Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“)

  1. Zmena v poskytovaní dotácií na stravu od 01.07.2022

Od 01.07.2022 v zmysle § 52 zzn ods. 3 písm. a) a b) zákona o dani z príjmov suma daňového bonusu, o ktorú sa znižuje daň, je:

  1. 40 eur mesačne, ak vyživované dieťa dovŕšilo 15 rokov veku, alebo
  2. 70 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 15 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom dieťa dovŕši 15 rokov veku; to neplatí, ak sa na vyživované dieťa poskytuje dotácia na stravu podľa 4 ods. 3 písm. c)zákona o dotáciách

a zároveň § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách bol upravený tak, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť:

  • na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nie je možný.

  • deti nad 15 rokov v ZŠ (napr. z dôvodu opakovania ročníka, odkladu povinnej školskej dochádzky), ktoré majú nárok na dotáciu na stravu aj v prípade, ak si rodič na toto dieťa uplatnil nárok na daňový bonus (v sume 40 eur mesačne.

 

  1. Predkladanie podkladov v súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022

V súvislosti s poskytnutím dotácie na stravu na obdobie od 01.09.2022 do 31.12.2022, je potrebné, aby zákonný zástupca, resp. fyzická osoba, v ktorej starostlivosti je dieťa a spĺňajú kritériá na poskytnutie dotácie, v termíne do 08.08.2022 doručili na: Obecný úrad, č. 11, 906 05  Sobotište,  čestné vyhlásenie o neuplatnení si nároku na daňový bonus (viď príloha).

V prípade nejasností kontaktujte obecný úrad: Mgr. Alena Kalafutová, 0346548404

 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...