Priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa – upozornenie

Obec Sobotište ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje vlastníkov nehnuteľností v celom  kat. úz. Sobotište na povinnosť do 31.01.2021 podať:

  • priznanie k dani z nehnuteľnosti, ak fyzické a právnické osoby v roku 2020  predali, kúpili, zdedili, získali darom nehnuteľnosť alebo na nehnuteľnostiach vykonali zmeny /výmery pozemkov a domov zamerané geometrickým plánom, stavebné povolenie, kolaudačné povolenie, zmena druhu pozemku, dokončenie drobných stavieb/,
  • priznanie k dani za psa.

 Daňovníci, ktorí v roku 2020 nemali žiadne zmeny, daňové priznanie nepodávajú.

Tlačivo na vznik (kupujúci) a zánik  (predávajúci) daňovej povinnosti je zverejnené  TU !   Vyplnené a podpísané tlačivo môžete na obecný úrad poslať poštou alebo  vhodiť do schránky umiestnenej na budove obecného úradu.

Kontakt:   Obecný úrad Sobotište, č. 11, 906 05 Sobotište

Vybavuje:  zlata.hurbankova@sobotiste.sk, tel. č.: 034/654 84 04.

Všeobecno záväzné nariadenie obce Sobotište č. 3/2020 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2021

 

Tlačiť

Mohlo by Vás zaujímať...