Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Vrbovce – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Vrbovce“ je zverejnené na webstránke: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-upn-o-vrbovce

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Myjava, odboru starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 90701 Myjava do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Miesto a čas konania konzultácie podľa § 63 zákona o posudzovaní je možné vykonať na Okresnom úrade Myjava, odbore starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava po vzájomnom telefonickom dohovore s Ing. Máriou Kadlecovou na tel. č.: +421/961 245806 a na Obci Vrbovce. Viac na: Zmeny a doplnky č. 2 – ÚPN-O Vrbovce – zaslanie oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, č. OU-MY-OSZP-2022/000472-003 zo dňa 25.02.2022

Zverejnené: 28.02.2022 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...