Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov a o upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška:

Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov a o upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou

Stavebník: Marcel Krajč, Sobotište

Stavba: Prístavba a prestavba rodinného domu č. 667“ na pozemkoch parc. č. 5460/1, 5460/2 (KN-C) v katastrálnom území Sobotište 

Číslo: SOÚ-1185/2023-PEA   

Verejná vyhláška – TU !

Zverejnené: 19.5.2023 – 2.6.2023                                                                              

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...