Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Myjava na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040“

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Myjava na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040“

– oznámenie podľa § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obstarávateľ strategického dokumentu, Mesto Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava, IČO: 00309745, v zastúpení primátorom mesta Ing. Ľubomírom Halabrínom, doručil Okresnému úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „príslušný orgán“) ako vecne a miestne príslušnému orgánu štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 3 písm. k) a § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Myjava na roky 2024 – 2030 s výhľadom do roku 2040 “.  

 

Informácia pre verejnosť:

Obec Sobotište ako dotknutá obec, podľa § 6 ods. 5 v spojení s § 65g ods. 3 zákona o posudzovaní dňa 04.07.2024 zverejnila predmetnú dokumentáciu na svojom webovom sídle.

Do predmetných dokumentoch je možné nahliadnuť a robiť si z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nich kópie i na Obecnom úrade v Sobotišti počas úradných hodín do 18.7.2024.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné vykonať na Okresnom úrade Myjava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava po vzájomnom telefonickom dohovore s Ing. Luciou Buzayovou na tel. č.: +421/961 245755.

Zverejnené: 04.07.2024

Prílohy:

  1. Oznámenie o strategickom dokumente
  2. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Myjava na r. 2024 – 2030 – návrh

www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-myjava-na-roky-2024-203

Zverejnené: od 04.07.2024 do 18.7.2024

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...