Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Sobotište ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 02.07.2024, na základe žiadosti Denisy Moschko, bytom Nürnberg, Nemecko, zast. Emilom Bumbálom, bytom Bratislava, Solivarská 2 bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks – smrek s obvodom kmeňa 139 cm. Drevina rastie v zastavanom území obce Sobotište na parc. č. 502/1 KN-C, kat. úz. Sobotište. Odôvodnenie výrubu: smrek rastie v blízkosti hranice susedného pozemku, znečisťuje susedný pozemok a drobnú stavbu, poškodzuje oplotenie. 

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie t. j. do 12.07.2024 vrátane na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

Kontakt: Obec Sobotište, Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište; e-mail: alena.kalafutova@sobotiste.sk

Spis zn. OcÚSob-1851/2024

Dátum zverejnenia: 04.07.2024

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...