Zmluvy – archív 2011-2017

Zmluvy r. 2017

Názov Popis Označenie Dátum Cena Poznámka
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-801 Bezplatná výpožička technického zariadenia Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 12.12.2016   zverejnené 09.01.2017
Zmluva o nájme 0100508 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 19.01.2017   zverejnené 20.03.2017
Zmluva o nájme 0100509 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 20.01.2017   zverejnené 20.03.2017
Nájomná zmluva Prenájom časti pozemku parc. č. 293/9, vo výmere 15 m2 Mgr. Katarína Skačanová, Radošovce 144 01.03.2017   zverejnené 20.03.2017
Zmluva o diele Monografická publikácia o dejinácha súčasnoti Sobotišťa PhDr. Peter Brezina, Mokrý Háj 108 30.01.2017 1800,00 cena s tlačou 7700 €, zverejnené 30.01.2017
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 30.03.2017   zverejnené 03.04.2017
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe Zabezpečenia odbornej praxe Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 03.02.2017   zverejnené 03.04.2017
Dohoda o odbornej praxi študenta Soňa Krč-Konečná, Podbranč 1 Vykonanie odbornej praxe 20.02.2017   06.04.2017
Zmluva na výkon zhodnocovania odpadu Zhodnocovanie odpadu zo záhrad a parkov (konáre, halulzovina, drevo a pod.) HERMET spol. s.r.o., Priemyselná 274, Senica 12.04.2017   zverejnené 19.04.2017
Zmluva o zabezpečení poradenstva pri financovaní projektu Zvýšenie kapacity MŠ Poradenstvo pri vypracovaní projektu Zvýšenie kapacity materskej školy v obci Sobotište PROFINMET, s.r.o., Jégeho 10, Bratislava 21.03.2017 980,00 zverejnené 24.04.2017
Darovacia zmluva Darovanie pozemkov pod prístupovú cestu podľa GP č. 139/2011 FO 03.03.2017   zverejnené 11.05.2017
Dodatok k zmluve o pripojení Dodatok k zmluve o pripojení Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 03.03.2017   zverejnené 29.05.2017
Zmluva o vykonávaní pôsobosti špeciálneho stavebného úradu Vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica 10.05.2017   zverejnené 29.05.2017
Zmluva o podnájme nebytových priestorov Podnájom v budove obchodu a služieb č. 130 Ľubica Včelková, Sobotište 139 25.04.2017   zverejnené 29.05.2017
Zmluva na vykonávanie zberu komunálnych odpadov Umožnenie vykonávať zber, výkup, prepravu, triedenie a zhodnocovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov Technické služby Senica, a.s., Železničná 465, Senica 02.05.2017   zverejnené 29.05.2017
Zmluva č. 91/OSP/2017 o poskytnutí účelovej dotácie Poskytnutie účelovej dotácie na zriadenie klubovne pre seniorov Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 19.05.2017 600,00 zverejnené 29.05.2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Poskytnutie finančného príspevku pre MŠ Nadácia ZSE, Čulenova 6, Bratislava 01.04.2017 580,00 zverejnené 29.05.2017
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva Dodávka ovocia a zeleniny, ovocnej šťavy pre žiakov Fresco s.r.o, Černyševského 26, Bratislava 16.05.2017   zverejnené 02.06.2017
Dodatok k darovacej zmluve Dodatok darovacej zmluvy zo dňa 31.1.2017 V-1420 a zmluva o zrušení vecného bremena FO 13.06.2017   zverejnené 10.07.2017
Zmluva o dielo 2017/2 Rekonštrukcia ústredného kúrenia v kultúrnom dome Vladimír Nečas, Sobotište 685 13.07.2017 86667,74 zverejnené 17.07.2017
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb Ukončenie zmluvy Flowery EU, s.r.o., Robotnícka 110/14, Senica 30.06.2017   zverejnené 01.08.2017
Zmluva o poskytovanie služieb Pranie a žehlenie Flowery plus, s.r.o., Robotnícka 110/4, Senica 30.06.2017   zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100510 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 17.07.2017   zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100511 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.06.2017   zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100514 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 31.07.2017   zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100515 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 31.07.2017   zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100513 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 17.06.2017   zverejnené 01.08.2017
Zmluva o nájme 0100512 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.06.2017   zverejnené 01.08.2017

