Registrovanie na očkovanie prostredníctvom župnej čakárne

 • Čakáreň na vakcínu od 18 rokov alebo ak chcete náhradníci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritéria sa môžu registrovať cez župnú čakáreň a budú očkovaní aj keď nespĺňajú kritérium veku.
 • Keďže sa jedná okrem vybratých profesií o ľudí so závažnými a menej závažnými ochoreniami je dôležitá konzultácia s lekárom.
 • Podrobnosti nájdete na registračnom webe – www.cakarentt.sk

Zoznam, kto sa môže registrovať je na stránke, môže sa aktualizovať podľa vyhlášky, teraz sa jedná najmä o ľudí:

 1. s ťažkým zdravotným postihnutím
 2. so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19;   

Osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient:

 • 2a.
 • s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia, 2b.
 • s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia, 2c.
 • po transplantácii solídnych orgánov,
 • 2d.
 • o transplantácii krvotvorných buniek (BMT), 2e.
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D, 2f.
 • v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, 2g.
 • so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 2h.
 • s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV), 2i.
 • po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami, 2j.
 • so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca, 2k.
 • s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch, 2l.
 • s HIV v štádiu AIDS/late presenter,
 • 2m.
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s), 2n.
 • s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35, 2o.
 • so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných), 2p.
 • s cirhózou pečene,
 • 2q.
 • so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu, 2r.
 • so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 2s.
 • so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným, 2t.
 • s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia), 2u.
 • so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu, 2v.
 • so závažnými poruchami hemokoagulácie,
 • 2x.
 • so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo 3.
 • so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient 3a.
 • s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii, 3b.
 • s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti, 3c.
 • s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC, 3d.
 • s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií, 3e.
 • s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B, 3f.
 • liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie, 3g.
 • s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 3h.
 • s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu, 3i.
 • s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou, 3j.
 • HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS, 3k.
 • s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s), 3l.
 • s obezitou – BMI vyšší ako 30,
 • 3m.
 • so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných), 3n.
 • s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy, 3o.
 • so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu, 3p.
 • so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 3q.
 • so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu, 3r.
 • so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie, 4.
 • s vekom najmenej 50 rokov, ktorá je 4a.
 • osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie, 3) alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu, 4) alebo 4b.
 • osobou, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu 3) vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 4c.
 • zamestnancom subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu 5) ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientmi v tejto prevádzke alebo 4d.
 • vodičom vozidla mestskej hromadnej dopravy, vodičom vozidla prímestskej dopravy alebo vnútroštátnej diaľkovej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy alebo sprievodcom v osobnej železničnej doprave
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...