Zverejnenie zámeru predaja pozemku

č. OcÚSob-77/2022

     Obec Sobotište zverejňuje zámer predať svoj pozemok a to parc. č. 116/8 – 310 m2, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 123/2021, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

     Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ, Kvetoslav Halabrín užíva pozemok viac ako tridsať rokov a má ho zastavaný jednoduchou stavbou skladu, pričom táto svojim umiestnením tvorí neoddeliteľný celok so stavbou rodinného domu súp. č. 5 a sú teda naplnené aj podmienky uvedené v ust. § 9a ods. 8 písm. b) citovaného zákona. 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...