 Zmluvy r. 2016

Názov Popis Označenie Dátum Cena Poznámka
Zmluva o výpožičke č. 1/2016 Bezodplatná výpožička zbierkových predmetov Záhorské múzeum v Skalici, Nám. slobody 13, Skalica 07.01.2016   zverejnené 18.01.2016
Nájomná zmluva č. 1/2015 Prenájom pozemku – časť parc. č. 6832, k.ú. Sobotište FO 22.12.2015 20,20 zverejnené 18.01.2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Uzatvorenie budúcej zmluvy o odbornom výkone prevádzky stavby: „Sobotište – splašková kanalizácia, I. etapa“ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul. 48, Bratislava 25.01.2016   zverejnené 26.01.2016
Darovacia zmluva Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bezplatné prenechanie osobného vozidla ŠKODA FABIA COMBI 29.4.2015   zverejnené 29.01.2016
Darovacia zmluva Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bezplatné prenechanie špeciálneho motorového vozidla TATRA CAS 32 T815 10.11.2015   zverejnené 29.01.2016
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodku Sociálna poisťovňa, pobočka Senica, Hollého 1219 Určenie podrobností o poskytovaní údajov z evidencie SHR 16.07.2015   zverejnené 08.02.2016
Zmluva o dielo Realizácia Informačného panelu pre meranie rýchlosti vozidiel EMPEMONT Slovakia, s.r.o., Bôrik 7/A, Bratislava 16.02.2016 1.950,00 zverejnené 09.03.2016
Dohoda o ukončení zmluvy o obstaraní vecí Ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy na obstaranie činností súvisiacich s prípravou a vyhlásením verejného obstarávania AE group, s.r.o., Nálepkova 1827/4, Piešťany 14.03.2016   zverejnené 14.03.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Aktivácia SIM kariet Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Bratislava 16.3.2016   zverejnené 16.3.2016
Zmluva ZSE0727201503 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy – nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov ENVI – PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava 24.03.2016   zverejnené 15.04.2016
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia 121542996 Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 18.4.2016   zverejnené 18.4.2016
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia 121542997 Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 8, Bratislava 18.4.2016   zverejnené 18.4.2016
Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia 121542998 Pripojenie odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 18.4.2016   zverejnené 18.4.2016
Zmluva č. 26028 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, Bratislava 05.04.2016 3.000,00 zverejnené 18.04.2016
Zmluva o zabezpečení poradenstva pri financovaní projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Sobotište“ Poradenstvo pri vypracovaní projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Sobotište“ vrátane vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (Výzva IROP-PO2-SC2.2.1.-2016-1) PROFINMET s.r.o., Jégeho 10, Bratislava 24.06.2016 980,00 zverejnené 24.06.2016
Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníka Mgr.Matej Zahumenský, Čáčov č. 383, Senica 28.06.2016 28.975,95 zverejnené 29.06.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP Zmeny a doplnky v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej 22.12.2015, evidovanej pod č. 785/2015-2050-1200 Ministerstvo hospodárstva SR 22.06.2016   zverejnené 01.07.2016
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie pri príprave stavby „Celková obnova Habánskeho mlyna v Sobotišti“ JavaProjekt s.r.o., Sotinská 1373/7, Senica 01.07.2016 4.680,00 € zverejnené 01.07.2016
Nájomná zmluva č. 2/2016 Prenájom časti parc.č. 293/6 – 25,91 m2 Radoslav Krček, Sobotište 161, Ladislav Čenteš, Sobotište 36 21.07.2016 43,00 zverejnené 26.07.2016
Zmluva o nájme 0100499 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 30.06.2016   zverejnené 12.09.2016
Zmluva o dielo Oprava hospodárskeho objektu ZŠ Sobotište Cintula Jozef, Na vŕšku 327/12, Borský Mikuláš 14.06.2016 15640,64 zverejnené 12.09.2016
Zmluva o zriadení vecného bremena č. VB/182/2016/BVS Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve umiestnenia, prevádzkovania a údržby NN prípojky Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská ul. č. 48, Bratislava 29 26.09.2016   zverejnené 11.10.2016
Dohoda o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie obce Sobotište Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie – Zmeny a doplnky č. 1/2016 ÚPN obce Sobotište odborne spôsobilou osobou Ing. Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 241 21.07.2016   zverejnené 11.10.2016
Zmluva o nájme 0100500 Prenájom hrobového miesta FO 23.08.2016   zverejnené 11.10.2016
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Spracúvanie osobných údajov IS Stavebný úrad a územné plánovanie, Doprava a komunikácie Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica 29.06.2015   zverejnené 11.10.2016
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa IS Agenda školstva, Sťažnosti Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica 29.06.2015   zverejnené 11.10.2016
Dodatok č. 4 Poskytovanie služieb – výučba nemeckého jazyka v MŠ Mgr. Zuzana Knapová, Hlboké 9 28.06.2016   zverejnené 12.10.2016
Zmluva o pripojení č. 121571818 Pripojenie do distribučnej siete Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 18.07.2016   zverejnené 13.10.2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. RR/126/2016 Finančný príspevok na projekt: Sobotišťania varia guláš Nadácie ZSE, Čulenova 6, Bratislava 16.08.2016 600,00 zverejnené 13.10.2016
Zmluva o dielo č. 11/2016 Rekonštrukcia miestnej komunikácie N.L. stav s.r.o., Hlboká 1097/7, Lozorno 26.09.2016 30597,86 zverejnené 13.10.2016
Kúpna zmluva Predaj pozemku – parc.č. 1549, k.ú. Sobotište Ján Slezák, S. Jurkoviča 1204/22, Senica 30.08.2016 2600,00 zverejnené 20.10.2016
Zmluva o nájme 0100498 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 30.09.2016   zverejnené 14.11.2016
Zmluva o nájme 0100501 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 14.09.2016   zverejnené 14.11.2016
Zmluva o nájme 0100503 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 03.09.2016   zverejnené 14.11.2016
Zmluva o nájme 0100506 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.11.2016   zverejnené 18.11.2016
Zmluva o nájme 00100505 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 01.09.2016   18.11.2016
Zmluva o spolupráci Vzájomná spolupráca pri výstavbe elektroenergetických stavieb a zariadení Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 25.08.2016   zverejnené 24.11.2016
Zámenná zmluva na pozemok Zámena pozemkov Ing. Vladislav Zemko, Dolný Dopašov 307 30.08.2016   zverejnené 25.11.2016
Zmluva o nájme 0100507 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 01.12.2016   zverejnené 08.12.2016
Zmluva o nájme 0100508 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 23.11.2016   zverejnené 08.12.2016
Dodatok č. 4 k nájomnej zmluve uzavtvorenej 18.4.2005 Zápočet výdavkov do nájmu ULART, Lenka Jurkáčková, Sobotište 124 09.12.2016   zverejnené 14.12.2016
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke Bezplatná výpožička technického zariadenia SR – Ministerstvo vnútra, Pribinova 2, Bratisalva 12.12.2016   zverejnené 14.14.2016
Zmluva o zriadení vecných bremien, ev. č. oprávneného: 16/1584/121560437-ZoP/VB Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Zriadenie vecných bremien – parc. č. 1432/2, k.ú. Sobotište 19.12,2016   zverejnené 19.12.2016
Dodatok č 15 k zmluve č. 17/V-KO/2000 Predmetom dodatku je úprava cien za vývoz a zneškodňovanie odpadu Technické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica 08.12.2016   zverejnené 22.12.2016
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku neverejnému poskytovateľovi Poskytovanie fin. príspevku za opatrovateľskú službu Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/45, Senica 22.12.2016   zverejnené 22.12.2016

