Samuel Jurkovič – Spomienky na priekopníka družstevnej myšlienky

9. februára si pripomíname 215. výročie narodenia jedného z popredných slovenských národných buditeľov a priekopníka nielen slovenského, ale aj európskeho družstevníctva.

Tento slovenský vzdelanec nastúpil v Sobotišti ako učiteľ v r. 1831 a bol plný elánu, chuti a plánov. Sobotište malo v čase príchodu S. Jurkoviča aj s kopa-nicami 4854 obyvateľov. Túto oblasť dostal S. Jurkovič do učiteľskej a notárskej správy. V Sobotišti boli desiatky krčiem, kde ťažko zarobené peniaze nezvzdela-ný, chudobný a chorobami trápený ľud prepíjal. Začal tým, že učil ľudí plánovite sadiť stromy a lipy. V učiteľskej záhrade založil štepnicu, kde Sobotišťanov priúčal ovocinárstvu. Pod vŕškom Savarka vyčistil pra-meň, odvodnil močiar, upravil okolie a vysadil 160 líp.
Písal učebnice a snažil sa zlepšiť hospodárske a kultúrne pomery slovenského ľudu pomocou nedeľných škôl, vzdelávacích spolkov a knižníc.

Spolupracoval s mladými štúrovcami, no najmä s ich bratislavskou spoločnosťou reči a literatúry česko-slovenskej. Zbieral peniaze pre rozličné národné akcie, rozširoval štúrovskú literatúru, ba poskúšal sa aj o básnickú tvorbu.

Veľký ohlas vzbudilo v r. 1841 aj ním založené Slovenské národné divadlo nitranské, v ktorom prvý raz v dejinách slovenského ochotníckeho divadla vystupovali na scéne ženy (dovtedy ženské úlohy hrali muži.) Prvou herečkou bola jeho dcéra Anička.

Vyvrcholením jeho úsilia bolo založenie Gazdovského spolku. Hlavnými pohnútkami na založenie tohto spolku bola snaha čeliť hroznej biede znásobenej ešte rokmi neúrody a epidémiami. Mala to byť aj jedna z ciest ako aspoň čiastočne odstrániť katastrofálny nedostatok úveru, ako chrániť ľud pred úžerníckymi úrokmi krčmárov a obchodníkov, ako aj pred exekúciami majetku roľníkov.

Historický okamih založenia spolku sa udial v deň Jurkovičových 49. narodenín – 9.2.1845. Bola to historická chvíľa, petože jednoduchí chudobní slovenskí ľudia, vedení svojím učiteľom sa stali zakladateľmi prvého ľudového úverového družstva na svete. Spolok bol schopný chudobným roľníkom, remeselníkom a bezzemkom požičiavať peniaze za nízky 6% úrok.

Zložitý vývoj po nástupe Bachovho absolutizmu, ťažké pomery v porevolučných rokoch i neprítomnosť Jurkoviča v Sobotišti vytvorili nepriaznivú situáciu pre pokračovanie družstva, ktoré po šesťročnom účinkovaní zaniklo. Vznikom tohto Gazdovského spolku v Sobotišti a tým aj položením základov družstevného hnutia na Slovensku sa ukázala jeho životaschopnosť a dodnes sa jeho princípmi riadia úverové družstvá v celej Európe.
(02/2011)

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...