Žiadosti, formuláre

 

Dane a poplatky
Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa
Poučenie k vyplneniu tlačiva – Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa
DzN – prehlásenie spoluvlastníkov nehnuteľnosti
Potvrdenie_o_podaní_priznania
!!! Nová povinnosť pre všetkých majiteľov psov – každý majiteľ je povinný nahlásiť psa do novej evidencie  (aj v prípade, ak máte psa priznaného v daňovom priznaní) – tlačivo je dostupné TU! 
Výstavba
Ohlásenie drobnej stavby-word, Ohlásenie drobnej stavby-pdf
Ohlásenie-stavebných-úprav-a-udržiavacích-prác -word 
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení-word, Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení-pdf 
Žiadosť o vydanie potvrdenia o stavbách resp. o veku stavieb 
Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu-word, Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu-pdf 
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu-word, Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu-pdf 
 Vodné stavby
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby a na odber podzemných vôd
Žiadosť o uvedenie studne do prevádzky – word, Žiadosť o uvedenie studne do prevádzky-pdf
Ovzdušie
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia; na uvedenie stavby MZZO do užívania-word
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia; na uvedenie stavby MZZO do užívania-pdf
Dreviny 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny-word, Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny-pdf 
Doprava
Žiadosť o vydanie povolenie – stanoviska k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť-word, Žiadosť o vydanie povolenie – stanoviska k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť-pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie + písomný záväzok-word, Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie + písomný záväzok-pdf 
Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek-word, Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek-pdf
Poľnohospodárstvo
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov-word, Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov-pdf 
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR-word, Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR-pdf 
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka-word, Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka-pdf
Predaj
Oznámenie o čase predaja-word, Oznámenie o čase predaja-pdf
Prenájom kultúrneho domu
Žiadosť o prenájom kultúrneho domu-word, Žiadosť o prenájom kultúrneho domu-pdf
TLAČIVÁ – Spoločný obecný úrad, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.doc, Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.pdf
Žiadosť o stavebné povolenie.doc, Žiadosť o stavebné povolenie.pdf
Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.doc, Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.pdf
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.doc, Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením.pdf
Návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia.doc, Návrh na vydanie kolaudačného rozhnutia.pdf
Návrh o povolenie zmeny užívania stavby.doc, Návrh o povolenie zmeny užívania stavby.pdf
Žiadosť o vydanie povolenie na odstránenie stavby.doc, Žiadosť o vydanie povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby.doc, Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby.pdf 
TLAČIVÁ – matrika
Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva (oznámenie)
Žiadosť o vystavenie sobášneho listu  s  uvedením ženského tvaru priezviska bez – ová
TKO
Žiadosť o výmenu nádoby na komunálny odpad
Rôzne
Oznámenie o konaní ohňostroja-word, Oznámenie o konaní ohňostroja-pdf