Zmluvy r. 2015

Názov Popis Označenie Dátum Cena Poznámka
Zmluva o obstaraní veci Príprava a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa MVO AE konzultant, s.r.o., Zámocká 3, Bratislava 19.11.2014 4.970,00 zverejnené 18.2.2015
Zmluva o nájme 0100491 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 23.01.2015   zverejnené 18.02.2015
Zmluva o nájme 0100490 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 11.02.2015   zverejnené 19.02.2015
Darovacia zmluva 6/2015 Bezplatné prenechanie cestného motorového vozidla IVECO DAILY 65C15 SR – zast. Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 05.02.2015   zverejnené 23.03.2015
Zmluva o nájme 0100492 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.03.2015   zverejnené 27.03.2015
Zmluva o dielo Rekonštrukcia a výstavba chodníka pred bytovkou č. 78 v obci Sobotište Mgr. Matej Zahumenský, Čáčov 383, Senica 16.04.2015 13175,87 zverejnené 17.04.2015
Zmluva o službách č. 008/2015/Za Vypracovanie žiadosti ŽONFP, externý manažment, verejné obstarávanie Grantprojekt, s.r.o., J. Simora 5/7939, Nové Zámky 27.04.2015   zverejnené 30.04.2015
Zmluva o nájme 0100495 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 22.06.2015   zverejnené 16.07.2015
Zmluva o dielo Rekonštrukcia chodníka – V. etapa Mgr. Matej Zahumenský, Čáčov 383, Senica 17.07.2015 15.962,88 zverejnené 21.08.2015
Zmluva o dielo Vypracovanie svetelno-technickej štúdie OMS, spol. s.r.o., č. 419, Dojč 19.08.2015 1643,75 zverejnené 10.09.2015
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Osobitné dojednania k zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 30.09.2015   zverejnené 05.10.2015
           
Zmluva o nájme 0100497 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.11.2015   zverejnené 20.11.2015
Dodatok č. 1 k nájomnrj zmluve Predĺženie doby nájmu Ľubica Petráková, Sobotište 351 25.11.20   zverejnené 25.11.2015
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve Predĺženie doby nájmu Stanislav Polák, Senica, Sotinská 1373/7 25.11.2015   zverejnené 25.11.2015
Dodatok č. 3 k nájomnej zmluve Predĺženie doby nájmu ULART – Lenka Jurkáčková, Sobotište 124 25.11.2015   zverejnené 25.11.2015
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 20.11.2015   zverejnené 25.11.2015
Dodatok k Zmluve oj poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 20.11.2015   zverejnené 25.11.2015
Dodatok k Zmluve oj poskytovaní verejných služieb Zmena pôvodného programu služieb Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 20.11.2015   zverejnené 25.11.2015
Dodatok k Zmluve o jposkytovaní verejných služieb Zmena a úprava programu Služby Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 25.11.2015   zverejnené 25.11.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Verejná telefónna služba Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 23.11.2015   zverejnené 25.11.2015
Dodatok č. 1 k zmluve číslo 012/2014 Výkon činnosti odborne spôsobilej osoby v oblasti BOZP Ing. Katarína Marečková, Horná Dolina 6, Podbranč 20.11.2015   26.11.2015
Dodatok č. 1 Zmena cenníka od 1.1.2016 za pranie FLOWERY EU, s.r.o., Robotnícka 110/14, Senica 09.12.2015   zverejnené 10.12.2015
Kúpna zmluva Multicar M2501 Pavel Rybnikár – DEMONT-KOVO, Sobotište 212 02.12.2015 580,00 zverejnené 10.12.2015
Mandátna zmluva Vymáhanie peňažných pohľadávok NELL KAPITAL, s.r.o., Dunajská 4, Bratislava 03.12.2015   zverejnené 10.12.2015
Zmluva o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby Poskytovanie opatrovateľskej služby Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 23.12.2015   zverejnené 28.12.2015
Zmluva o dielo č. 80/2015 Zhotovenie diela „Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia v obci Sobotište“ Business Funding Solutions, s.r.o., Ľudovíta Vaníčka 2722/5, Senica 14.12.2015 258696,70 zverejnené 29.12.2015
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania č. 4/2014 Výučba nemeckého jazyka v MŠ Mgr. Zuzana Knapová, Hlboké 9 17.12.2015   zverejnené 29.12.2015
Úverová zmluva č. 247353-2015 Poskytnutie peňažných prostriedkov ako úver na dohodnutý účel, financovanie projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Sobotište“ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava 29.12.2015 34717,77 zverejnené 29.12.2015
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 247353-2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava 29.12.2015   zverejnené 29.12.2015
Úverová zmluva č. 247337-2015 Poskytnutie peňažných prostriedkov ako krátkodobý úver na dohodnutý účel, predfinancovanie projektu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Sobotište“ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava 29.12.2015 219325,06 zverejnené 29.12.2015
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 247337-2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava 29.12.2015   zverejnené 29.12.2015
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 247337-2015/1 Zriadenie záložného práva k súčasnej a budúcej pohľadávke záložcu (Obci Sobotište) Slovenská záručná a.s., Štefánikova 27, Bratislava 29.12.2015   zverejnené 29.12.2015
Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) Predmetom je úprava vzťahov zmluvných strán v súvislosti so zriadením a vedením bežného účtu Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Štefánikova 27, Bratislava 15.12.2015   zverejnené 29.12.2015
Zmluva o dielo Realizácia svetelno-technického merania v rozsahu a skladbe požadovanej výzvou KaHR-22VS-1501 MH SR OMS, spol. s.r.o., Dojč 419 14.12.2015 4097,54 zverejnené 29.12.2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Poskytnutie NFP na realizáciu aktivít Projektu: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Sobotište Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava 22.12.2015 219325,06 zverejnené 30.12.2015
Zmluva o dielo Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište KNOSS, s.r.o., č. 307, Plavecký Mikuláš 04.12.2015 64.899,76 zverejnené 30.12.2015

