Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“

V zmysle § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) oznamujeme verejnosti, že do strategického  dokumentu „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025″ možno nahliadnuť  vo vybraných obciach. Zoznam obcí je uvedený v priloženom dokumente „Výzva na zverejnenie“.

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.

Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava. 

Zverejnené: 09.07.2024

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...