Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Obec Sobotište ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 23.10.2023, na základe žiadosti FO bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: 1 ks – smrek s obvodom kmeňa 70 cm a 1 ks zakrslá borovica s obvodom kmeňa 20 cm. Dreviny rastú v zastavanom území obce na parc. č. 626/4 (KN-C), katastrálne územie Sobotište. Odôvodnenie výrubu: koreňový systém stromov nadvíha chodník a živica zo stromov v letných mesiacoch poškodzuje zaparkované autá.  

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

 

Kontakt: Obec Sobotište, Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište; e-mail: alena.kalafutova@sobotiste.sk

Spis zn. OcÚSob-1322/2023/1

Dátum zverejnenia: 25.10.2023

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...