Zmluvy r. 2014

Názov Popis Označenie Dátum Cena Poznámka
Zmluva o nájme 0100472 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 17.12.2013   zverejnené 25.02.2014
Zmluva o nájme 0100473 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 17.12.2013   zverejnené 25.02.2014
Zmluva o nájme 0100475 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.02.2014   zverejnené 28.02.2014
Zmluva o nájme 0100476 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.02.2014   zverejnené 28.02.2014
Zmluva o nájme 0100474 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 14.02.2014   zverejnené 12.03.2014
Zmluva o nájme 0100477 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 22.02.2014   zverejnené 12.03.2014
Zmluva o nájme 0100478 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 11.03.2014   zverejnené 12.03.2014
Zmluva o nájme 0100479 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 31.03.2014   zverejnené 01.04.2014
Zmluva o dielo 1/2014 Rekonštrukcia a výstavba chodníka v obci Sobotište Mgr. Matej Zahumenský, Čáčov 383, Senica 31.03.2014 57.158,00 zverejnené 01.04.2014
Zmluva o dielo 2/2014 Výkon stavebného dozoru VECTRA Senica, s.r.o., Smreková 1296/19, Senica 01.04.2014 1.850,00 zverejnené 01.04.2014
Dodatok ku zmluve č. A/2164/12/2008 Aktualizačné poplatky programov (ročné) TOPSET, Hollého 2366/25B, Stupava 03.04.2014 498,00 zverejnené 03.04.2014
Zmluva o nájme 0100480 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.04.2014   zverejnené 23.05.2014
Zmluva o nájme 0100482 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 13.05.2014   zverejnené 23.05.2014
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie Senica Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 26.02.2014   zverejnené 23.05.2014
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe Zabezpečenie odbornej praxe žiakov Obchodnej akadémie Senica Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica 03.03.2014   zverejnené 23.05.2014
Zmluva o poskytnutí grantu č. ST2014_74 Grant v hodnote 1500 € na projekt „Záchrana habánskej kľučárne“ Nadácia Pontis, Zelinárska 2, Bratislava 22.04.2014 1.500,00 zverejnené 23.05.2014
Zmluva o nájme 0100481 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 30.04.2014   zverejnené 01.07.2014
Zmluva o nájme 0100483 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.05.2014   zverejnené 01.07.2014
Zmluva o nájme 0100484 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 20.06.2014   zverejnené 30.07.2014
Dohoda Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Senica 27.06.2014   zverejnené 30.07.2014
Zmluva o poskytnutí dotácie Dotácia na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie SR zast. Min. dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody 6, Bratislava 24.07.2014 6.048,00 zverejnené 21.08.2014
Kúpna zmluva Predaj pozemku – parc. č. 9094/13 Jana Ševečková, Oľga Ševečková, obidve bytom Sobotište 223 17.06.2014 33,00 zverejnené 28.08.2014
Zmluva o nájme 0100486 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 04.09.2014   zverejnené 05.09.2014
Zmluva o dielo Odstavné a parkovacie ploch Štefan Rehuš, Železničná 1524, Senica 05.09.2014 14.401,84 zverejnené 11.09.2014
Poistná zmluva Biznis Plus Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu podnikateľov ČSOB Poisťovňa, a.s., Vajnorská 100/B, Bratislava 11.09.2014 1.727,00 zverejnené 17.09.2014
Zmluva o poskytnutí služieb Poskytnutie služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Ing. Katarína Marečková – Služby PO a BOZP, Horná Dolina 6, Podbranč 25.09.2014   zverejnené 02.10.2014
Zmluva o nájme 0100487 Prenájom hrbového miesta Fyzická osoba 13.10.2014   zverejnené 14.10.2014
Zmluva o nájme 0100488 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 14.10.2014   zverejnené 14.10.2014
Zmluva o dielo Vypracovanie projektovej dokumentácie – prestavba budovy školy na byty Ateliér Hipík, s.r.o., Botanická 55, Trnava 21.10.2014 7.800,00 zverejnené 30.10.2014
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti vzdelávania Výučba nemeckého jazyka v MŠ Sobotište Mgr. Zuzana Knapová, Krajné 3 02.09.2014 13,00/hod. zverejnené 10.11.2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu v Senici Predmetom dodatku je financovanie Spoločného obecného úradu v Senici Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, Senica 21.07.2014   zverejnené 21.11.2014
Poistka číslo 3007014936 Poistenie motorového vozidla SE-551BA UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 07.11.2014 381,61 zverejnené 21.11.2014
Kúpna zmluva 12112014 Predaj traktorového fekálneho prívesu RM4-015 Obec Chvojnica, č. 1 12.11.2014 900,00 zverejnené 21.11.2014
Kúpna zmluva 23102014 Predaj pozemku – novovytvorená parc.č. 9094/10 a 9094/11 v k.ú. Sobotište Fyzická osoba 23.10.2014 3.030,00 zverejnené 21.11.2014
Zmluva o výkone ochrannej deratizácie, dezinsekcie a dezinfekcie Deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce Juraj Čerešník DDD Chem servis, Cerová 236 24.10.2014   zverejnené 21.11.2014
Dodatok č. 13 k zmluve o zbere, zneškodňovaní komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Ceny za vývoz a zneškodňovaniu odpadu na r. 2015 Technické služby Senica, spol. a.s., Železničná 465, Senica 26.11.2014   zverejnené 28.11.2014
Dohoda o splátkovom kalendári Dohoda o splátkach dlžnej sumy Fyzická osoba 11.11.2014 347,95 zverejnené 28.11.2014
Zmluva o nájme 0100489 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.11.2014   zverejnené 28.11.2014
Zmluva o nájme 0100485 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 08.12.2014   zverejnené 10.12.2014
Zmluva o poskytovaní služieb Pranie a žehlenie obrusov FLOWERY EU, s.r.o., Robotnícka 110/14, Senica 17.12.2014   zverejnené 29.12.2014
Darovacia zmluva Stavebný materiál na opravu Habánskej kľučárne Fyzická osoby 03.10.2014   zverejnené 31.12.2014
Zmluva o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby Zabezpečenie opatrovateľskej služby Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46 29.12.2014   zverejnené 31.12.2014
Poistka číslo 3007014936 Havarijné poistenie vozidla SE-551BA UNIQA poisťovňa, a.s., Lazaretská 15, Bratislava 07.11.2014   zverejnené 31.12.2014
Zmluva o dielo Ateliér Hipík, s.r.o., Botanická 55, Trnava Projekt na stavebné povolenie 21.10.2014 7.800,00 zverejnené 31.12.2014

