Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Sobotište ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 09.02.2024, na základe žiadosti Anny Bittnerovej, bytom Sobotište 318 bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks – orech s obvodom kmeňa 150 cm. Drevina rastie v zastavanom území obce Sobotište na parc. č. 108/1 KN-E, kat. úz. Sobotište. Odôvodnenie výrubu: orech je napadnutý škodcami, bez produkcie plodov, resp. plody sú čierne.  

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní  od zverejnenia tejto informácie t. j. do 16.02.2024 vrátane na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

 

Kontakt: Obec Sobotište, Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište; e-mail: alena.kalafutova@sobotiste.sk

Spis zn. OcÚSob-32/2024/1

Dátum zverejnenia: 09.02.2024

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...