Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Sobotište ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 29.01.2024, na základe žiadosti Vojtecha Bittnera a Márie Bittnerovej, bytom Sobotište 31 bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: 1 ks – orech s obvodom kmeňa 240 cm a 1 ks čerešne s obvodom kmeňa 185 cm.  Dreviny rastú v zastavanom území obce Sobotište na parc. č. 151/3, katastrálne územie Sobotište. Odôvodnenie výrubu: orech poškodzuje stavbu, je napadnutý hnilobou, bez produkcie orechov, čerešňa je značne preschnutá.  

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní  od zverejnenia tejto informácie t. j. do 06.02.2024 vrátane na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

 

Kontakt: Obec Sobotište, Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište; e-mail: alena.kalafutova@sobotiste.sk

Spis zn. OcÚSob-23/2024/1

Dátum zverejnenia: 30.01.2024

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...