Zmluvy r. 2013

Názov Popis Označenie Dátum Cena Poznámka
Kúpna zmluva Stavebný materiál na rekonštrukciu obecných studní Krytstav spol. s.r.o., Dielenská 14, Malacky 10.04.2013 567,43 zverejnené 16.4.2013
Zmluva o nájme 0100387 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 07.01.2013   zverejnené 09.01.2013
Zmluva o nájme 0100388 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.01.2013   09.01.2013
Zmluva o nájme 0100389 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.01.2013   zverejnené 09.01.2013
Zmluva o dielo Vypracovanie Zmien a doplnkov ÚPN obce Sobotište AŽ PROJEKKT s.r.o., Topolianska 28, Bratislava 02.01.2013 7.560,00 zverejnené 16.01.2013
Dodatok č.1 ku zmluve č.2164/12/2008 Aktualizácia programov TOPSET Solutions, s.r.o., Hollého 2366/25B, Stupava 22.01.2013   zverejnené 22.01.2013
Zmluva o nájme 0100390 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.01.2013   zverejnené 30.01.2013
Zmluva o výpožičke 1/2013 Výpožička zbierkových predmetov do múzea Záhorské múzeum, Nám. Slobody č. 13, Skalica 24.01.2013   zverejnené 11.02.2013
Darovacia zmluva Tombola na ples COOP JEDNOTA Senica, Nám. Oslobodenia 12, Senica 25.01.2013 25,00 zverejnené 11.02.2013
Zmluva o nájme 0100391 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.02.2013   zverejnené 20.02.2013
Zmluva o nájme 0100393 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 22.02.2013   zverejnené 25.02.2013
Zmluva o nájme 0100394 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.03.2013   zverejnené 28.03.2013
Zmluva o nájme 0100395 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 02.04.2013   zverejnené 03.04.2013
Zmluva o nájme 0100396 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 08.04.2013   zverejnené 10.04.2013
Zmluva o nájme 0100397 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 12.04.2013   zverejnené 12.04.2013
Zmluva o dielo 86/2013-BA Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, Malacky 18.04.2013   zverejnené 21.05.2013
Zmluva o dielo 10/05/2013 Vyhotovenie projektu rekonštrukcie budovy školy v Sobotišti Ing.arch. Matej Otrísal, Macharova 3, Bratislava 10.05.2013 1.500,00 zverejnené 21.05.2013
Kúpna zmluva 30052013 Predaj pozemku – novovytvorená parc.č. 112/5 – 272 m2 Fyzická osoba 30.05.2013 3.264,00 zverejnené 06.06.2013
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 30.05.2013   zverejnené 06.06.2013
Zmluva o nájme 0100399 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 06.06.2013   zverejnené 12.06.2013
Zmluva o nájme 0100400 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 11.06.2013   zverejnené 11.06.2013
Zmluva o dielo 11062013 Oprava výtlkov na komunikáciách v katastri obce Sobotište technológiou infražiarenia STAVBY Nitra, s.r.o., Nitrianska 2, Nitra 11.06.2013 5.040,00 zverejnené 14.06.2013
Zmluva o nájme 0100401 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.06.2013   zverejnené 18.06.2013
Zmluva o nájme 0100402 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 24.06.2013   zverejnené 16.07.2013
Zmluva o nájme 0100403 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 24.06.2013   zverejnené 16.07.2013
Zmluva o dielo 26062013 Výstavba oporného múra Mgr. Matej Záhumenský, Senica – Čáčov 383 26.06.2013 11.988,00 zverejnené 22.07.2013
Zmluva o nájme 0100404 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 11.07.2013   zverejnené 25.07.2013
Dohoda o obstarávaní ÚPL dokumentácie Obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Ing.Ing.arch. Peter Derevenec, reg. číslo 241 01.07.2013 690,00 zverejnené 08.08.2013
Zmluva o nájme 0100405 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 06.08.2013   zverejnené 12.08.2013
Zmluva č. V43/2013 o likvidácii odpadových vôd Odvádzanie a likvidácia splaškových odpadových vôd z lokality obce Sobotište Bratislavská vodárenská spol., a.s. Prešovská 48, Bratislava 07.08.2013   zverejnené 19.08.2013
Zmluva o nájme 0100406 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 26.08.2013   zverejnené 27.08.2013
Zmluva o dielo č. 022013 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Sobotište – splašková kanalizácia 1. etapa“ Ing. Budovič Marián – BUDO, Trnovec 33 30.08.2013 8.205,00 zverejnené 05.09.2013
Zmluva o nájme 0100407 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.09.2013   zverejnené 20.09.2013
Zmluva o nájme 0100408 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 20.09.2013   zverejnené 20.09.2013
Zmluva o nájme 0100409 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 20.09.2013   zverejnené 24.09.2013
Zmluva o nájme 0100410 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 24.09.2013   zverejnené 24.09.2013
Zmluva o nájme 0100411 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 24.09.2013   zverejnené 24.09.2013
Zmluva o nájme 0100412 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 24.09.2013   zverejnené 24.09.2013
Zmluva o nájme 0100413 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 24.09.2013   zverejnené 24.09.2013
Zmluva o nájme 0100414 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.09.2013   zverejnené 25.09.2013
Zmluva o nájme 0100415 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.09.2013   zverejnené 25.09.2013
Zmluva o nájme 0100416 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.09.2013   Zverejnené 30.09.2013
Zmluva o zabezpečení poskytovania OS Poskytovanie OS (opatrovateľskej služby) Slovenský Červený kríž, Kalinčiakova 1396/46, Senica 30.09.2013   zverejnené 02.10.2013
Zmluva o nájme 0100417 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 02.10.2013   zverejnené 02.10.2013
Zmluva o nájme 0100418 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 03.10.2013   zverejnené 04.10.2013
Zmluva o nájme 0100419 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 03.10.2013   zverejnené 04.10.2013
Zmluva o nájme 0100420 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 04.10.2013   zverejnené 04.10.2013
