Oznámenie verejnou vyhláškou

OZNÁMENIE verejnou vyhláškou o začatí územného konania podľa § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ Západoslovenská distribučná a.s., IČO 36361518, Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto v zastúpení SPIE Elektrovod, a. s., IČO 36863513, Prievozská 4C, 821 01 Bratislava-Ružinov podal dňa 15.02.2022 na tunajšom stavebnom úrade návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: ACON SOK na VN 17.etapa ES Senica-Píla, miesto stavby: Senica, Kunov, Rovensko, Sobotište, Podbranč, Turá Lúka.

Mesto Trnava – ako príslušný a určený stavebný úrad § 117 a § 119 ods.2 (na základe určenia Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia stavebnej správy a verejných prác č. 54275/2021/SSSVP/144593 zo dňa 29.12.2021) podľa ust. § 33 a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje dotknutým orgánom a známym účastníkom konania začatie územného konania verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby: ACON SOK na VN 17.etapa ES Senica-Píla.
miesto stavby: k.ú. Senica, k.ú. Kunov, k.ú.Rovensko, k.ú.Sobotište, k.ú.Podbranč, k.ú.Turá Lúka Mesto Senica, Mesto Myjava, Obec Rovensko, Obec Sobotište, Obec Podbranč
Okres: Senica, Myjava
Kraj: Trnavský, Trenčiansky

Vyhláška – oznámenie – celé znené pdf

Príloha – situacia_k_oznameniu_36100_22_pdf

Zverejnené: 6.6.2022

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...