Zverejnenie zámeru predaja pozemku

č. OcÚSob-76/2022

     Obec Sobotište zverejňuje zámer predať svoj pozemok a to parc. č. 116/7 – 173 m2, ktorá je vytvorená geometrickým plánom č. 122/2021, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. z dôvodu hodného osobitného zreteľa a musí byť schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

     Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že žiadateľ Ján Halabrín
s manželkou užívajú tento pozemok dlhšie ako tridsať rokov a majú ho zastavaný plotom
z tvárnic a pozemok takto tvorí neoddeliteľnú súčasť stavby rodinného domu súp. č. 6 a sú teda naplnené aj podmienky uvedené v ust. § 9a ods. 8 písm. b) citovaného zákona.  

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...