Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 v MŠ, ZŠ – informácie

Dňa 01.08.2021 nadobudne účinnosť zákon č. 417/2020 Z.z. a zákon č. 257/2021, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Tieto právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú v poskytovaní dotácii na  stravu nasledovné zmeny:

 • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus.
 • V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
  • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (zvýšený daňový bonus – 1,7 násobok sumy daňového bonusu) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu*(ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu za všetky deti, na základe poskytnutých údajov od rodičov predkladá obec. 

V nadväznosti na vyššie uvedené oznamujeme rodičom, že k poskytnutiu dotácie na stravu pre dieťa je nevyhnutné predložiť jedno z nižšie uvedených potvrdení, alebo čestné vyhlásenie:

 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Senici)
 • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (potvrdenie vydáva Úrad práce, soc. vecí a rodiny v Senici)
 • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (čestné vyhlásenie si môžete stiahnuť TU) .

Upozorňujeme zákonných zástupcov detí , aby potvrdenie, resp. čestné vyhlásenie doručili na tunajší obecný úrad najneskôr do 9.8.2021.

Pri nedodržaní termínu nebude možné deti zapísať do zoznamu detí oprávnených na poskytnutie dotácie na stravu a nebude im môcť byť od 1.9.2021 poskytovaná dotácia na stravu.

Ďalšie informácie k poskytovaniu dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022 si môžete pozrieť: www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

 

 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...