Informácia pre voliča

Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky – zoznam kandidátov

K O N T A K T Y :

Adresa:  Obec Sobotište, č. 11, 906 05  Sobotište

HLASOVACÍ   PREUKAZ

  • Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
  •  Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.  Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti.
  • Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Hlasovacie preukazy sa vydávajú najskôr od 7. februára 2024.

 

 

Ďalšie informácie na:  ww.minv.sk/?volby-prezidentsr