Zmluva o nájme 0100421 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 04.10.2013   zverejnené 04.10.2013
Zmluva o nájme 0100422 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 07.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100423 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 08.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100424 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 08.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100425 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100426 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100427 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100428 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100429 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100430 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100431 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.10.2013   zverejnené 09.10.2013
Zmluva o nájme 0100435 prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 10.10.2013   zverejnené 11.10.2013
Zmluva o nájme 0100436 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 10.10.2013   zverejnené 11.10.2013
Zmluva o nájme 0100432 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 10.10.2013   zverejnené 14.10.2013
Zmluva o nájme 0100433 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 10.10.2013   zverejnené 14.10.2013
Zmluva o nájme 0100434 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 10.10.2013   zverejnené 14.10.2013
Zmluva o nájme 0100437 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 15.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100438 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 15.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100439 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 15.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100440 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 15.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100441 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 15.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100442 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 15.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100443 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 15.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100444 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 15.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100445 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100446 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100447 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100448 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100449 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.10.2013   zverejnené 16.10.2013
Zmluva o nájme 0100450 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 17.10.2013   zverejnené 17.10.2013
Zmluva o nájme 0100451 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 17.10.2013   17.10.2013
Zmluva o nájme 0100452 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 14.10.2013   zverejnené 21.10.2013
Zmluva o nájme 0100454 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 21.10.2013   zverejnené 21.10.2013
Zmluva o dielo Výstavba chodníka pred rodinnými domami č. 47, 48 v obci Sobotište Mgr. Matej Zahumenský, Čáčov 383 23.10.2013   zverejnené 23.10.2013
Zmluva o nájme 0100455 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 21.10.2013   zverejnené 28.10.2013
Zmluva o nájme 0100456 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 23.10.2013   zverejnené 28.10.2013
Zmluva o nájme 0100457 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.10.2013   zverejnené 28.10.2013
Zmluva o nájme 0100458 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.10.2013   zverejnené 28.10.2013
Zmluva o nájme 0100459 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.10.2013   zverejnené 30.10.2013
Zmluva o nájme 0100461 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 30.10.2013   zverejnené 30.10.2013
Zmluva o nájme 0100460 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 30.10.2013   zverejnené 04.11.2013
Zmluva o nájme 0100462 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 04.11.2013   zverejnené 04.11.2013
Zmluva o nájme 0100463 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 04.11.2013   zverejnené 04.11.2013
Zmluva o nájme 0100464 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 04.11.2013   zverejnené 04.11.2013
Zmluva o nájme 0100465 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 06.11.2013   zverejnené 06.11.2013
Zmluva o nájme 0100467 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 14.10.2013   zverejnené 11.11.2013
Zmluva o nájme 0100468 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.11.2013   zverejnené 18.11.2013
Zmluva o nájme 0100469 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.11.2013   zverejnené 18.11.2013
Zmluva o dodávke elektriny č. 4125/2013 Dodávka elektriny MAGNA E.A. s.r.o., Beethovenova 5/1810, Piešťany 28.11.2013   zverejnené 03.12.2013
Zmluva o nájme 0100470 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.11.2013   zverejnené 05.12.2013
Zmluva o nájme 0100471 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.11.2013   zverejnené 05.12.2013
Flotilová poistná zmluva Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 19.12.2013   zverejnené 31.12.2013
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy Ukončenie kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.12.2008 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica 30.12.2013   zverejnené 31.12.2013
Kúpna zmluva 30122013 Predmetom je poskytnutie 3% zľavy z kúpnej ceny tovaru COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, Nám. oslobodenia 12, Senica 30.12.2013   zverejnené 31.12.2013
Zmluva o zabezpečení poskytovania OS Poskytovanie sociálnej služby – opatrovateľská služba Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica, Kalinčiakova 1396/46, Senica 31.12.2013   zverejnené 31.12.2013

