Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

Obec Sobotište ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 04.11.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: 4 ks – strieborný smrek s obvodmi kmeňov 65 cm, 65 cm, 110 cm, 110 cm. Dreviny rastú v zastavanom území obce na parc. č. 620/1 (KN-C), katastrálne územie Sobotište. Odôvodnenie výrubu: bezpečnostné dôvody (zásah do plyn. a el. vedenia, zlý rozhľad pri výjazde na cestu).  

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

 

Kontakt: Obec Sobotište, Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište; e-mail: alena.kalafutova@sobotiste.sk

Spis zn. OcÚSob-188/2021

Dátum zverejnenia: 04.11.2021

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...