Verejná vyhláška – zmeny a doplnky územného plánu č. 4

Vyhláška – word

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Obec Sobotište Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 30,31, zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 22.07.2022 prerokovávať Zmeny a doplnky Územného plánu obce Sobotište č.4.

Prvou etapou procesu obstarávania sú prípravné práce, ktoré obstarávateľ zabezpečuje v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy, obcami, právnickými a fyzickými osobami, ktoré sa podieľajú na využívaní územia.

V rámci prípravných prác, obraciame sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu a zaslanie podkladov – Vašich zámerov a návrhov týkajúcich sa predmetného katastrálneho územia.

Obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce Sobotište vyplýva z povinnosti orgánu územného plánovania sledovať aktuálnosť a zmeny územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a spracovaná územnoplánovacia dokumentácia obce. Proces obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov je zabezpečený v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 400.

V zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov do 22.08.2022.

Vaše námety prosím podávajte v písomnej forme na adresu obce Sobotište.

Pripomienky, ktoré prídu po stanovenej lehote nebudú zohľadnené.

Mgr. Dušan Horňák, starosta obce

                                                                                    

 

Dátum vyvesenia oznámenia a vystavenia dokumentácie: 20.7.2022

Dátum zvesenia oznámenia a dokumentácie:

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...