Územný plán mesta Senica – Zmeny a doplnky č. 09 – oznámenie o strategickom dokumente, informácie ku konzultáciám, oznámenie adresy na predkladanie stanovísk verejnosti a zverejnenie oznámenia o strategickom dokumente v zmysle § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

Strategický dokument: Územný plán mesta Senica – Zmeny a doplnky č. 09 – www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-mesta-senica-zmeny-doplnky-c-09

Obstarávateľ: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

Oznámenie o strategickom dokumente – informovanie verejnosti: Obec Sobotište ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. (ďalej len zákon) informuje verejnosť, že do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie je verejnosti prístupné počas úradných hodín na obecnom úrade (Sobotište, č. 11), bez obmedzenia na úradnej tabuli a v pdf formáte:  TU – oznámenie o strategickom dokumente  – pdf.  

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu: návrh strategického dokumentu svojimi parametrami podlieha zisťovaciemu konaniu o posudzovaní strategického dokumentu podľa § 7 zákona, v ktorom Okresný úrad Senica – OSŽP rozhodne o tom, či sa strategický dokument bude posudzovať podľa tohto zákona.

Informácie ku konzultáciám: konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente Územný plán mesta Senica – Zmeny a doplnky č. 09 je možné uskutočniť na Okresnom úrade Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, Senica počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 034/6987317 alebo e-mailom Jozef.Petras@minv.sk

Oznámenie adresy na predkladanie stanovísk verejnosti: verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. 

Zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu – úradný list

Zverejnené od 25.5.2022 do 9.6.2022 (do 24.00 hod).

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...