Žiadosti, formuláre

 

Tlačivo (Priznanie) – k dani z nehnuteľností, k dani za psa
Poučenie_na_vyplnenie_priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa
DzN – prehlásenie spoluvlastníkov nehnuteľnosti
Potvrdenie_o_podaní_priznania
Ohlásenie drobnej stavby-word, Ohlásenie drobnej stavby-pdf
Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác-word, Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác-pdf
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení-word, Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení-pdf 
Žiadosť o vydanie povolenie na zriadenie vodnej stavby /studne a na odber podzemných vôd-word, Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby /studne a na odber podzemných vôd-pdf
Oznámenie o konaní ohňostroja-word, Oznámenie o konaní ohňostroja-pdf
Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu-word, Žiadosť o určenie súpisného čísla na budovu-pdf 
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu-word, Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu-pdf 
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia; na uvedenie stavby MZZO do užívania-word, Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia; na uvedenie stavby MZZO do užívania-pdf
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny-word, Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny-pdf 
Žiadosť o vydanie povolenie – stanoviska k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť-word, Žiadosť o vydanie povolenie – stanoviska k zriadeniu vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť-pdf
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie + písomný záväzok-word, Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie + písomný záväzok-pdf 
Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov-word, Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov-pdf 
Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR-word, Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR-pdf 
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka-word, Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka-pdf
Oznámenie o čase predaja-word, Oznámenie o čase predaja-pdf
Žiadosť o prenájom kultúrneho domu-word, Žiadosť o prenájom kultúrneho domu-pdf