Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

Obec Sobotište ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 02.12.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny: 1 ks – smrek s obvodom kmeňa 100 cm. Drevina rastie v zastavanom území obce na parc. č. 576 (KN-C), katastrálne územie Sobotište. Odôvodnenie výrubu: nevhodné stanovište (rastie v blízkosti kanála a chodníka).  

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

 

Kontakt: Obec Sobotište, Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište; e-mail: alena.kalafutova@sobotiste.sk

Spis zn. OcÚSob-203/2021

Dátum zverejnenia: 03.12.2021

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...