Zmluvy r. 2012

Názov Popis Označenie Dátum Cena Poznámka
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 11.1.2012   zverejnené 6.2.2012
Zmluva o nájme 0100361 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 22.02.2012   zverejnené 22.02.2012
Zmluva CEZ:UVSR-146/2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR Úrad vlády SR, Námestie slobody 1, Bratislava 06.03.2012 9.100,00 zverejnené 16.03.2012
Mandátna zmluva Mandátna zmluva na vykonanie verejného obstarávania FI-STAMONT Plus spol. s.r.o., S. Jurkoviča 1203/16, Senica 01.02.2012 1.267,20 zverejnené 22.03.2012
Zmluva 104500903Z112 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 13.02.2012   zverejnené 03.04.2012
Dodatok k zmluve 104500903D110 Aktivácia SIM karty Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 13.02.2012 1,00 zverejnené 03.04.2012
Zmluva 104500305Z112 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 13.02.2012   zverejnené 03.04.2012
Dodatok k zmluve 104500305D110 Aktivácia SIM karty Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 13.02.2012 1,00 zverejnené 03.04.2012
Dodatok k zmluve 104680830D100 Zmena pôvodného programu služieb účastníka na program Podnikatel NAJ 300 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 20.03.2012   zverejnené 03.04.2012
Zmluva PHZ-OEL1-2012/001256-023 Poskytnutie dotácie Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava 16.04.2012 2.400,00 zverejnené 16.04.2012
Kúpna zmluva Stavebný materiál na rekonštrukciu obecných studní Krytstav spol. s.r.o., Dielenská 14, Malacky 10.04.2013 567,43 zverejnené 16.4.2013
Zmluva o nájme 0100363 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.04.2012   zverejnené 16.04.2012
Zmluva o dielo č. 01/2012 Oprava chodníka vedľa štátnej cesty II/581 Sobotište LS spol. s.r.o., Jesenského 1, Žiar nad Hronom 03.04.2012 31.939,98 zverejnené 02.05.2012
Zmluva MK-4131/2012/1.1 Poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu „Obnova fasády – mlyn vodny tzv. Habánsky Ministerstvo kultúry SR, Námestie SNP č. 33, Bratislava 14.05.2012 10.000 zverejnené 15.05.2012
Zmluva o nájme 0100364 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.05.2012   zverejnené 17.05.2012
Zmluva o nájme 0100365 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.05.2012   zverejnené 13.06.2012
Zmluva č. 014-5-K/2012 Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu „TERRA ZOBODYCHA – uvedenie knihy“ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 14.06.2012 200,00 zverejnené 03.07.2012
Zmluva o nájme 0100366 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 10.07.2012   zverejnené 12.07.2012
Zmluva o nájme 0100367 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.07.2012   zverejnené 18.07.2012
Zmluva o nájme 0100368 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 17.07.2012   zverejnené 18.07.2012
Kúpna zmluva 12072012 Predaj pozemku – parc. č. 9094/8, 9094/9 Fyzická osoba 12.07.2012 1,030,00 zverejnené 19.07.2012
Poistná zmluva 71833547 Povinné zmluvné poistenie – prípojné vozidlo EČV: SE6704C Union poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, Bratislava 28.05.2012 27,00 zverejnené 19.07.2012
Zmluva o nájme 0100369 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 24.07.2012   zverejnené 25.07.2012
Zmluva o nájme 0100370 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 24.07.2012   zverejnené 25.07.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na štartovné a organizovanie súťaží mažoretiek SRRZ – Rodičovské združenie pri ZŠ, Sobotište 317 12.04.2012 400,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda na poskytnutie fin. dotácie Dotácia na organizovanie futbalových zápasov Telovýchovná jednota, Sobotište 12.04.2012 2.300,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie futbalových zápasov Telovýchovná jednota, Sobotište 28.02.2012 166,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie spoločenských podujatí Únia žien Slovenska – ZO Sobotište 12.04.2012 400,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na prípravu a organizovanie oblastnej výstavy ovocia a zeleniny Slovenský zväz záhradkárov – ZO Sobotište 12.04.2012 400,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na prípravu a organizovanie Oblastnej výstavy holubov a Miestnej výstavy králikov a hydiny Slovenský zväz chovateľov – ZO Sobotište 12.04.2012 340,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie podujatí pre dôchodcov Jednota dôchodcov na Slovensku – ZO Sobotište 12.04.2012 250,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie pohárovej súťaže mladých hasičov Dobrovoľný hasičský zbor, Sobotište 12.04.2012 400,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie pohárových súťaží Dobrovoľný hasičský zbor, Sobotište 12.04.2012 300,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie súťaže Pohár K. Jelínka Dobrovoľný hasičský zbor, Sobotište 12.04.2012 300,00 zverejnené 06.08.2012
Dohoda o poskytnutí fin. dotácie Dotácia na organizovanie Sobotištskej pätnástky Klub slovenských turistov, Sobotište 12.04.2012 200,00 zverejnené 06.08.2012
Zmluva o dielo Výmena okien na budove ZŠ Sobotište I – NOVA Nitra, s.r.o., Baničová, Nitra 03.08.2012 99.971,90 zverejnené 13.08.2012
Zmluva o nájme 0100371 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 03.08.2012   zverejnené 13.08.2012
Zmluva o nájme 0100372 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 03.08.2012   zverejnené 13.08.2012
Kúpna zmluva Prevod p.č. 30/81 a p.č. 30/80 na obec Fyzická osoba 12.07.2012 4.838,40 zverejnené 13.08.2012
Zmluva o dielo Obnova fasády – mlyn vodný tzv. Habánsky Mgr.art. Tomáš Kucman – CHAMELEON, Gusevova 3, Bratislava 15.08.2012 11.734,00 zverejnené 16.08.2012
Zmluva o nájme 0100373 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 31.08.2012   zverejnené 31.08.2012
Zmluva o nájme 0100374 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 04.09.2012   zverejnené 04.09.2012
Dodatok č. 1 Príspevok na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Vajanského 17, Senica 04.09.2012   zverejnené 11.09.2012
Zmluva o nájme 0100375 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.09.2012   zverejnené 19.09.2012
Zmluva o nájme 0100376 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 19.09.2012   zverejnené 27.09.2012
Zmluva o nájme 0100377 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 19.09.2012   zverejnené 27.09.2012
Nájomná zmluva č. 1/2012 Prenájom pozemkovej plochy vo výmere 4,77 m2 Fyzická osoba 19.09.2012   zverejnené 01.10.2012
Nájomná zmluva 2/2012 Prenájom pozemkovej plochy vo výmere 5,425 m2 Fyzická osoba 26.09.2012   zverejnené 01.10.2012
Kúpna zmluva Predaj pozemku – parc. č. 200/2 Fyzická osoba 02.10.2012 1.687,00 zverejnené 02.10.2012
Zmluva o nájme 0100379 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 04.10.2012   zverejnené 04.10.2012
Dohoda o zriadení SŠO Dohoda o zriadení spoločného školského obvodu Obec Podbranč, č. 219 22.08.2012   zverejnené 08.10.2012
Zmluva o nájme 0100378 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 03.10.2012   zverejnené 22.10.2012
Zmluva o nájme 0100380 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 11.10.2012   zverejnené 22.10.2012
Zmluva o nájme 0100381 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 11.10.2012   zverejnené 22.10.2012
Dodatok Ponuka E.Výhoda Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, Bratislava 1 08.11.2012   zverejnené 09.11.2012
Zmluva o nájme 0100382 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 08.11.2012   zverejnené 21.11.2012
Zmluva o nájme 0100383 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.11.2012   zverejnené 21.11.2012
Zmluva o nájme 0100384 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.11.2012   zverejnené 28.11.2012
Zmluva o nájme 0100385 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 05.12.2012   zverejnené 10.12.2012
Zmluva o nájme 0100386 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 05.12.2012   zverejnené 10.12.2012
Zmluva o spolupráci a združení fin. prostriedkov Spolupráca na projekte „Interkulturálne vzdelávanie detí, žiakov a pedagógov“, realizovaného v rámci programu Cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko 2007-2013 Mesto Senica, Obec Smrdáky, Obec Koválov, Obec Jablonica, Obec Borský Mikuláš, Obec Moravský Svätý Ján, Obec Smolinské, Obec Sekule, Obec Lakšárska Nová Ves 28.11.2012   zverejnené 28.12.2012

