Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

Obec Sobotište ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 30.11.2022, na základe žiadosti CZ ECAV, so sídlom Sobotište 305, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: 3 ks – líp malolistých s obvodmi kmeňov 290 cm, 233 cm, 333 cm. Dreviny rastú v zastavanom území obce na parc. č. 70 (KN-E), katastrálne územie Sobotište. Odôvodnenie výrubu: stromy sú preschnuté, korene zasahujú do základov kostola.  

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

 

Kontakt: Obec Sobotište, Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište; e-mail: alena.kalafutova@sobotiste.sk

Spis zn. OcÚSob-225/2022

Dátum zverejnenia: 30.11.2022

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...