2. balík inflačnej pomoci

2. balík inflačnej pomoci – viac na www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654

Inflačná pomoc pre poberateľov dávok a príspevkov – informácia

Dávky a príspevky vyplatené bez podania žiadosti zo strany klienta (výplata začína na podnet úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

V súvislosti s nárastom cien sa jednorazovo zvýši:

 • za mesiac október 2022 (vyplatené v mesiaci november 2022): 
  • prídavok na dieťa na 100 eur pre deti narodené od 01.06.2022 do 31.10.2022. Deti narodené pred 1. júnom 2022 dostali rovnakú inflačnú pomoc v rámci 1. balíka inflačnej pomoci (v mesiaci jún 2022);
  • náhradné výživné – sirotský dôchodok o 100 eur pre nezaopatrené deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok;
  • pomoc v hmotnej núdzi o 100 eur. Táto zvýšená suma pomoci v hmotnej núdzi patrí len tým domácnostiam, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi za mesiaci máj 2022 v rámci 1. balíka inflačnej pomoci.
 • za mesiac november 2022 (vyplatené v mesiaci december 2022):
  • suma peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov alebo peňažného príspevku na prepravu o 100 eur, ak príjem fyzickej osoby s ŤZP nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, t. j. suma 234,42 eur. 

Príspevky vyplatené  na základe podania žiadosti zo strany klienta

Formou žiadostí podanej do 31.12.2022 je možné požiadať o tieto jednorazové dotácie:

 • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 eur
 • Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
 • Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

Podrobné informácie a tlačivá žiadostí sú dostupné na: www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/2.-balik-inflacnej-pomoci.html?page_id=1222654

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...