Zmluvy r. 2011

Názov Popis Označenie Dátum Cena Poznámka
Zmluva o nájme Prenájom hrobného miesta č. 442 2010/0100319 3.1.2011    
Zmluva o nájme Prenájom hrobného miesta č.300 2010/0100320 10.1.2011    
Zmluva o nájme 0100321 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.01.2011   zverejnené 31.01.2011
Zmluva o nájme 0100322 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.01.2011   zverejnené 31.01.2011
Zmluva o nájme 0100323 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.01.2011   zverejnené 31.01.2011
Dohoda č.4/50j/2011/SR Dohoda podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica 21.03.2011   zverejnené 31.01.2011
Dohoda č.1/2011/006113 Dohoda podľa § 50i zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici 27.01.2011   zverejnené 31.01.2011
Zmluva o nájme 0100325 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 15.02.2011   zverejnené 28.02.2011
Zmluva o nájme 0100326 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.02.2011   zverejnené 28.02.2011
Zmluva o nájme 0100327 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.02.2011   zverejnené 28.02.2011
Zmluva o nájme 0100328 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 28.02.2011   zverejnené 28.02.2011
Kúpna zmluva 15022011 Dodávka stroja: traktor kolesový ZETOR PROXIMA 75 ASV AGRONOVA s.r.o., Bratislava, Púchovská 8 16.03.2011 29790 zverejnené 30.03.2011
Zmluva o dielo 04032011 Dodávka vežových hodín a zreštaurovanie pôvodných vežových hodín na Habánskej zvonici ELEKON, s.r.o., Liptovský Hrádok, Moyzesova 23 28.03.2011 9915,60 zverejnené 31.03.2011
Zmluva o dielo 01042011 Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Správa povodia Malacky 01.04.2011   zverejnené 30.04.2011
Zmluva o nájme 0100329 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 04.04.2011   zverejnené 30.04.2011
Zmluva o nájme 0100330 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 20.04.2011   zverejnené 30.04.2011
Dohoda 56/§51/2011/Zam Vykonávanie absolventskej praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici 20.04.2011   zverejnené 30.04.2011
Zmluva o nájme 0100331 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 17.04.2011   zverejnené 30.04.2011
Zmluva 31032011 Poskytovanie ambulantnej sociálnej služby v dennom stacionári Pro Region n.o., Senica, Kunov 66-67 31.03.2011 1404,60 zverejnené 30.04.2011
Zmluva o dielo 30.05.2011 Vybudovanie vodozádržných prvkov, opatrení a systémov v krajine SANSTAV Group, a.s., Malé Dvorany 753, Bojná 30.05.2011 90000 zverejnené 10.06.2011
Zmluva UVSR-194/2011 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu prác projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR Úrad vlády SR, Bratislava, Námestie slobody 1 06.06.2011 92700 zverejnené 15.06.2011
Dodatok č.1 Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici 22.06.2011   zverejnené 30.06.2011
Zmluva o nájme Prenájom nebytových priestorov v budove č.p. 130 Stanislav Polák, Senica, Sotinská 1373/7 04.07.2011   zverejnené 04.07.2011
Zmluva o poskytnutí dotácie Poskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu „Spomienková slávnosť“ Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, Trnava 20.07.2011 300,00 zverejnené 02.08.2011
Zmluva o nájme 0100332 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 19.05.2011   zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100333 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 19.05.2011   zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100334 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 19.05.2011   zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100335 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 19.05.2011   zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100336 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 19.05.2011   zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100337 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 03.08.2011   zverejnené 05.08.2011
Zmluva o nájme 0100338 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 03.08.2011   zverejnené 05.08.2011
Zmluva o dielo 17.08.2011 Riešenie havarijnej situácie na sociálnom zariadení v materskej škole AGROSTAV a.s., Štefánikova 714, Senica 17.08.2011 15.048,25 zverejnené 30.08.2011
Dohoda o poskytnutí príspevku – daru Príspevok na opravu Družstevného múzea Samuela Jurkoviča v Sobotišti Družstevná únia SR, Bajkalská 25, Bratislava 25.08.2011 1.700,00 zverejnené 30.08.2011
Zmluva o nájme 0100339 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 25.08.2011   zverejnené 30.08.2011
Zmluva o nájme 0100340 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.09.2011   zverejnené 23.09.2011
Zmluva o nájme 0100341 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.09.2011   zverejnené 23.09.2011
Zmluva o nájme Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 09.09.2011   Zverejnené 19.10.2011
Zmluva o nájme 0100342 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 19.10.2011   Zverejnené 19.10.2011
Zmluva o nájme 0100343 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 27.10.2011   zverejnené 08.11.2011
Zmluva o nájme 0100344 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 31.10.2011   zverejnené 08.11.2011
Zmluva o nájme 0100345 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 02.11.2011   zverejnené 08.11.2011
Zmluva o nájme 0100346 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.11.2011   zverejnené 16.11.2011
Kúpna zmluva 30052011 Predaj pozemku – 54 m2 Fyzická osoba 31.05.2011   zverejnené 16.11.2011
Zmluva o nájme 0100347 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 18.11.2011   zverejnené 18.11.2011
Zmluva o nájme 0100348 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 23.11.2011   zverejnené 23.11.2011
Kúpna zmluva 18112011 Predaj pozemku – 30 m2 Fyzická osoba 18.11.2011 300,00 zverejnené 28.11.2011
Zmluva o nájme 0100349 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 07.12.2011   zverejnené 07.12.2011
Zmluva o nájme Prenájom nebytových priestorov v budove č. 130 Rozličný tovar, Marečková Anna, Vrbovce 169 08.12.2011   zverejnené 12.12.2011
Zmluva o nájme 0100351 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 12.12.2011   zverejnené 13.12.2011
Dodatok k Zmluve o poskytnutí grantu NVÚB/2010-024 Poskytnutie grantu 83,60 na dofinancovanie reštaurátorských prác na hodinách na Habánskej zvonici Nadácia VÚB, Mlynské nivy 1, Bratislava 13.12.2011 83,60 zverejnené 14.12.2011
Zmluva o nájme 0100352 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 14.12.2011   zverejnené 19.12.2011
Zmluva o nájme 0100353 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.12.2011   zverejnené 28.12.2011
Zmluva o nájme 0100354 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 16.12.2011   zverejnené 16.12.2011
Zmluva o nájme 0100355 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 22.12.2011   zverejnené 28.12.2011
Zmluva o nájme 0100356 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 22.12.2011   zverejnené 28.12.2011
Zmluva o nájme 0100357 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 22.12.2011   zverejnené 28.12.2011
Zmluva o nájme 0100358 Prenájom hrobového miesta Fyzická osoba 29.12.2011   zverejnené 30.12.2011
Dohoda č.31/§50j/2011/SR Dohoda podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica, Vajanského 17, Senica 27.05.2011