Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

Obec Sobotište ako príslušný orgán ochrany prírody v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že dňa 18.01.2021, na základe žiadosti fyzickej osoby, bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín: 10 ks – agát, vŕba. Dreviny rastú v zastavanom území obce na parc. č. 1774/1 (KN-E), kat. úz. Sobotište. Odôvodnenie výrubu: vývraty, suché a polámané stromy.  

Orgán ochrany prírody zároveň určuje lehotu 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní.

 

Kontakt: Obec Sobotište, Obecný úrad, č. 11, 906 05 Sobotište; e-mail: alena.kalafutova@sobotiste.sk

Spis zn. OcÚSob-14/2021

Dátum zverejnenia: 20.01.2021

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...