Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sobotište na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2040

Informácia:

Obec Sobotište, v súlade s § 6 zákona ods. 5 zák.  č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sobotište na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2040 “ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: eia.enviroportal.sk.

Oznámenie o strategickom dokumente je v papierovej forme verejnosti k dispozícii k nahliadnutiu aj na Obecnom úrade v Sobotišti (v zasadačke), a to v pracovných dňoch počas úradných hodín.  Oznámenie bude verejnosti prístupné po dobu 14 dní, kedy je možné si z neho robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Senica, odboru starostlivosti o životné, Vajanského 17, 905 01 Senica.

—————————————————————————————————————————————————————————————

Sprístupnené dokumenty na web. sídle Ministerstva životného prostredia:

  • informácia o oznámení
  • oznámenie o strategickom dokumente
  • text strategického dokumentu: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sobotište na roky 2024-2030 s výhľadom do roku 2040 
 
Zverejnené 5.4.2024
Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...