Dôležitá informácia pre žiadateľov o priame podpory

Mnohým poľnohospodárom,  sa upravila výmera dielu pôdneho bloku. Opätovne odporúčame, aby  si preto svoje plochy skontrolovali a vyhodnotili na nových podkladoch dostupných prostredníctvom GSAA.  

PPA pripomína, že ak u žiadateľov po aktualizácii LPIS došlo k zníženiu výmery dielu pôdneho bloku, môžu sa prostredníctvom mailovej adresy akt.lpis@apa.sk obrátiť na príslušný útvar PPA, ktorý danú požiadavku preverí a poskytne im stanovisko k danému skutkovému stavu.  V takomto prípade PPA odporúča, aby si plochy skontrolovali aj v teréne.  Pokiaľ skutkový stav nesúhlasí so stavom LPIS, žiadateľ o priame podpory má stále možnosť využiť aj požiadavku o rozšírenie LPIS prostredníctvom GSAA.

Žiadatelia by si mali skontrolovať svoju mailovú schránku, či v nej neprehliadli informáciu z adresy akt.lpis@apa.sk, v ktorej PPA zasielala komplexnú informáciu o možnostiach prípravy ich žiadostí na rok 2022.

PPA tiež pripomína, že poľnohospodári majú viac času na prípravu podkladov, keďže agentúra predĺžila lehotu na predkladanie žiadostí  o priame podpory do 31. mája. 2022. Pôvodný termín bol do 16. 5. 2022.

Posun termínu na podávanie jednotných žiadostí (JŽ) na rok 2022 z 16. 5. 2022 na 31. 5.2022 znamená aj posun ostatných termínov, s tým súvisiacich. Teda posledný termín na podanie žiadosti bez sankcií bude 31. 5.2022. Termín na podanie JŽ 2022 s oneskorením bude do 25 kalendárnych dní, teda do 25. 6. 2022. Keďže tento dátum pripadá na sobotu, bude termín posunutý až na 27. 6. 2022. Podanie JŽ 2022 medzi 1. 6. 2022 a 27. 6. 2022 má za následok zníženie sumy o 1 % za každý pracovný deň. Zároveň sa mení aj dátum na oznamovanie zmien JŽ 2022 z 31. 5. 2022 na 25. 6.2022 a aj tu platí, že keďže tento termín pripadá na sobotu, bude posun až na 27. 6.2022.

PPA má záujem pomôcť žiadateľom o prieme podpory, preto je potrebné, aby v prípade zistených nezrovnalostí kontaktovali agentúru prostredníctvom uvedených mailových adries. Všetky dôležité informácie k tejto téme sú k dispozícii na www.apa.sk

INFORMÁCIE PRE MÉDIÁ:   media@apa.sk               

www.apa.sk

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...